Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.04.2013

Przedmiot działalności spółki a źródło przychodu przy sprzedaży akcji

Przychody wspólnika z udziału w niemającej osobowości prawnej spółce prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarcza uznaje się, na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że nie mogą być one zaliczone do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy. Jeżeli jednak spółka taka uzyskuje przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jest w realizacji określonego w umowie spółki przedmiotu jej działalności, przychody te stanowią dla jej wspólnika przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej; nie dotyczy to jednak przychodów z takiego odpłatnego zbycia uzyskanych przy okazji prowadzenia przez spółkę działalności, której przedmiot jest inny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska - Nowacka, Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Protokolant Piotr Stępień, po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 1151/10 w sprawie ze skargi T. Z. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od T. Z. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę T.Z. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2010 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

Skarżący dnia 16 listopada 2009 r. złożył wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podając, że rozważa przystąpienie do spółki komandytowej w charakterze wspólnika i że spółka ta może stać się właścicielem akcji spółek akcyjnych, albo akcje te kupując, albo nabywając wskutek wniesienia ich jako wkładu niepieniężnego. Zadał pytanie, czy przychody i koszty spółki komandytowej z odpłatnego zbycia akcji będą dla niego stanowić przychody i koszty z pozarolniczej działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy akcje będące przedmiotem sprzedaży zostaną wniesione do spółki w formie wkładu niepieniężnego, a przedmiotem działalności tej spółki będzie obrót akcjami, co nie zostanie jednak potwierdzone odpowiednim zapisem w umowie spółki. Uzupełniając wniosek wyjaśnił, że występuje o interpretację zarówno przypadku, gdy umowa spółki będzie przewidywać, że przedmiotem jej działalności jest działalność określona w PKD 64.99.Z i taki przedmiot działalności zostanie zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego, jak i przypadku, gdy umowa nie będzie wskazywała, że przedmiotem działalności spółki jest obrót akcjami, ale faktycznie spółka będzie nabywała i zbywała akcje w sposób zorganizowany i ciągły. Skarżący powołując się na art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (obecnie: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.) zajął stanowisko, że w każdym z tych przypadków obrót akcjami będzie przedmiotem działalności gospodarczej spółki komandytowej, a przychody tej spółki z tego tytułu będą dla jej wspólnika, w części odpowiadającej udziałowi w zysku, przychodami i kosztami z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podniósł, że ponieważ celem spółki komandytowej jest prowadzenie działalności gospodarczej, ze względu na treść art. 8 u.p.d.o.f. nie jest możliwe opodatkowanie części dochodu wspólnika jako pochodzącego ze źródła - pozarolnicza działalność gospodarcza, a w innej części jako pochodzącego ze źródła - kapitały pieniężne. Ponadto, ponieważ zgodnie z art. 24 ust. 1 u.p.d.o.f. u podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, dochód spółki komandytowej wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg uważa się w całości za dochód z działalności gospodarczej.

Minister Finansów w indywidualnej interpretacji z dnia 11 stycznia 2010 r. uznał stanowisko skarżącego za nieprawidłowe. Przyjął, że z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż nabywanie i zbywanie papierów wartościowych nie będzie przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę komandytową, której wspólnikiem ma być skarżący i wyjaśnił, że w związku z tym uzyska on przychody z kapitałów pieniężnych, które powinny być opodatkowane zgodnie z zasadami określonymi w art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący zarzucił, że organ interpretacyjny pominął art. 5b ust. 2 i art. 8 ust. 1, a także art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f. i błędnie przyjął, że przychody wspólnika spółki komandytowej z udziału w tej spółce, pochodzące z wykonywanej przez tę spółkę działalności w zakresie obrotu akcjami, należy kwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych, w sytuacji, gdy umowa spółki nie zawiera formalnego określenia przedmiotu działalności w tym zakresie. Skarżący podniósł, że zgodnie z art. 5b ust. 2 i art. 24 ust. 1 u.p.d.o.f. każdy przejaw aktywności gospodarczej spółki komandytowej nosi znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, toteż przychód z udziału w spółce osobowej nie może być kwalifikowany do innego źródła przychodów, niż pozarolnicza działalność gospodarcza. Potwierdza to art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f. stanowiąc, że jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. nie stosuje się.

W odpowiedzi na skargę Minister Finansów podniósł, że art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f. ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy obrót papierami wartościowymi jest przedmiotem działalności gospodarczej, natomiast nabywanie i zbywanie papierów wartościowych nie jest przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę komandytową, której wspólnikiem ma być skarżący.

Uzasadniając oddalenie skargi na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2010 r. (II FSK 47/09) wskazał, że jeżeli podatnik uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które jednocześnie odpowiadają opisowi przychodów z innego źródła przychodów i nie zostały zaliczone w sposób jednoznaczny do przychodów z działalności gospodarczej, stanowią one przychody z tego innego źródła. Uzyskiwane przez spółkę komandytową, której skarżący ma być wspólnikiem, przychody z odpłatnego zbycia akcji należy więc zaliczyć do przychodów z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 u.p.d.o.f.), a nie do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Sąd zaznaczył także, że dla zakwalifikowania przychodu do określonego źródła nie jest istotne zgłoszenie takiego przedmiotu działalności do organu ewidencyjnego.

W wywiedzionej od powyższego wyroku skardze kasacyjnej skarżący wniósł o jego uchylenie w całości na podstawie art. 185 § 1 P.p.s.a., a w razie nie stwierdzenia naruszeń przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy - także o rozpoznanie skargi oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Na podstawie art. 174 pkt 1 P.p.s.a. zarzucił:

- niewłaściwe zastosowanie (niezastosowanie w sprawie) art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f. i w konsekwencji błędne przyjęcie, że dla określenia źródła przychodów z odpłatnego zbycia akcji nie ma znaczenia, czy odpłatne zbycie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej;

- niewłaściwe zastosowanie (niezastosowanie w sprawie) art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. i art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f. w sytuacji, gdy przepisy te nie są właściwe do określenia źródła przychodów z odpłatnego zbycia akcji, dokonanego w wykonywaniu działalności gospodarczej;

- błędną wykładnię art. 5a pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) i art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f., a w rezultacie błędne przyjęcie, że przepis ten nie ma zastosowania do kwalifikacji przychodu wspólnika osiągniętego z odpłatnego zbycia akcji przez spółkę komandytową w sytuacji, gdy odpłatne zbycie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej - a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie (niezastosowanie w sprawie) tego przepisu;

- błędną wykładnię art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., a w rezultacie błędne przyjęcie, że przepis ten nie ma zastosowania do kwalifikacji przychodu wspólnika osiągniętego z odpłatnego zbycia akcji przez spółkę komandytową w sytuacji, gdy odpłatne zbycie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej - a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie (niezastosowanie w sprawie) tego przepisu;

- niewłaściwe zastosowanie (niezastosowanie w sprawie) art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f., podczas gdy przepisy te stanowią podstawę kwalifikacji przychodu z odpłatnego zbycia akcji, dokonanego w wykonywaniu działalności gospodarczej, do źródła przychodu - pozarolnicza działalność gospodarcza.

Na podstawie art. 174 pkt 2 P.p.s.a. zarzucił mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie art. 146 § 1 w zwi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »