Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.06.2014

Przychody pracownika: Odszkodowanie z ugody pozasądowej

Z uzasadnienia: Sam fakt, że odszkodowanie wynika z umowy lub ugody pozasądowej przesądza o wyłączeniu ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę zostało wypłacone po uprzednim zawarciu z pracodawcą ugody innej niż sądowa. W konsekwencji powyższego wartość otrzymanego przez stronę świadczenia nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. W rozpatrywanej sprawie wystąpiła bowiem sytuacja, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o PIT.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz Sędziowie Sędzia WSA Karol Pawlicki (spr.) Sędzia WSA Waldemar Inerowicz Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Świdłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2014 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku za sierpień 2012 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] grudnia 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego [...], na podstawie art. 207, art. 72 § 1 pkt 2, art. 75 § 1 i art. 76c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm. - dalej: "O.p.") oraz art. 11 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g, art. 31, art. 32 i 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. - dalej: "u.p.d.o.f."), po rozpatrzeniu wniosku z dnia [...] września 2012 r. [...], odmówił stwierdzenia nadpłaty za sierpień 2012 r. w kwocie [...] zł.

Przedstawiając dotychczasowy przebieg postępowania organ wyjaśnił, że w dniu [...] października 2012 r. do Urzędu Skarbowego [...] wpłynął wniosek [...] (obecnie [...]) z dnia [...] września 2012 r. o zwrot podatku w kwocie [...] zł, który został pobrany przez płatnika (pracodawcę) w miesiącu sierpniu 2012 r. W uzasadnieniu strona wskazała, że na podstawie zawartej z byłym pracodawcą ugody zostało jej wypłacone odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę, którego dokonano z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz.94 ze zm. - dalej: "Kodeks pracy"). W opinii wnioskującej, od wypłaconego odszkodowania płatnik nieprawidłowo potrącił zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zdaniem strony, ustalona na podstawie ugody pozasądowej kwota podlega zwolnieniu od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Wraz z wnioskiem [...] złożyła ugodę zawartą w dniu [...] lipca 2012 r. ze [...] z siedzibą w [...], będącym pracodawcą podatniczki.

Odmawiając stronie stwierdzenia nadpłaty w kwocie [...] zł za sierpień 2012 r. organ pierwszej instancji stwierdził, że otrzymane przez [...] odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, wypłacone na podstawie ugody pozasądowej, nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Organ wskazał ponadto, że co prawda tego rodzaju odszkodowanie wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy, ale jednocześnie zostało wyłączone ze zwolnienia na mocy przepisu art. 21. ust. 1 pkt 3 lit. g u.p.d.o.f.

W odwołaniu z dnia [...] stycznia 2013 r. strona wniosła o uchylenie w całości decyzji oraz o stwierdzenie nadpłaty podatku w kwocie [...] zł.

Strona zarzuciła organowi wydanie decyzji z naruszeniem prawa materialnego, polegającym na błędnej wykładni art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) u.p.d.o.f. poprzez przyjęcie, że odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takich umów, jest odszkodowaniem wynikającym z umowy w rozumieniu tego przepisu.

Decyzją z dnia [...] marca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 O.p. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu organ powołał m.in. art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 1, u.p.d.o.f. i stwierdził, że przepisy powyższe wskazują na ogólną zasadę, że wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw i przewiduje od niej enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a-g wyjątki. Jeden z nich (określony w punkcie g) obejmuje odszkodowania wypłacone na podstawie umów oraz ugód. Analizowany przepis nie ustanawia żadnych innych uwarunkowań, a zatem każde odszkodowanie (bez względu na to jakiej szkodzie i przez jaki podmiot wyrządzonej ma ono odpowiadać) otrzymane przez poszkodowanego na podstawie ugody pozasądowej podlega opodatkowaniu.

Innymi słowy sam fakt, że odszkodowanie wynika z umowy lub ugody pozasądowej przesądza o wyłączeniu ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie jest w związku z tym istotne, jaki stosunek prawny łączył strony, ani to czy żądanie odszkodowania można wywieść z przepisów prawa.

Organ odwoławczy podzielił pogląd strony, że kwestie dotyczące stosunku pracy, w tym wypłaty odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę, zawarte zostały w Kodeksie pracy.

W przedmiotowej sprawie bezspornym jest zatem, że zasady oraz wysokość otrzymanego przez stronę odszkodowania wynikają z odrębnej ustawy jaką jest Kodeks pracy. Na powyższe wskazał również w swej decyzji Naczelnik Urzędu Skarbowego [...]. Jednakże, co istotne w analizowanej sprawie, odszkodowanie zostało wypłacone [...] po uprzednim zawarciu z pracodawcą ugody innej niż sądowa. Dlatego wartość otrzymanego przez stronę świadczenia - wbrew opinii podatniczki - nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. W rozpatrywanej sprawie wystąpiła bowiem sytuacja, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g u.p.d.o.f. Dyrektor Izby Skarbowej zauważył, że analizowany przepis art. 21 ust. pkt 3 lit. g u.p.d.o.f. był przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego w wyroku z dnia 29 listopada 2006 r....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »