Przychody pracownika: Korzystanie z kart paliwowych dla celów prywatnych

Pytanie podatnika: Obecnie Spółka rozważa możliwość nabycia od Koncernu imiennych kart paliwowych, które przekaże swoim pracownikom do używania w celach prywatnych. W rezultacie pracownicy będą mieli możliwość korzystania z rabatów przyznanych Wnioskodawcy przez Koncern. Jakie są skutki podatkowe korzystania przez pracowników do celów prywatnych z imiennych kart paliwowych pracodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 czerwca 2014 r. (wpływ do Biura - 10 czerwca 2014 r.), uzupełnionym 5 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych korzystania przez pracowników do celów prywatnych z imiennych kart paliwowych pracodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych korzystania przez pracowników do celów prywatnych z imiennych kart paliwowych pracodawcy.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z 2 września 2014 r. znak: IBPP2/443-568/14/BW, IBPB1/2/423-701/14/JD, IBPB II/1/415-490/14/MK wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 5 września 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka Akcyjna) w dniu 31 stycznia 2012 r. zawarł z Koncernem umowę o wydanie i używanie kart paliwowych. Integralną część umowy stanowi regulamin wydawania i używania kart.

Na mocy umowy oraz regulaminu, Koncern wydał Spółce karty paliwowe, które upoważniają Spółkę do zakupu wszystkich produktów i usług na stacjach paliw honorujących ww. karty (np. paliwo, olej napędowy, płyny do spryskiwaczy, usługi myjni itp.). Przedmiotowa karta nie jest kartą płatniczą i nie uprawnia do zapłaty za towary i usługi oraz pobierania gotówki. Karta upoważnia jedynie Wnioskodawcę, do dokonywania transakcji bez obowiązku uiszczania zapłaty w chwili jej zawarcia.

Zgodnie z regulaminem, Koncern może wydawać:

  • karty imienne - uprawniające do korzystania z karty wyłącznie przez osobę, której imię i nazwisko jest wytłoczone na karcie,
  • karty z numerem rejestracyjnym pojazdu - uprawniające użytkownika karty do korzystania z karty pod warunkiem, że przy zawarciu transakcji obecny jest pojazd o numerze rejestracyjnym wytłoczonym na karcie, oraz
  • karty na okaziciela - uprawniające do korzystania z karty przez każdą osobę posiadającą kartę.

W chwili obecnej, wszystkie otrzymane przez Wnioskodawcę od Koncernu karty są kartami z numerem rejestracyjnym pojazdu, a co za tym idzie paliwo, akcesoria i usługi nabywane za pośrednictwem ww. kart przeznaczane są do samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej Spółki (tj. stanowiących jej majątek lub też użytkowanych przez Spółkę na podstawie umów leasingu i najmu). Jednocześnie, w ramach powyższej współpracy, Wnioskodawca korzysta z określonych rabatów na paliwo oraz wszelkie akcesoria i usługi dostępne na stacjach paliw Koncernu. Po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego, Koncern wystawia na rzecz Wnioskodawcy fakturę VAT obejmującą wszystkie transakcje przeprowadzone za pomocą kart paliwowych.

Obecnie Spółka rozważa możliwość nabycia od Koncernu imiennych kart paliwowych, które przekaże swoim pracownikom do używania w celach prywatnych. W rezultacie pracownicy będą mieli możliwość korzystania z rabatów przyznanych Wnioskodawcy przez Koncern. Warunki i zasady używania kart przez pracowników Spółki zostaną określone w wewnętrznym regulaminie Wnioskodawcy. Przy czym, pracownicy będą mieć możliwość zakupu przy użyciu imiennej karty paliwowej jedynie olejów silnikowych, paliw silnikowych (tj. benzyny, oleju napędowego, gazu LPG), płynów do spryskiwaczy oraz usług myjni. Pracownicy nie będą mogli posługiwać się kartami poza granicami Polski, ani regulować przy ich użyciu opłat za autostrady (co wynikać będzie z wprowadzonego przez Spółkę regulaminu). Wnioskodawca ustali limit kwotowy dla transakcji dokonywanych kartami paliwowymi przez swoich pracowników, będzie miał również wpływ na warunki transakcji realizowanych przez nich przy użyciu ww. kart paliwowych (np. będzie mógł zablokować imienne karty pracowników w sytuacji nieprzestrzegania przez nich zapisów wewnętrznego regulaminu obowiązującego w Spółce). Ponadto w sytuacji zgubienia, zniszczenia lub kradzieży karty, pracownik zobowiązany będzie zgłosić ten fakt Spółce (a nie Koncernowi), która będzie uprawniona do przekazania nowej karty pracownikowi. Wnioskodawca podkreśla, iż stroną umowy z Koncernem w dalszym ciągu pozostanie Wnioskodawca - zgodnie bowiem z regulaminem, karty będą wydawane wyłącznie na pisemny wniosek Spółki, w którym należy określić rodzaj karty (np. imienna), a także imię i nazwisko jej użytkownika. Tym samym, w celu prawidłowego rozliczenia zakupów dokonywanych przez pracowników Spółki na cele prywatne, Koncern będzie wystawiał na rzecz Wnioskodawcy dwie faktury, tj. fakturę dokumentującą koszty nabycia produktów do samochodów służbowych Wnioskodawcy oraz odrębnie fakturę dokumentującą prywatne zakupy pracowników Spółki (dokonywane przy użyciu imiennej karty paliwowej). Faktura dokumentująca zakupy dokonane przez pracownika przy użyciu imiennej karty paliwowej, wystawiana będzie zbiorczo za wszystkie zakupy dokonane w danym miesiącu, w pierwszym roboczym dniu miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Wnioskodawca będzie zatem zobowiązany do regulowania wobec Koncernu zobowiązań wynikających z obydwu wskazanych wyżej faktur, a co za tym idzie Koncern nie będzie mógł dochodzić zapłaty od pracowników Spółki.

Przedmiotowe faktury będą wystawiane w okresach miesięcznych i będą w całości opłacane przez Wnioskodawcę. Przy czym poniesione przez Wnioskodawcę koszty paliwa oraz innych towarów i usług (korzystanie z myjni) nabytych w celach prywatnych pracowników będą potrącane przez Wnioskodawcę z wynagrodzeń tych pracowników za miesiąc, w którym pracownik dokonał zakupów.

Umożliwienie pracownikom korzystania z przyznanych Wnioskodawcy rabatów nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez Wnioskodawcę dodatkowych kosztów. Wnioskodawca nie zamierza również obciążać pracowników jakimkolwiek dodatkowym wynagrodzeniem w zamian za możliwość korzystania przez nich z imiennych kart paliwowych do celów ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »