Przekształcenie spółki: Koszty związane z wynagrodzeniami pracowników w okresie przejściowym

Wynagrodzenia wypłacone przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia za miesiąc poprzedzający przekształcenie mogą zostać zaliczone do kosztów spółki przed jej przekształceniem. Składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń zwiększą już natomiast koszty wspólników nowo powstałej spółki komandytowej - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji podatkowej.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Planowane jest przekształcenie Spółki w spółkę komandytową (dalej: Spółka komandytowa). Przekształcenie Spółki w Spółkę komandytową planowane jest na 2 października 2017 r.. Spółka zatrudnia pracowników, którym zgodnie z postanowieniami regulaminu pracy i wynagrodzenia, wynagrodzenia wypłacane są do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są należne. Składki ZUS płatne są w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wypłacane są wynagrodzenia. Na takich samych zasadach wynagrodzenia oraz składki ZUS będą wypłacane w Spółce komandytowej.

W związku z planowanym przekształceniem, Spółka komandytowa wypłaci wynagrodzenia należne za wrzesień 2017 r. do 5-go października 2017 r. Składki ZUS związane z wynagrodzeniami należnymi za wrzesień 2017 r. zapłacone zostaną do 15-go listopada 2017 r. również przez Spółkę komandytową. Składki ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w sierpniu zapłacone zostaną przez Spółkę komandytową do 15-go października 2017 r.

Pytania

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

1. Czy wynagrodzenia należne za wrzesień 2017 r. wypłacone w październiku 2017 r. przez Spółkę komandytową, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki we wrześniu 2017 r.?

3. Czy składki ZUS (w części finansowanej przez pracodawcę) od wynagrodzeń za sierpień oraz wrzesień 2017 r., wypłacone przez Spółkę komandytową po dniu przekształcenia, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki?

Stanowisko i uzasadnienie podatnika

Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia należne za wrzesień 2017 r. wypłacone do 5-go października 2017 r. przez Spółkę komandytową będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki, rozpoznany we wrześniu 2017 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy CIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych, jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Przepisy ustawy CIT przewidują szczególne regulacje w zakresie momentu ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wypłaconych wynagrodzeń. Moment ujęcia wynagrodzeń, jako kosztu podatkowego jest uregulowany w art. 15 ust. 4g ustawy CIT, zgodnie z którym należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Z brzmienia tego przepisu wynika, że wynagrodzenia za wrzesień 2017 r. (miesiąc poprzedzający przekształcenie) wypłacone w październiku 2017 r. (w miesiącu przekształcenia) w terminie wynikającym z regulaminu pracy, stanowić będą koszt uzyskania przychodów, we wrześniu 2017 r. (w miesiącu poprzedzającym przekształcenie) rozpoznawany przez Spółkę. Nie ma przy tym znaczenia, że wypłaty wynagrodzeń dokona Spółka komandytowa, bowiem zgodnie z art. 553 § 1 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Zatem, na Spółce komandytowej, jako następcy prawnemu Spółki, będzie ciążył obowiązek wypłaty owych wynagrodzeń. Jednak, zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami, jeżeli wynagrodzenia zostaną zapłacone w terminie, koszt należy rozpoznać w miesiącu, za który owe wynagrodzenia są należne, tj. przed przekształceniem (zgodnie z przyjętymi założeniami we wrześniu 2017 r.).

Powyższe stanowisko prezentowane jest również w interpretacjach indywidualnych, przykładowo:

w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 7 marca 2017 r., Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.43.2017.1.IZ

Termin przekształcenia może ulec zmianie z nieznanych przyczyn, na dzień składania wniosku. W takim przypadku wnioski należy wyciągnąć analogicznie.

Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy, składki ZUS za sierpień i wrzesień 2017 r. nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów Spółki. Moment ujęcia składek ZUS (w części finansowanej przez pracodawcę), jako kosztu podatkowego jest uregulowany w art. 15 ust. 4h ustawy CIT. Z brzmienia tego przepisu wynika, że składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone:

- z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,

- z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »