Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.03.2014

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową a skutki podatkowe

Pytanie podatnika: Czy pod datą przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u Wnioskodawcy osoby fizycznej, dotychczasowego głównego udziałowca spółki z o.o., przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości odpowiadającej niepodzielonemu zyskowi za bieżący rok obrotowy, czy też przychodem będzie dla Wnioskodawcy również kwota zysku spółki za lata ubiegłe podzielona poprzez jej przekazanie na kapitał zapasowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późń. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2013 r. (data wpływu 2 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawca jestem głównym udziałowcem w spółce X Sp. z o.o.
X Sp. z o.o. planuje przekształcenie swojej formy prawnej Spółki z o.o. w spółkę komandytową. Komandytariuszami spółki komandytowej zostaną Wspólnicy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a ich udziały w zyskach przyszłej spółki osobowej będą zbliżone do ich udziału procentowego w kapitale udziałowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

X Sp. z o.o. wypracowywała w latach obrotowych poprzedzających rok obrotowy, w którym nastąpi planowane przekształcenie w spółkę komandytową zyski netto. Spółka prognozuje również wypracowanie zysku netto za przyszłe lata obrotowe przypadające przed planowanym przekształceniem. Zyski te zostały (lub zostaną w przypadku zatwierdzania sprawozdania finansowego za rok obrotowy, kończący się przed dokonaniem przekształcenia) podzielone uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników X Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwały o podziale zysku netto były podejmowane w zakończonych latach obrotowych (lub zostaną podjęte w przyszłości) w toku Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników zwoływanych zgodnie z artykułem 231 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013 r., poz. 1030). Dotychczas podział wypracowanego zysku netto polegał na częściowym przeznaczeniu wypracowanego zysku netto na wypłatę dywidendy dla wspólników, a pozostała część zysku netto była przeznaczana na kapitał zapasowy spółki z o.o. Zysk netto podlegający podziałowi za pełen zakończony rok obrotowy, poprzedzający rok, w którym nastąpi przekształcenie również zostanie przeznaczony uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wypłatę dywidendy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Zysk netto wypracowany w roku obrotowym, w którym zostanie dokonane przekształcenie nie zostanie podzielony w trybie art. 231 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:
Czy pod datą przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u Wnioskodawcy osoby fizycznej, dotychczasowego głównego udziałowca spółki z o.o., przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości odpowiadającej niepodzielonemu zyskowi za bieżący rok obrotowy (tj. okres od dnia 1 stycznia do dnia, w którym nastąpi przekształcenie), czy też przychodem (z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) będzie dla Wnioskodawcy również kwota zysku spółki za lata ubiegłe podzielona poprzez jej przekazanie na kapitał zapasowy?

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: wartość niepodzielnych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Zgodnie z art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia obecnej spółki z o.o. będzie obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, pod datą przekształcenia powstanie u Niego jako dotychczasowego udziałowca spółki z o.o., przekształcanej w spółkę komandytową, przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu, w kwocie odpowiadającej udziałowi w wartości niepodzielonego zysku za okres od początku roku obrotowego, w którym zarejestrowane zostanie przekształcenie, do dnia przekształcenia włącznie. Natomiast kwota zysków netto przekazanych, po ich podziale, zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na kapitał zapasowy spółki z o.o. podlegającej przekształceniu w spółkę komandytową, nie będzie stanowiła dla Niego, dotychczasowego udziałowca spółki z o.o. przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu, ponieważ odpowiada ona kwocie podzielonych zysków i przekazanych zgodnie z wolą wspólników na kapitał zapasowy. W przypadku kwot przekazanych na kapitał zapasowy nie można więc mówić o niepodzielonych zyskach, które podlegają opodatkowaniu.

Wnioskodawca podaje, że przedstawione wyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w wyrokach sądów administracyjnych, m.in. w wyroku NSA z dnia 29 listopada 2011 r., II FSK 931 /2010; wyroku NSA z dnia 19 kwietnia 2012 r., II FSK 1935/2010; wyroku NSA z dnia 8 grudnia 2011 r., II FSK 1050/2010.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie jest nieprawidłowe.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030).

Zgodnie z przepisem art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl przepisu art. 552 Kodeksu spółek handlowych, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień prze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »