Przesłanki naruszenia zasad postępowania 

Z uzasadnienia: Nie uchybiły zasadzie zaufania wynikającej z art. 121 O.p., gdyż w sprawie nie zaistniały istotne dla rozstrzygnięcia niejasności czy wątpliwości dotyczące stanu faktycznego, które zostały rozstrzygnięte na niekorzyść podatnika. Okoliczność, że skarżący nie zgodził się z przyjętym w sprawie rozstrzygnięciem, nie oznaczała, że doszło do naruszenia powołanych wyżej zasad ogólnych postępowania podatkowego.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Anna Dumas, , , po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej D. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3863/14 w sprawie ze skargi D. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 9 listopada 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3863/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę D. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r.

Z uzasadnienia wyroku Sądu pierwszej instancji wynika, że decyzją z dnia 11 czerwca 2014 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. określił skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w ww. podatku. Podniesiono, że skarżący zawyżył koszty uzyskania przychodów łącznie o kwotę 359.900 zł z tytułu wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez P. sp. z o.o., R. [...] sp. z o.o. i P. sp. z o.o. Zebrany materiał dowodowy wskazywał, że powyższe podmioty nie prowadziły działalności gospodarczej, więc usługi wymienione w treści faktur wystawionych przez tych kontrahentów nie mogły być przez nie wykonane. Uznano zatem, że faktury wystawione przez te spółki nie potwierdzały nabycia przez firmę skarżącego usług w nich wykazanych, a przez to nie mogą stanowić dowodów księgowych i być podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie w całości powyższej decyzji, zarzucając naruszenie:

 1. art. 70 § 1 w związku z art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) - dalej "O.p.", poprzez wydanie decyzji w odniesieniu do zobowiązania podatkowego, które wygasło wskutek przedawnienia; ewentualnie poprzez zastosowanie w stosunku do zobowiązań podatkowych z 2008 r. treści art. 70 § 6 pkt 1 O.p. w brzmieniu obowiązującym od dnia 15 października 2013 r.;
 2. art. 121 § 1 O.p., poprzez prowadzenie postępowania podatkowego z naruszeniem zasady zaufania do organów podatkowych;
 3. art. 122 O.p., poprzez niepodjęcie wszelkich działań mających na celu ustalenie stanu faktycznego;
 4. art. 125 § 1 O.p., poprzez brak wnikliwego zbadania sprawy;
 5. art. 187 § 1 O.p., poprzez niezebranie i nierozpatrzenie całego materiału dowodowego;
 6. art. 191 O.p., poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów oraz dowolną ocenę zebranego w sprawie niekompletnego materiału dowodowego.

Decyzją z dnia 10 października 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Organ odwoławczy w pierwszej kolejności podniósł, że z uwagi na fakt, iż skarżący przed upływem terminu, o którym mowa w art. 70 § 1 O.p., tj. przed końcem 2014 r., został poinformowany o zaistnieniu przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 O.p., zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. nie uległo jeszcze przedawnieniu. Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził dalej prawidłowość ustaleń organu pierwszej instancji, że do wskazanych przez nią spółek nie były wnoszone żadne wkłady, spółki nie zatrudniały pracowników, poza osobami je reprezentującymi, brak było bazy magazynowej i transportowej, jak również środków trwałych, brak było kontraktów z podwykonawcami, brak dokumentów źródłowych, w postaci kosztów zakupu towarów i usług. Organ odwoławczy podkreślił przy tym, że w stosunku do powyższych podmiotów wydano prawomocne decyzje, w których określono zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług, z których w sposób jednoznaczny wynika, że działalność tych spółek sprowadzała się do wystawiania fikcyjnych faktur, niedokumentujących faktycznie wykonywanych usług. Oprócz powyższego o tym, że faktury wystawione przez omawiane spółki były tzw. pustymi fakturami, świadczą także, zdaniem organu, dowody w postaci protokołów zeznań świadków przesłuchiwanych w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi wobec tych spółek.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej dowody w postaci protokołów przesłuchań podejrzanych i świadków były wiarygodne i spójne co do faktów i okoliczności związanych z wystawianiem w 2008 r. pustych faktur. W toku postępowania kontrolnego stwierdzono także, iż skarżący nie posiada protokołów odbioru wykonanych prac na rzecz ww. spółek. W przedłożonej dokumentacji finansowo-księgowej skarżącego nie stwierdzono również dowodów księgowych KW ani KP. Jednocześnie skarżący wezwany na przesłuchanie w charakterze strony na okoliczność wykonania usług przez omawiane spółki odmówił zeznań i nie wyraził zgody na przesłuchanie. Ponadto skarżący nie przedłożył żadnych dowodów, które potwierdzałyby jego stanowisko.

W skardze skarżący powtórzył zarzuty przedstawione w odwołaniu, uzupełniając ich treść o art. 235 O.p.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

W zaskarżonym wyroku WSA w Warszawie uznał za zbędne rozpatrywanie zarzutu naruszenia art. 70 § 6 pkt 1 O.p., skoro decyzje zostały wydane i doręczone zanim zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008r. uległo przedawnieniu. Zdaniem Sądu, organ podatkowy prawidłowo przyjął, korzystając z tzw. domniemania prawdziwości dokumentu urzędowego, iż fakty wynikające z decyzji wydanych wobec spółek, z którymi transakcje miał zawierać skarżący, nie wymagają ponownego udowodnienia. Tym samym okoliczności wynikające z tych decyzji potwierdziły, że faktury wystawione za usługi budowlane przez przedmiotowe spółki na rzecz skarżącego nie dokumentowały faktycznie wykonany...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »