Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.08.2015

Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu a PIT

Pytanie podatnika: Czy w związku z opisaną sytuacją Wnioskodawca może złożyć korektę PIT-39, w której wydatki związane ze spłatą będą mieściły się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przeznaczenia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przeznaczenia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-245/15-2/PK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 3 lipca 2015 r., natomiast w dniu 13 lipca 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 10 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
W dniu 4 września 2009 r. Wnioskodawca nabył na podstawie umowy kupna-sprzedaży niezabudowaną nieruchomość. Na podstawie umowy z dnia 24 sierpnia 2010 r. Wnioskodawca zaciągnął kredyt mieszkaniowy w Banku w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego. Kredyt realizowany był w transzach po zamknięciu poszczególnych etapów budowy. W dniu 29 września 2011 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży tej nieruchomości składającej się z działki, na której znajdował się dom mieszkalny w trakcie budowy. Część środków uzyskanych ze sprzedaży w dniu 1 października 2011 r. Wnioskodawca przeznaczył na spłatę zaciągniętego kredytu mieszkaniowego. W odpowiednim czasie złożył On w Urzędzie Skarbowym stosowny dokument PIT-39 z uwagi na to, że okres od nabycia nieruchomości nie przekroczył 5 lat. Do rozliczenia się z podatku dochodowego ze sprzedaży tej nieruchomości Wnioskodawca skorzystał z ulgi, gdyż część przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w ciągu 2 następnych lat przeznaczył na własne cele mieszkaniowe. W PIT-39 do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawca zaliczył koszt zakupu działki ze środków własnych oraz wydatki związane z zakupem części materiałów budowlanych ze środków pochodzących z zaciągniętego kredytu. Wyliczony w ten sposób podatek został zapłacony.

Obecnie Wnioskodawca zorientował się, że gdyby w koszty uzyskania przychodu nie zaliczył wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych pokrytych środkami z zaciągniętego kredytu, a jedynie zakup działki pokryty z własnych środków wyliczenie podatku byłoby dla Niego bardziej korzystne. Wówczas Wnioskodawca mógłby skorzystać z tego, że część przychodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości może przeznaczyć na spłatę kredytu jako realizacji celu mieszkaniowego wolnego od podatku.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie została dokonana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie Wnioskodawca nadmienia, że została złożona korekta zeznania PIT-39. Dotyczyła ona zmiany wysokości dochodu zwolnionego, który deklarowany był w pierwotnej formie PIT-39. Korekta nie dotyczyła rozpatrywanego zdarzenia przyszłego.

Z przychodu uzyskanego dnia 29 września 2011 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w budowie została sfinansowana spłata kredytu jako realizacja własnych celów mieszkaniowych dnia 1 października 2011 r. zaciągniętego w dniu 24 sierpnia 2010 r. na budowę tego domu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy w związku z opisaną sytuacją Wnioskodawca może złożyć korektę PIT-39, w której wydatki związane ze spłatą będą mieściły się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), biorąc pod uwagę opisaną we wniosku sytuację, w kontekście zacytowanych wyżej przepisów, spłata kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi etap realizacji celu mieszkaniowego. Ważny jest bowiem moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki na spłatę kredytu muszą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości, a środki uzyskane z zaciągniętego wcześniej kredytu nie były uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu przy wyliczeniu dochodu ze zbycia nieruchomości w postaci faktur na materiały budowlane bądź robociznę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Natomiast każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana przed upływem ww. terminu.

Jak zatem wynika z powyższego przepisu, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma zarówno data, jak i forma ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 4 września 2009 r. Wnioskodawca nabył na podstawie umowy kupna-sprzedaży niezabudowaną nieruchomość. Na podstawie umowy z dnia 24 sierpnia 2010 r. Wnioskodawca zaciągnął kredyt mieszkaniowy w Banku w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego. Kredyt realizowany był w transzach po zamknięciu poszczególnych etapów budowy. W dniu 29 września 2011 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży tej nieruchomości składającej się z działki, na której znajdował się dom mieszkalny w trakcie budowy. Część środków uzyskanych ze sprzedaży w dniu 1 października 2011 r. Wnioskodawca przeznaczył na spłatę zaciągniętego kredytu mieszkaniowego. W odpowiednim czasie złożył On w Urzędzie Skarbowym stosowny dokument PIT-39 z uwagi na to, że okres od nabycia nieruchomości nie przekroczył 5 lat. Do rozliczenia się z podatku dochodowego ze sprzedaży tej nieruchomości Wnioskodawca skorzystał z ulgi, gdyż część przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w ciągu 2 następnych lat przeznaczył na własne cele mieszkaniowe. W PIT-39 do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawca zaliczył koszt zakupu działki ze środków własnych oraz wydatki związane z zakupem części materiałów budowlanych ze środków pochodzących z zaciągniętego kredytu. Wyliczony w ten sposób podatek został zapłacony. Obecnie Wnioskodawca zorientował się, że gdyby w koszty uzyskania przychodu nie zaliczył wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych pokrytych środkami...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »