Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.08.2014

Przekształcenie spółek a księgi rachunkowe

Z uzasadnienia: Spółka cywilna mogła być przekształcona w spółkę jawną, jeżeli zaś przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jej przekształcenie w spółkę jawną było obowiązkowe i powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od zakończenia drugiego roku obrotowego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Małgorzata Niedobylska Sędziowie NSA Jacek Surmacz WSA Jarosław Szaro /spr./ Protokolant sekr. sąd. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 lipca 2014r. sprawy ze skargi R. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 rok 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] stycznia 2011r. nr [...], 2) określa, że decyzje wymienione w pkt. 1) nie podlegają wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego R. C. kwotę 10.983 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2011r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu odwołania R. C. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] stycznia 2011r., nr [...], określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005r. w wysokości 376.549 zł.
W toku postępowania kontrolnego, jakie toczyło się wobec podatnika R. C. ustalono następujący stan faktyczny. Od 25 kwietnia 1993 r. działała spółka cywilna pod nazwą A., której wspólnikami byli F. S., J. S. oraz R. C..

W dniu 4.12.2000r. na podstawie zawartej umowy w formie aktu notarialnego F. S., J. S. oraz R. C. zawiązali spółkę z o.o. "F.", której kapitał wynosił 3.462.000 zł. i dzielił się na 3.462 udziały o wartości 1.000 zł każdy. Wymienione osoby objęły po 1 udziale o wartości 1.000 zł każdy, które pokryte zostały gotówką. Resztę udziałów w ilości 3.459 objęli jako wspólnicy spółki prawa cywilnego - "A.", na zasadach współwłasności łącznej i pokryli je aportem (na który składały się ruchomości o łącznej wartości 840.000 zł i znak towarowy "F." o wartości 2.619.000 zł, na który zostało udzielone prawo ochronne).

Następnie spółka prawa cywilnego z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nastąpiło w dniu 17.07.2001 r., została przekształcona w spółkę jawną. Umowę Spółki jawnej "F.", sporządzono w dniu 20.04.2001r. na podstawie umowy spółki cywilnej z dnia 25.04.1993r. oraz aneksów do niej. Postanowiono w niej, że działalność prowadzona będzie pod nazwą "F. J. S., F. S., R. C. spółka jawna". Wspólnicy wnieśli do spółki tytułem wkładów:
- J. S. - środki pieniężne w kwocie 25.000 zł,
- F. S. - środki pieniężne w kwocie 25.000 zł oraz samochód dostawczy "Żuk" izoterma o wartości rynkowej 4.000 zł,
- R. C. - środki pieniężne w kwocie 22.000 zł oraz samochód dostawczy "Żuk" o wartości rynkowej 3.000 zł.

Zgodnie z umową, przysługujący wspólnikom udział w zyskach i stratach Spółki wynosił odpowiednio: dla J. S. i R. C. - po 33,33%, oraz dla F. S. - 33,34%, tak też był wykazywany w zeznaniach podatkowych.

W dniu 31 stycznia 2005r. wspólnicy spółki jawnej "F." podjęli uchwałę o jej rozwiązaniu, postanawiając, że nie będzie przeprowadzane postępowanie likwidacyjne, lecz nastąpi podział pozostałego majątku Spółki, którym było 3.459 udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "F." o łącznej wartości nominalnej 3.459.000 zł. Zgodnie z zawartym w tym samym dniu układem, udziały spółki jawnej w spółce z o. o. "F." podzielono pomiędzy byłych wspólników Spółki jawnej w ten sposób, że każdy z nich, w tym również R. C., objął po 1.153 udziały o wartości nominalnej 1.153.000 zł.

W związku z powyższym organ I instancji stwierdził, że zgodnie z art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 oraz art. 18 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – zwanej dalej u.p.d.o.f., objęcie przez R. C., w związku z rozwiązaniem spółki jawnej, 1.153 udziałów w spółce z o.o. o łącznej wartości 1.153.000 zł stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.

W niniejszej sprawie organ I instancji przyjął również, że nie miało miejsca wniesienie przez wspólników do spółki cywilnej wkładu w postaci prawa do znaku towarowego, zaś podjęta przez wspólników uchwała z dnia 3.12.2000r. o wniesieniu do tej spółki prawa do znaku towarowego "F." o wartości 2.619.000 zł nie przesądza o tym, że wkład taki został faktycznie do spółki wniesiony.

Na podstawie bilansu spółki jawnej, sporządzonego na dzień 31.12. 2004r. ustalono, że wartość wkładów wspólników wyniosła 718.236,98 zł, w tym wkłady wniesione na utworzenie spółki (kapitał podstawowy) - 75.998,68 zł oraz opodatkowane dochody, które pozostawiono w spółce (zysk z ubiegłych lat) - 642.238,30 zł.

Wartość wkładów podatnika ustalono na kwotę 239.058,03 zł, w tym wartość wkładu gotówkowego i samochodu - 25.000 zł oraz opodatkowane dochody pozostawione w Spółce - 214.058,03 zł (642.238,30 zł x 33,33%). Przychód w tej kwocie, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f., uznano za wolny od opodatkowania.

Jako podlegające opodatkowaniu przyjęto natomiast pozostałe przychody w kwocie 913.941,97 zł, uzyskane w związku z rozwiązaniem spółki jawnej. Ustalając przychody podatnika ze wszystkich źródeł na kwotę 980.981,97 zł a podstawę opodatkowania na kwotę 975.056 zł, organ podatkowy I instancji określił zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005r. w wysokości 376.594 zł.

Po rozpatrzeniu odwołania, Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Organ odwoławczy przychylił się do stanowiska organu I instancji zgodnie z którym, przychody z praw związanych z udziałem wspólnika w spółce osobowej należy zaliczyć do przychodów z praw majątkowych, zgodnie z art. 18 u.p.d.o.f.

Organ odwoławczy przyjął również, że zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w 2005r. podlega wartość wkładów wniesionych do spółki, w tym wkładu podwyższonego z już opodatkowanych i pozostawionych w spółce zysków. Dyrektor Izby Skarbowej uznał natomiast, że nadwyżka majątku ponad wartość zwróconych wkładów jest przychodem niekorzystającym z ww. zwolnienia.

Dyrektor Izby Skarbowej podzielił zastrzeżenia organu I instancji i uznał za zasadne nieuwzględnienie jako wkładu do spółki cywilnej znaku towarowego F., który wspólnicy rzekomo wnieśli do spółki cywilnej. Stwierdził bowiem, iż okoliczności tej przeczy sama treść zarówno umowy spółki jak i jej dokumentów księgowych

Po rozpoznaniu skargi, jaką wniósł R. C., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, wyrokiem z dnia 30 grudnia 2011 r. oddalił skargę.

W uzasadnieniu Sąd stanął na stanowisku, że prawidłowa wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f. zakłada, że majątek otrzymany przez wspólnika spółki jawnej w związku z jej likwidacją, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu do wysokości wniesionego do niej wkładu, w tym wkładu podwyższonego z już opodatkowanych, ale nie wypłaconych zysków spółki. Natomiast wartość zwracanego wspólnikowi spółki jawnej udziału, która przekracza wartość wniesionego wkładu, podlega opodatkowaniu jako przychód z praw majątkowych.

Sąd nie podzielił poglądu wyrażonego przez skarżącego, że w związku z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę jawną w trybie art. 26 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej jako: k.s.h.), cały majątek spółki cywilnej stanowi wkład do spółki jawnej. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną w trybie art. 26 § 4 k.s.h. nie zmieniało zasad odpowiedzialności wspólników w odniesieniu do obowiązków zaciągniętych w ramach spółki przed przekształceniem (odpowiedzialność solidarna o charakterze pierwotnym). Zdaniem Sądu ruchomości jakie były w spółce cywilnej o wartości 840 000 zł oraz majątku trwałego określonego na kwotę 684 000 zł, nie można było uznać za wkład wniesiony do spółki jawnej.

Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych, że brak jest jednoznacznych dowodów wskazujących na to, że znak towarowy "F." został wniesiony przez wspólników do spółki cywilnej i że uchwała wspólników spółki cywilnej z dnia 3 grudnia 2000 r. w tym przedmiocie została wykonana.

Sąd uznał, że fakt nieopodatkowania otrzymanego przez wspólników przychodu w postaci udziałów w spółce z o.o. w 2000 r. w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, nie ma wpływu na powstanie zobowiązania podatkowego w 2005 r. w związku z likwidacją w tym roku spółki jawnej.

Sąd nie uwzględnił zarzutu skarżącego, że wartość udziałów w spółce z o. o. – stanowiąca wartość przychodów skarżącego, powinna być ustalana według cen rynkowych, a nie według wartości nominalnej, gdyż stwierdził, że jego przedstawienie dopiero na etapie postępowania sądowego zmierza jedynie do przedłużenia postępowania.

Po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej, złożonej przez R. C., Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 marca 2014 r., II FSK 996/12 uchylił wyrok Sądu I instancji i przek...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »