Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.01.2016

Przekształcenie firmy a ważność interpretacji podatkowej

Pytanie podatnika: Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w mocy pozostaną wiążące interpretacje podatkowe, uzyskane przez nią na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) po ponownym rozpatrzeniu, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 maja 2015 r., sygn. akt II FSK 884/13 oraz wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 26 października 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 1209/12, wniosku z 22 listopada 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 grudnia 2011 r.), uzupełnionym 12 i 15 marca 2012 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione w ww. wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przejęcia uprawnień wynikających z interpretacji organów podatkowych wydanych dla spółki podlegającej przekształceniu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2007 r. i po 1 lipca 2007 r.– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 19 grudnia 2011 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przejęcia uprawnień wynikających z interpretacji organów podatkowych wydanych dla spółki podlegającej przekształceniu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2007 r. i po 1 lipca 2007 r. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 29 lutego 2012 r., Znak: IBPBI/2/423-1492/11/CzP wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 12 i 15 marca 2012 r.

W dniu 3 kwietnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Znak: IBPBI/2/423-1492/11/CzP, w której uznał stanowisko Spółki w zakresie przejęcia uprawnień wynikających z interpretacji organów podatkowych wydanych dla spółki podlegającej przekształceniu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2007 r. za prawidłowe, natomiast po 1 lipca 2007 r. za nieprawidłowe. Interpretacja indywidualna została skutecznie doręczona 5 kwietnia 2012 r. Pismem z 19 kwietnia 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 kwietnia 2012 r.) wniesiono wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Pismem z 24 maja 2012 r., Znak: IBPBI/2/4232-49/12/CzP Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, udzielił odpowiedzi na ww. wezwanie. Odpowiedź na ww. wezwanie została doręczona 28 maja 2012 r. Pismem z 22 czerwca 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 czerwca 2012 r.) wniesiono skargę na ww. interpretację indywidualną. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z 27 lipca 2012 r., Znak: IBPBI/2/4240-54/12/CzP, IBRP/007-276/12 udzielił odpowiedzi na skargę przesyłając ją, wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W wyniku rozpatrzenia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z 26 października 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 1209/12 uchylił zaskarżoną interpretację. Od powyższego wyroku tut. Organ wniósł skargę kasacyjną. W wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 27 maja 2015 r., sygn. akt II FSK 884/13 oddalił skargę kasacyjną tut. Organu. Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 26 października 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 1209/12 wraz z aktami sprawy wpłynął do tut. BKIP 14 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca – spółka akcyjna (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji opakowań szklanych, produkcji i remontów maszyn i urządzeń oraz obsługi (czyszczenia, napraw i remontów) opakowań transportowych. Spółka w toku swej wieloletniej działalności uzyskała szereg indywidualnych interpretacji podatkowych, a odnoszących się do licznych kwestii, związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem. Obecnie Spółka posiada tylko jednego akcjonariusza. Dążąc do redukcji kosztów, związanych z bieżącą działalnością Spółki, w szczególności na polu sprawozdawczości finansowej, jak i kosztów zgromadzeń akcjonariuszy, jej Zarząd rozważa przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie przepisu art. 551 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w mocy pozostaną wiążące interpretacje podatkowe, uzyskane przez Nią na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa?

Dodatkowo w uzupełnieniu wniosku, zawartym w piśmie z 7 marca 2012 r. (wpływ do Organu 15 marca 2012 r.) wyjaśniono, że pytanie Wnioskodawcy dotyczy interpretacji wydanych zarówno przed 1 lipca 2007 r., jak i po tej dacie. Innymi słowy, Spółka chce poznać status prawny wszystkich dotyczących ją interpretacji indywidualnych – bez względu na to, czy wydano je przed, czy po 1 lipca 2007 r.

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 93a Ordynacji podatkowej, osoba prawna, powstała na skutek przekształcenia innej osoby prawnej, wstępuje we wszystkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki osoby przekształcanej. Przepis ten nie różnicuje tych praw na prawa wynikające z przepisu ustawy, czy prawa wynikające z opartej na tym przepisie czynności organu podatkowego. Ponadto, przepisy art. 14n Ordynacji przewidują odpowiednie zastosowanie przepisu m.in. art. 14k Ordynacji, który statuuje zasadę nieszkodzenia podatnikowi, który zastosował się do wydanej, a niezmienionej interpretacji, również do spółki, której założyciele uzyskali przed jej założeniem interpretację odnoszącą się do działalności tej spółki. Ponadto art. 93e Ordynacji stanowi, że przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Oznacza to, że skoro brak przepisu mówiącego, że w odniesieniu do wydanych interpretacji nie następuje sukcesja, to sukcesja taka bezwarunkowo następuje. Z powyższego wynika, że w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i wystąpienia sukcesji uniwersalnej, również w zakresie prawa podatkowego, przekształcona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie beneficjentem interpretacji wydanych na rzecz spółki akcyjnej. Podsumowując, zdaniem Spółki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstała jako rezultat jej przekształcenia, korzystać będzie na zasadzie sukcesji generalnej ze wszelkich praw przysługujących spółce przekształcanej (Spółce), w tym z ochrony prawnej w związku z zastosowaniem się do wydanej na rzecz Spółki interpretacji indywidualnej.

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 3 kwietnia 2012 r., Znak: IBPBI/2/423-1492/11/CzP Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przejęcia uprawnień wynikających z interpretacji organów podatkowych wydanych dla spółki podlegającej przekształceniu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2007 r. za prawidłowe, natomiast po 1 lipca 2007 r. za nieprawidłowe. Wnioskodawca zaskarżył, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, ww. interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W wyniku rozpatrzenia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z 26 października 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 1209/12 uchylił zaskarżoną interpretację.

W przedmiotowym wyroku WSA wskazał m.in., że: „przedmiotem sukcesji uniwersalnej mogą być uprawnienia wywodzone z ochrony wynikającej z wydanej interpretacji indywidualnej o ile już one istnieją. Czyli dotyczy to sytuacji, gdy adresat interpretacji do interpretacji tej się zastosował. Tylko wtedy więc, tj. w sytuacji zastosowania się „poprzednika” do treści adresowanej do niego interpretacji ochrona przed skutkami jej zmiany, rozciąga się na jego następcę prawnego. Funkcja ochronna i gwarancyjna interpretacji indywidualnej realizuje się bowiem, jak już podkreślono, z momentem podjęcia przed jej zmianą przez podatnika (płatnika, inkasenta) – w zaufaniu do organu podatkowego, który interpretację wydał – konkretnych działań i zachowań, których cel, kierunek, przedmiot, zdeterminowane są treścią wydanej interpretacji. Z przywołanych przepisów Ordynacji podatkowej wynika jednoznacznie, że gwarancja wynikająca z zastosowania się wnioskodawcy do wydanej wobec niego interpretacji przed skutkami jej zmiany stanowi jego prawo, albowiem zastosowanie się do udzielonej mu interpretacji nie może szkodzić. Wskazana ochrona prawna stanowi więc treść tego prawa.” Zdaniem Sądu: „zmiana przepisów Ordynacji podatkowej, nie zmieniła sytuacji następcy prawnego adresata interpretacji indywidualnej. Zarówno bowiem na gruncie wskazanego wcześniej przepisu art. 14d O.p. w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r., jak i na gruncie art. 93a w związku z art. 14k i nast. O.p. w obecnym brzmieniu, istniała i istnieje ochrona prawna gwarantowana następcom prawnym wnioskodawcy, który zastosował się do treści wydanej wobec niego interpretacji. Można powiedzieć, że w poprzednim stanie prawnym sukcesję praw wynikających z interpretacji podatkowych, unormowano dwukrotnie. Przepis art. 14d O....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »