Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Kasy fiskalne

15.11.2019

Przy dobrowolnej wymianie kasy starszego typu na kasę on-line z ulgi nie skorzystasz

W dzisiejszej interpretacji wyjaśnione zostały wątpliwości przedsiębiorcy, który prowadząc zróżnicowaną działalność w części punktów będzie zobowiązany wkrótce do zainstalowania kas on-line, a w drugiej części będzie mógł używać kas starszego typu - z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Zastanawia się on nad wymianą kas na kasy on-line również w tej drugiej części, formułując tezę, że i w tym przypadku będzie mógł skorzystać z ulgi przy zakupie kas.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca jest spółką z o.o., która prowadzi sprzedaż detaliczną pieczywa oraz artykułów cukierniczych w sieci sklepów (dalej „Sklep”).

W części Sklepów prowadzona jest tylko sprzedaż towarów, czyli przede wszystkim pieczywa i artykułów cukierniczych (dalej „Sklepy bez części kawiarnianej”).

W części sklepów prowadzona jest nie tylko sprzedaż towarów (pieczywa oraz artykułów cukierniczych), ale również prowadzona jest m.in. sprzedaż lodów i kawy (nie tylko w jednorazowych kubkach, ale również filiżankach – dalej: „Sklepy z częścią kawiarnianą”). W sklepach z częścią kawiarnianą znajdują się krzesła i stoliki umożliwiające konsumpcję na miejscu.

Ponadto w jednym ze Sklepów z częścią kawiarnianą Wnioskodawca prowadzi wydzielony bar z burgerami (dalej sklep ten nazywany będzie „Sklep z barem”). Obecnie w każdym ze Sklepów obrót jest ewidencjonowany przy zastosowaniu kas rejestrujących spełniających warunki określone w art. 145a ust. 1 Ustawy o VAT, czyli przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111 a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm., dalej: „Ustawa o VAT”) (dalej „Kasy offline”).

W Sklepach z częścią kawiarnianą, te same kasy rejestrujące używane są zarówno do ewidencjonowania sprzedaży towarów, jak i do ewidencjonowania sprzedaży kawy i lodów.

W sklepie z barem są dwa rodzaje kas. Kilka kas jest używanych do ewidencjonowania sprzedaży pieczywa, wyrobów cukierniczych, lodów i kawy. Kasy te funkcjonują zatem na takich samych zasadach jak kasy w innych sklepach z częścią kawiarnianą.

Niezależnie od tego funkcjonuje odrębna kasa do ewidencjonowania działalności gastronomicznej w barze (który funkcjonuje jako odrębna część lokalu). Wnioskodawca przewiduje, że w części sklepów, które obecnie funkcjonują bez części kawiarnianej w przyszłości ta funkcja może zostać również uruchomiona.

Wnioskodawca planuje w 2019 r. i w 2020 r. wymianę kas rejestrujących w Sklepach na kasy rejestrujące spełniające warunki określone w art. 111 ust. 6a Ustawy o VAT, czyli umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (dalej „Kasy online”). Wnioskodawca spełni wszystkie warunki umożliwiające prawidłowe działanie, w szczególności zapewni połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonym w art. 111 a ust. 3 Ustawy o VAT. Wnioskodawca nabędzie kasy spełniające warunki określone w art. 111 ust. 3c Ustawy o VAT, czyli nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b Ustawy o VAT. Kasy będą spełniać również pozostałe wymogi zawarte w Ustawie o VAT, w szczególności w art. 111 ust. 6a Ustawy o VAT, m.in. zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Wnioskodawca planuje, że operacja wymiany kas będzie trwała nie dłużej niż 6 miesięcy (okres między rozpoczęciem ewidencjonowania przy zastosowaniu pierwszej Kasy online a ostatnią Kasą online, której dotyczy niniejszy wniosek). Pytanie nr 2 dotyczy tylko Kas online wymienianych w tym okresie. Wnioskodawca będzie posiadał faktury potwierdzające zakup kas rejestrujących oraz dowody zapłaty całej należności za ich zakup.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w Sklepach bez części kawiarnianej będzie instalował Kasy offline z elektronicznym zapisem paragonów, o których mowa w art. 145a ust. 7 pkt 1 Ustawy o VAT (dalej „Kasy offline z elektronicznym zapisem paragonów”). Tych kas dotyczy pytanie nr 3.

Pytania Wnioskodawcy

1. W których Sklepach i od kiedy Wnioskodawca ma obowiązek w 2019 r. lub 2020 r. rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu Kas online?

2. Czy w związku z zakupem wszystkich Kas Online w ramach wymiany opisanej w niniejszym wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego tzw. ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej określonej w art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT?

3. Czy w Sklepach bez części kawiarnianej Wnioskodawca może, do końca 2022 r., instalować Kasy offline z elektronicznym zapisem paragonów i rozpoczynać ewidencjonowanie obrotu przy ich zastosowaniu?

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad. 1

Od 1 lipca 2020 r. Wnioskodawca ma obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu Kas online w:

 • Sklepach z częścią kawiarnianą,

 • Sklepie z barem.

W Sklepach bez części kawiarnianej Wnioskodawca nie ma obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu Kas online ani 2019 r., ani w 2020 r.

Ad. 2

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego tzw. ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej określonej w art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT z tytułu wymiany kas we wszystkich prowadzonych przez Wnioskodawcę Sklepach.

Ad. 3

W Sklepach bez części kawiarnianej Wnioskodawca może, do końca 2022 r., instalować Kasy offline z elektronicznym zapisem paragonów i rozpoczynać ewidencjonowanie obrotu przy ich zastosowaniu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 Ustawy o VAT: „Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących”.

Zgodnie z art. 111 ust. 3a Ustawy o VAT: „Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

 • dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy;

 • dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;

 • udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;

 • poddawać kasy rejestrujące w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących;

 • (uchylony);

 • przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629);

 • stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b;

 • dokonywać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kasy rejestrującej;

 • prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1;

 • (uchylony);

 • poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji;

 • zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111 a ust. 3;

 • zakończyć używanie kas rejestrujących w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas rejestrujących, zapewniając zabezpieczenie danych z kasy rejestrującej”.

Wnioskodawca zapewni wskazane powyżej warunki używania kasy. Zgodnie z art. 111 ust. 3c Ustawy o VAT: „Do prowadzenia ewidencji sprzedaży mogą być stosowane wyłącznie kasy rejestrujące, które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b, z uwzględnieniem ust. 3d”.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT: „Podatnicy, u których:

 • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,

 • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży – mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji”.

Zgodnie z art. 111 ust. 6a Ustawy o VAT: „Kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych”.

Zgodnie z art. 145a ust. 1 Ustawy o VAT: „z zastrzeżeniem art. 145b, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111 a ust. 3”.

Takie kasy (Kasy offline) są obecnie stosowane przez Wnioskodawcę we wszystkich Sklepach. Zgodnie z art. 145a ust. 7 pkt 1 Ustawy o VAT: „Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.”. Oznacza to, że Kasy offline z elektronicznym zapisem kopii mogą być instalowane przez podatników, co do zasady, do końca 2022 r.

Zgodnie z art. 145b ust. 1 Ustawy o VAT: „Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie: