Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Kasy fiskalne

15.11.2019

Przy dobrowolnej wymianie kasy starszego typu na kasę on-line z ulgi nie skorzystasz

W dzisiejszej interpretacji wyjaśnione zostały wątpliwości przedsiębiorcy, który prowadząc zróżnicowaną działalność w części punktów będzie zobowiązany wkrótce do zainstalowania kas on-line, a w drugiej części będzie mógł używać kas starszego typu - z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Zastanawia się on nad wymianą kas na kasy on-line również w tej drugiej części, formułując tezę, że i w tym przypadku będzie mógł skorzystać z ulgi przy zakupie kas.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca jest spółką z o.o., która prowadzi sprzedaż detaliczną pieczywa oraz artykułów cukierniczych w sieci sklepów (dalej „Sklep”).

W części Sklepów prowadzona jest tylko sprzedaż towarów, czyli przede wszystkim pieczywa i artykułów cukierniczych (dalej „Sklepy bez części kawiarnianej”).

W części sklepów prowadzona jest nie tylko sprzedaż towarów (pieczywa oraz artykułów cukierniczych), ale również prowadzona jest m.in. sprzedaż lodów i kawy (nie tylko w jednorazowych kubkach, ale również filiżankach – dalej: „Sklepy z częścią kawiarnianą”). W sklepach z częścią kawiarnianą znajdują się krzesła i stoliki umożliwiające konsumpcję na miejscu.

Ponadto w jednym ze Sklepów z częścią kawiarnianą Wnioskodawca prowadzi wydzielony bar z burgerami (dalej sklep ten nazywany będzie „Sklep z barem”). Obecnie w każdym ze Sklepów obrót jest ewidencjonowany przy zastosowaniu kas rejestrujących spełniających warunki określone w art. 145a ust. 1 Ustawy o VAT, czyli przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111 a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm., dalej: „Ustawa o VAT”) (dalej „Kasy offline”).

W Sklepach z częścią kawiarnianą, te same kasy rejestrujące używane są zarówno do ewidencjonowania sprzedaży towarów, jak i do ewidencjonowania sprzedaży kawy i lodów.

W sklepie z barem są dwa rodzaje kas. Kilka kas jest używanych do ewidencjonowania sprzedaży pieczywa, wyrobów cukierniczych, lodów i kawy. Kasy te funkcjonują zatem na takich samych zasadach jak kasy w innych sklepach z częścią kawiarnianą.

Niezależnie od tego funkcjonuje odrębna kasa do ewidencjonowania działalności gastronomicznej w barze (który funkcjonuje jako odrębna część lokalu). Wnioskodawca przewiduje, że w części sklepów, które obecnie funkcjonują bez części kawiarnianej w przyszłości ta funkcja może zostać również uruchomiona.

Wnioskodawca planuje w 2019 r. i w 2020 r. wymianę kas rejestrujących w Sklepach na kasy rejestrujące spełniające warunki określone w art. 111 ust. 6a Ustawy o VAT, czyli umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (dalej „Kasy online”). Wnioskodawca spełni wszystkie warunki umożliwiające prawidłowe działanie, w szczególności zapewni połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonym w art. 111 a ust. 3 Ustawy o VAT. Wnioskodawca nabędzie kasy spełniające warunki określone w art. 111 ust. 3c Ustawy o VAT, czyli nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b Ustawy o VAT. Kasy będą spełniać również pozostałe wymogi zawarte w Ustawie o VAT, w szczególności w art. 111 ust. 6a Ustawy o VAT, m.in. zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Wnioskodawca planuje, że operacja wymiany kas będzie trwała nie dłużej niż 6 miesięcy (okres między rozpoczęciem ewidencjonowania przy zastosowaniu pierwszej Kasy online a ostatnią Kasą online, której dotyczy niniejszy wniosek). Pytanie nr 2 dotyczy tylko Kas online wymienianych w tym okresie. Wnioskodawca będzie posiadał faktury potwierdzające zakup kas rejestrujących oraz dowody zapłaty całej należności za ich zakup.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w Sklepach bez części kawiarnianej będzie instalował Kasy offline z elektronicznym zapisem paragonów, o których mowa w art. 145a ust. 7 pkt 1 Ustawy o VAT (dalej „Kasy offline z elektronicznym zapisem paragonów”). Tych kas dotyczy pytanie nr 3.

Pytania Wnioskodawcy

1. W których Sklepach i od kiedy Wnioskodawca ma obowiązek w 2019 r. lub 2020 r. rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu Kas online?

2. Czy w związku z zakupem wszystkich Kas Online w ramach wymiany opisanej w niniejszym wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego tzw. ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej określonej w art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT?

3. Czy w Sklepach bez części kawiarnianej Wnioskodawca może, do końca 2022 r., instalować Kasy offline z elektronicznym zapisem paragonów i rozpoczynać ewidencjonowanie obrotu przy ich zastosowaniu?

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad. 1

Od 1 lipca 2020 r. Wnioskodawca ma obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu Kas online w:

 • Sklepach z częścią kawiarnianą,

 • Sklepie z barem.

W Sklepach bez części kawiarnianej Wnioskodawca nie ma obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu Kas online ani 2019 r., ani w 2020 r.

Ad. 2

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego tzw. ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej określonej w art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT z tytułu wymiany kas we wszystkich prowadzonych przez Wnioskodawcę Sklepach.

Ad. 3

W Sklepach bez części kawiarnianej Wnioskodawca może, do końca 2022 r., instalować Kasy offline z elektronicznym zapisem paragonów i rozpoczynać ewidencjonowanie obrotu przy ich zastosowaniu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 Ustawy o VAT: „Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących”.

Zgodnie z art. 111 ust. 3a Ustawy o VAT: „Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

 • dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy;

 • dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;

 • udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;

 • poddawać kasy rejestrujące w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących;

 • (uchylony);

 • przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629);

 • stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b;

 • dokonywać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kasy rejestrującej;

 • prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1;

 • (uchylony);

 • poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji;

 • zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111 a ust. 3;

 • zakończyć używanie kas rejestrujących w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas rejestrujących, zapewniając zabezpieczenie danych z kasy rejestrującej”.

Wnioskodawca zapewni wskazane powyżej warunki używania kasy. Zgodnie z art. 111 ust. 3c Ustawy o VAT: „Do prowadzenia ewidencji sprzedaży mogą być stosowane wyłącznie kasy rejestrujące, które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b, z uwzględnieniem ust. 3d”.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT: „Podatnicy, u których:

 • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,

 • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży – mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji”.

Zgodnie z art. 111 ust. 6a Ustawy o VAT: „Kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych”.

Zgodnie z art. 145a ust. 1 Ustawy o VAT: „z zastrzeżeniem art. 145b, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111 a ust. 3”.

Takie kasy (Kasy offline) są obecnie stosowane przez Wnioskodawcę we wszystkich Sklepach. Zgodnie z art. 145a ust. 7 pkt 1 Ustawy o VAT: „Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.”. Oznacza to, że Kasy offline z elektronicznym zapisem kopii mogą być instalowane przez podatników, co do zasady, do końca 2022 r.

Zgodnie z art. 145b ust. 1 Ustawy o VAT: „Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

 • do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:

  - świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

  - sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

 • do dnia 30 czerwca 2020 r. – do:

  - świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

  - sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

 • do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług:

  - fryzjerskich,

  - kosmetycznych i kosmetologicznych,

  - budowlanych,

  DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
  WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
  UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

  Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
  do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

  REJESTRACJA

  dla nowych użytkowników

  LOGOWANIE

  dla użytkowników podatki.biz

  podaj e-mail:
  wprowadź hasło:

  zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

  DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

  Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

  Czas rejestracji - ok. 1 min

  Uwaga

  Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »