Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.03.2016

Przedłużenie terminu zwrotu VAT. Ważny wyrok WSA

Teza: Przepis art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie jest przepisem prawidłowo skonstruowanym. W sytuacji gdy postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT obowiązuje do czasu zakończenia weryfikacji w ramach kontroli podatkowej, to terminem takiego zakończenia jest moment doręczenia protokołu kontroli podatkowej. Zatem przedłużenie terminu zwrotu VAT dokonane kolejnym postanowieniem z uwagi na wszczęte postępowanie podatkowe po upływie miesiąca od zakończenia kontroli podatkowej należy uznać za wydane po upływie terminu zwrotu VAT.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Ewa Kamieniecka, Sędzia WSA Zbigniew Łoboda, Protokolant specjalista Edyta Luniak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 29 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi M. Ć. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za luty 2014 r. 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza na rzecz strony skarżącej od Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE
1. Postępowanie przed organami podatkowymi.

1.1. Przedmiotem skargi jest postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. (dalej: organ podatkowy) z dnia [...] lipca 2015r. nr [...] w przedmiocie przedłużenia M. Ć. (dalej: podatnik/ skarżący) terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiąc luty 2014r.

1.2. Zaskarżonym postanowieniem organ podatkowy działając na podstawie art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: ustawa o VAT) postanowił przedłużyć termin zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiąc luty 2014r. w kwocie [...] zł (zadeklarowanej) do czasu zakończenia postępowania podatkowego.

Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że w dniu 27 marca 2014r. do organu podatkowego wpłynęła deklaracja VAT-7 za miesiąc luty 2014r., w której podatnik wykazał kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni, w wysokości [...] zł. Odwołano się do treści art. 87 ust. 2 zdanie drugie i trzecie ustawy o VAT i wskazano, że w celu weryfikacji rozliczenia w podatku od towarów i usług (dalej: VAT) za miesiąc 2014r. w dniach 9, 15, 19-23, 28-29.05; 02, 06.06; 25.09; 30.10;12, 17, 28.11; 08.12.2014r.; 27.01,05,22.05.2015r. została przeprowadzona kontrola podatkowa w zakresie zasadności zwrotu VAT za luty 2014r., zaś postanowieniem z dnia [...] lipca 2015r. nr [...] wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie VAT za miesiąc luty 2014r. Organ podatkowy wskazał, że w toku kontroli podatkowej ustalono, że w rozliczeniu za miesiąc luty 2014r. podatnik wykazał wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (palet) do kontrahenta z Niemiec – A GmbH z siedzibą w B. (dalej: kontrahent niemiecki) na łączną wartość [...] zł. Z zeznań podatnika wynikało, że nie organizował transportu ani nie ponosił kosztów transportu, transport ten organizowany był przez kontrahenta. W celu weryfikacji rzeczonego kontrahenta zwrócono się do administracji niemieckiej o potwierdzenie realizacji transakcji. Z otrzymanych informacji wynika, że kontrahent niemiecki nie posiada w B. własnych pomieszczeń biurowych ani magazynów. Numer VAT wykreślono z dniem 1 października 2014r. Prezesem/dyrektorem i wspólnikiem wspomnianej firmy niemieckiej był M. Ć. od 25 czerwca 2013r. do 10 stycznia 2014r. Od 7 kwietnia 2014r. jest ponownie wspólnikiem i jest jedyną osobą upoważnioną do działania w imieniu ww. firmy. Stąd też tylko on kontaktował się z biurem podatkowym. Administracja niemiecka podkreśliła, że kontrahent niemiecki uczestniczy w karuzeli VAT lub w obrocie fikcyjnymi fakturami, także w Niemczech nie ma możliwości ustalenia faktycznego przewoźnika. Administracja niemiecka poinformowała także, że nabywcą palet od niemieckiego kontrahenta w kontrolowanym okresie była czeska firma B s.r.o. (dalej: czeski kontrahent) jednak jest niemożliwym ustalenie faktycznego przewoźnika. Prawdopodobnie kontrahent czeski odebrał towar bezpośrednio w Polsce. Wystąpiono też do administracji czeskiej o potwierdzenie przeprowadzanych transakcji. Z informacji uzyskanych z administracji czeskiej wynika, że kontrahent czeski nie reaguje na wezwania, próba przeprowadzenie kontroli okazała się bezskuteczna z uwagi na fakt braku siedziby pod wskazanym adresem. Ostatnia deklaracja została złożona za lipiec 2013r. Podjęto też próbę wyjaśnienia okoliczności transakcji z firmą C sp. z o.o. z siedzibą w B. od której zakupiono palety. Stwierdzono, że w maju 2014r. ówczesny prezes zarządu Pan P. sprzedał udział w spółce J. A. przekazał mu wszystkie dokumenty. Okoliczność tę potwierdziło Biuro Rachunkowe spółki. Jednocześnie Pan P. zeznał, iż sprzedawane przez niego palety były jego towarem handlowym, kupował je od różnych firm, nie potrafił jednak przypomnieć sobie nazwy choć jednej z nich. Palety były dostarczane do siedziby spółki a transport był organizowany przez ich dostawcę. Teren w B. nr [...] był dzierżawiony od jego właściciela J. F. W lutym spółka nie zatrudniała pracowników. Właściciel nieruchomości J. F. oświadczył, że nie jest już właścicielem posesji albowiem 3 lipca 2014r. sprzedał ją spółce prowadzonej przez zięcia i córkę. Oświadczył też, że nie zawierał umowy najmu ze spółką C. Podjęte próby kontaktu z obecnym prezesem zarządu – A. J. okazały się bezskuteczne.

Jednocześnie wskazano, że podatnik nabywał paliwo m.in. do pojazdu o nr rej. [...] i na podstawie faktur odliczał podatek naliczony z nich wynikający. Pojazd o powyższym nr rej. spełnia warunki wynikające z art. 86a ust. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o VAT. Podatnik nie potrafił wskazać związku ww. zakupu ze sprzedażą opodatkowaną. Stąd też w związku z koniecznością wyjaśnienia i ustalenia stanu faktycznego związanego z realizacją dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów do kontrahenta z Niemiec oraz okoliczności związanymi z dokonanymi zakupami, organ podatkowy zdecydował o przedłużeniu zadeklarowanego zwrotu VAT za luty 2014r.

1.3. Pismem z dnia 17 lipca 2015r. wezwano organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa.

1.4. Pismem z dnia 18 sierpnia 2015r. stwierdził brak podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.

2. Postępowanie przed Sądem pierwszej instancji.

2.1. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podatnik zaskarżając postanowienie ww. organu podatkowego w całości zarzucił naruszenie:
- art. 212 O.p. w zw. z art. 219 O.p. oraz art. 148 § 1 i 2 O.p. i art. 149 O.p. poprzez wydanie postanowienia o przedłużeniu zwrotu pomimo, że termin zwrotu już upłynął, tj. nie został skutecznie przedłużony termin zwrotu przy wydawaniu poprzedniego postanowienia ze względu na doręczenie po jego upływie;
- art. 212 O.p., art. 214 O.p., art. 191 O.p., art. 187 § 1 O.p. oraz art. 217 § 2 O.p. poprzez brak uzasadnienia w postanowieniu przesłanek przedłużenia terminu zwrotu, gdy tymczasem organ podatkowy uzasadniając tak ważną dla podatnika sprawę powinien wskazać jakimi argumentami się kieruje.

W związku z powyższym wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz zasądzenie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »