Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rozliczenie roczne PIT

04.12.2018

Przekazywanie pracownikom PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pytanie: Czy sposób przesłania przez Wnioskodawcę pracownikom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. przesłania jej na wskazany przez pracownika adres e-mail w formie załącznika w postaci pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, jeżeli Wnioskodawca będzie dysponował potwierdzeniem wysłania wiadomości e-mail, ale nie będzie dysponował potwierdzeniem dostarczenia e-maila do Pracownika, jest dopuszczalny w świetle wymogów stawianych przez art. 39 ust. 1 ustawy o PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2018 r. (data wpływu 5 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazywania przez płatnika Pracownikom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 • na wskazany przez Pracownika adres e-mail, w postaci pliku PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym – jest prawidłowe,
 • poprzez udostępnienie informacji PIT-11 w specjalnym portalu, do którego Pracownik będzie miał dostęp po podaniu loginu i/lub hasła – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazywania przez płatnika Pracownikom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez Pracownika adres e-mail, w postaci pliku PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz poprzez udostępnienie informacji PIT-11 w specjalnym portalu, do którego Pracownik będzie miał dostęp po podaniu loginu i/lub hasła.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność w formie spółki komandytowej.

W związku z prowadzoną działalnością, Wnioskodawca zatrudnia pracowników, wobec których pełni obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: „płatnik PIT”). Ponadto Wnioskodawca pełni funkcje płatnika PIT w stosunku do osób świadczących na jego rzecz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (w dalszej części wniosku pracownicy Wnioskodawcy oraz usługodawcy są określani łącznie jako: „Pracownicy”).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o PIT Wnioskodawca, jako płatnik PIT, jest zobowiązany m.in. do sporządzenia i przesłania Pracownikom informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, tj. informacji PIT-11.

Mając na uwadze znaczną liczbę zatrudnionych Pracowników, Wnioskodawca rozważa przesyłanie Pracownikom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rozważane rozwiązanie ma przede wszystkim na celu oszczędność kosztów i czasu związanych ze sporządzeniem i przesłaniem informacji PIT-11, wiąże się więc z korzyścią zarówno dla Wnioskodawcy, jak i dla Pracowników, którzy otrzymają możliwość szybszego dysponowania informacjami niezbędnymi do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego. Planowany sposób przesyłania informacji PIT-11, jako bardziej proekologiczny, wpisuje się również w szereg podejmowanych przez Wnioskodawcę działań, mających na celu utrwalenie jego wizerunku, jako firmy przyjaznej środowisku naturalnemu.

W tym kontekście, Wnioskodawca rozważa implementację jednego z dwóch alternatywnych mechanizmów przesyłania Pracownikom informacji PIT-11 w postaci pliku PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (dalej: „bezpieczny podpis elektroniczny”):

 1. Wysyłka informacji PIT-11 załączonej do wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany przez Pracownika. W tym przypadku Wnioskodawca będzie dysponował potwierdzeniem wysłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Pracownika, ale nie będzie posiadał potwierdzenia dostarczenia e-maila do Pracownika albo
 2. Udostępnienie informacji PIT-11 w specjalnym portalu, do którego Pracownik będzie miał dostęp po podaniu loginu i/lub hasła.

Wnioskodawca podkreśla, że przesyłane lub udostępniane informacje PIT-11 będą przygotowane zgodnie z obowiązującym wzorem deklaracji określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów i zostaną podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Pracownik zainteresowany otrzymaniem informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w jeden ze sposobów wskazanych powyżej, będzie musiał wyrazić zgodę na taki sposób przesłania tej informacji. W przypadku braku zgody pracownika, przesłanie deklaracji nastąpi w dotychczasowy sposób, tj. poprzez wręczenie deklaracji osobiście w miejscu pracy lub poprzez wysłanie jej pocztą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym sposób przesłania przez Wnioskodawcę Pracownikom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. przesłania jej na wskazany przez Pracownika adres e-mail w formie załącznika w postaci pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, jeżeli Wnioskodawca będzie dysponował potwierdzeniem wysłania wiadomości e-mail, ale nie będzie dysponował potwierdzeniem dostarczenia e-maila do Pracownika, jest dopuszczalny w świetle wymogów stawianych przez art. 39 ust. 1 ustawy o PIT?
 2. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym alternatywny sposób przesłania przez Wnioskodawcę Pracownikom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. przesłania jej poprzez udostępnienie jej Pracownikowi, w postaci pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, w specjalnym portalu, do którego będzie on miał dostęp po podaniu loginu i/lub hasła, jest dopuszczalny w świetle wymogów stawianych przez art. 39 ust. 1 ustawy o PIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania pierwszego, opisany w zdarzeniu przyszłym sposób przesłania przez Wnioskodawcę Pracownikom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. przesłania jej na wskazany przez Pracownika adres e-mail w formie załącznika w postaci pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, jeżeli Wnioskodawca będzie dysponował potwierdzeniem wysłania wiadomości e-mail, ale nie będzie dysponował potwierdzeniem dostarczenia e-maila do Pracownika, jest dopuszczalny w świetle wymogów stawianych przez art. 39 ust. 1 ustawy o PIT.

W odniesieniu do pytania drugiego, zdaniem Wnioskodawcy, opisany w zdarzeniu przyszłym alternatywny sposób przesłania przez Wnioskodawcę Pracownikom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. przesłanie jej poprzez udostępnienie jej Pracownikowi, w postaci pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, w specjalnym portalu, do którego będzie on miał dostęp po podaniu loginu i/ lub hasła, jest dopuszczalny w świetle wymogów stawianych przez art. 39 ust. 1 ustawy o PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy o PIT, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

W świetle powołanego przepisu, płatnicy PIT obowiązani są zarówno do sporządzenia, jak i przesłania urzędowi skarbowemu i podatnikowi sporządzonej według ustalonego wzoru imiennej informacji PIT-11.

Ustalony wzór informacji rocznej PIT-11 określony jest w odrębnych przepisach. Obecnie obowiązujący wzór informacji PIT-11 określony jest w rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2352 - dalej: „Rozporządzenie”). Zatem płatnik PIT zobowiązany jest do sporządzenia informacji rocznej PIT-11 według aktualnego wzoru, który obecnie określony jest w Rozporządzeniu.

Ani w art. 39 ust. 1 ustawy o PIT, ani w Rozporządzeniu nie określono, w jaki sposób, a w szczególności w jakiej formie należy przesłać podatnikowi informację PIT-11. Przepisy ustawy o PIT nie zawierają przepisów szczególnych w tym zakresie.

W przepisach prawa podatkowego uregulowano jedynie zasady dotyczące składania organom podatkowym niektórych deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, przez deklarację rozumie się również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. W świetle powyższego, pojęcie „deklaracji”, na gruncie Ordynacji podatkowej obejmuje również informację PIT- 11.

Zgodnie z art. 3a § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z kolei, zgodnie z art. 3b § 1 Ordynacji podatkowej, deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać:

 1. dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji określonym w odrębnych przepisach;
 2. jeden podpis elektroniczny.

Natomiast, zgodnie z art. 3b § 2 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań. Na mocy wskazanej delegacji ustawowej, Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2017 r., poz. 1802).

W ww. rozporządzeniu uregulowano sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »