Przekazanie samochodu osobowego na cele prywatne a korekta w VAT

Pytanie podatnika: W lutym 2008 r. Wnioskodawca zakupił samochód osobowy, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i był używany do prowadzenia działalności gospodarczej. Z faktury dokumentującej zakup samochodu odliczył podatek VAT. W grudniu 2009 r. Wnioskodawca zawiesił działalność na okres 24 miesięcy, a w listopadzie 2011 r. przekazał ww. samochód na cele osobiste podatnika. Natomiast w grudniu 2011 r. zlikwidował działalność. Czy Wnioskodawca powinien dokonać korekty odliczonego podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2012 r. (data wpływu 5 października 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 grudnia 2012 r. (data wpływu 31 grudnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego odliczonego przy zakupie samochodu osobowego, z tytułu przekazania tegoż samochodu, będącego środkiem trwałym, na cele osobiste - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego odliczonego przy zakupie samochodu osobowego, z tytułu przekazania tegoż samochodu, będącego środkiem trwałym, na cele osobiste.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 grudnia 2012 r. (data wpływu 31 grudnia 2012 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 17 grudnia 2012 r. znak: IBPP2/443-1021/12/ICz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej 27 lutego 2008 r. Wnioskodawca zakupił samochód osobowy, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i był używany do prowadzenia działalności gospodarczej. Z faktury dokumentującej zakup samochodu odliczył podatek VAT w wysokości 60% nie więcej niż 6.000 zł. W grudniu 2009 r. zostało złożone pismo do Urzędu Miasta odnośnie zawieszenia działalności gospodarczej na okres 24 miesięcy. W listopadzie 2011 r. zostało sporządzone pismo odnośnie przekazania samochodu zakupionego w lutym 2008 r. na cele osobiste podatnika.

W grudniu 2011 r. zostało złożone pismo do Urzędu Miasta dotyczące likwidacji działalności z dniem 31 grudnia 2011 r.

W piśmie uzupełniającym z dnia 27 grudnia 2012 r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wskazał, iż:

Wartość środka trwałego (samochodu) to:

podstawa opodatkowania: 110.655,74 zł (w tym akcyza 3,10%)

podatek VAT 22%: 24.344, 26 zł

wartość brutto:135.000,00 zł.

Przedmiotowy samochód był wykorzystywany do działalności gospodarczej w okresie jej prowadzenia w tym czasie bowiem do celów prywatnych wykorzystywany był samochód osobowy marki VW, którego Wnioskodawca był współwłaścicielem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należy dokonać korekty odliczonego podatku VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Nie należy korygować odliczonego podatku VAT. Z uwagi na to, że dostawa używanych samochodów osobowych korzysta ze zwolnienia z VAT a przekazanie towarów na cele osobiste, gdy przy ich nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy) jest również dostawą. Zatem przekazanie używanego samochodu osobowego na potrzeby osobiste korzysta ze zwolnienia z VAT.

Korekta odliczonego VAT w opisanej sytuacji nie będzie konieczna, z uwagi na dosłowne brzmienie art. 91 ust. 4 ustawy, z którego wynika, że korekta jest niezbędna, gdy środki trwałe będą przedmiotem sprzedaży. Sprzedaż jest zdefiniowana w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT i w odniesieniu do krajowego obrotu towarowego jest to odpłatna dostawa towarów. Nieodpłatne przekazanie towaru na cele osobiste nie jest sprzedażą, a zatem nie dotyczą go regulacje zawarte w art. 91 ust. 4-6 ustawy. Nie znajdzie również zastosowanie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, który stanowi, że korekta jest niezbędna m. in. w sytuacji gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego i dokonał takiego obniżenia. W omawianym przypadku podatnik miał prawo jedynie do częściowego obniżenia VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego, na podstawie zapisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Z wyżej cytowanego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Jednocześnie realizacja tego prawa została obostrzona wieloma ograniczeniami ustawowymi wynikającymi z art. 88 i art. 90 ustawy oraz obowiązkami dokonywania korekt podatku naliczonego (art. 91).

Ustawodawca przyznał zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »