Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.05.2013

Przychód ze sprzedaży nieruchomości a forma zapłaty

Ponieważ przychodem ze sprzedaży nieruchomości jest wartość nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie, to bez znaczenia jest okoliczność, czy cena ta została zapłacona gotówką, czy też w inny sposób. Dla wystąpienia przychodu wystarczy bowiem samo zawarcie umowy sprzedaży, która musi, z mocy art. 535 Kodeksu cywilnego, określać cenę.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Sokołowska, Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka (spr.) Sędzia WSA Kazimierz Maczewski, Protokolant Lidia Maląg, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 28 marca 2013 r. sprawy ze skargi E. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej . z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2007 roku oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. decyzją z dnia 5 września 2012 r., znak: [...] Dyrektor Izby Skarbowej w S. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia 11 czerwca 2012 r. znak: [...] określającą E. Z. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2007 r. w kwocie [...] zł.

Z uzasadnienia powyższej decyzji wynika, że 10 kwietnia 2007 r. E. Z. otrzymała od rodziców L. i B Z., w drodze darowizny, lokal mieszkalny, stanowiący odrębną nieruchomość, położony w S. przy ul.[...] , który następnie sprzedała w dniu 16 kwietnia 2007 r. Zawierając umowę sprzedaży tego lokalu, w akcie notarialnym, zawarto zapis, że jest on sprzedawany w zamian za uzyskanie komunalnego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ulicy[...] . Zgodnie z aktem notarialnym wartość przedmiotu sprzedaży została określona na kwotę [...] zł, a umówiona między stronami cena sprzedaży, została przez nabywczynię zapłacona, co sprzedająca potwierdziła.

Jak ustalił organ podatkowy, E. Z. nie złożyła oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości. Podatniczka nie wykazała także dochodu uzyskanego ze sprzedaży w zeznaniu podatkowym za 2007 r.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. wszczął w dniu 18 kwietnia 2012 r. postępowanie podatkowe, celem określenia E. Z. wysokości zobowiązania podatkowego za 2007 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

W toku tego postępowania E. Z. podała, że w związku z otrzymaną darowizną poniosła koszty sporządzenia aktu notarialnego w wysokości [...] zł. Podatku od darowizny nie pobrano z uwagi na zapis art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (I grupa podatkowa rodzice - córka). Z kolei, rozliczenie umowy sprzedaży własnościowego lokalu mieszkalnego w zamian za uzyskanie komunalnego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego za kwotę [...] zł nastąpiło w formie bezgotówkowej, a warunkiem zawarcia tej umowy była zgoda właściciela obiektu komunalnego, tj. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w S. oraz przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ulicy [...] na rzecz najemcy, a mianowicie H. O. –H..

Dalej, podatniczka wyjaśniła, że sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania przez nią prawa do najmu komunalnego lokalu mieszkalnego numer[...] , położonego w S. przy ulicy [...] dotychczas zajmowanego przeze H. O. –H., w zamian za prawo do własnościowego lokalu mieszkalnego przy ul. [...]

Ponadto, organ pierwszej instancji ustalił, że koszty sporządzenia aktu notarialnego (umowy sprzedaży) poniosła E. Z. w wysokości [...] zł oraz że nie przedłożyła faktur VAT stwierdzających poniesienie nadkładów poczynionych na lokal mieszkalny położony przy ul. [...] o których mowa w art. 22 ust. 6 c - e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tych okolicznościach, Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. uznał, że E. Z., dokonała sprzedaży, nabytego w dniu 10 kwietnia 2007 r., lokalu własnościowego w celu uzyskania prawa najmu do komunalnego lokalu mieszkalnego. Z uwagi na to, że podatniczka nie spełniła warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wymogu zameldowania na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz terminowego złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, zaś odpłatne zbycie tego lokalu nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskała przychód, który podlegał opodatkowaniu według stawki 19%.

W decyzji z dnia 11 czerwca 2012 r., znak:[...] , organ określił więc wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2007 r. w kwocie [...] zł. Jako przychód ze sprzedaży lokalu przyjęto kwotę [...] zł, po pomniejszeniu o koszty notarialne (odpłatne zbycie lokalu) w kwocie [...] zł, jako koszt uzyskania przychodu kwotę [...] zł (koszt sporządzenia aktu notarialnego darowizny uiszczony przez stronę), zaś jako dochód podlegający opodatkowaniu kwotę [...] zł.

W odwołaniu od wskazanej decyzji podatniczka wskazała, że w istocie zawarła umowę zamiany a nie sprzedaży, jak przyjął organ pierwszej instancji i podniosła, że z uwagi na to, że najem w świetle przepisów Kodeksu cywilnego jest niezbywalny - nie może dojść do bezpośredniej wymiany przedmiotów umowy, a jedynie do tak zwanej sprzedaży, w celu uzyskania w zamian, za zgodą właściciela, w tym przypadku - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w S. - prawa do najmu lokalu. Z tego względu, sporządzona przez notariusza umowa, została nazwana umową sprzedaży.

Z treści jej jednak wynika, że została zawarta ona w celu uzyskania w zamian komunalnego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Zatem, cena została zapłacona celem uzyskania prawa najmu do innego lokalu. Podatniczka podkreśliła, że wartość najmowanego lokalu została wyceniona na [...] zł, co nie oznacza, że odwołująca otrzymała z tego tytułu jakiekolwiek świadczenie pieniężne. W celu dokładnego doprecyzowania zamiaru stron i charakteru umowy, do odwołania, dołączono kopię protokołu z dnia 21 czerwca 2012 r., sporządzonego przez notariusza, o sprostowaniu oczywistej omyłki w akcie notarialnym z dnia 16 kwietnia 2007 r.

Wydając zaskarżoną decyzję, Dyrektor Izby Skarbowej w S., po przywołaniu art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., poz. 176 ze zm.) dalej w skrócie: "u.p.d.o.f.", stanowiących o opodatkowaniu dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, udziału, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, wyjaśnił, że odpłatnym zbyciem - poza typową sprzedażą - jest również zamiana towaru uregulowana w art. 603 Kodeksu cywilnego, w wyniku której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Na skutek zawarcia umowy zamiany, po pierwsze – u każdej ze stron dochodzi do odpłatnego zbycia rzeczy, na przykład nieruchomości, po drugie - każda ze stron nabywa nową rzecz. Zdaniem organu odwoławczego, w zaistniałym stanie faktycznym, wbrew stanowisku podatniczki, nie doszło do zamiany, w rozumieniu art. 603 Kodeksu cywilnego, lecz do sprzedaży, z tego powodu, że tylko jedna ze stron (E. Z.) przeniosła na drugą stronę umowy prawo do lokalu mieszkalnego, nie otrzymując w zamian własności innej rzeczy (nieruchomości lub prawa majątkowego). Organ nie zgodził się zatem ze stanowiskiem, jakoby zamiana obejmowała wszystkie czynnoś...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »