Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.01.2015

Przedłużenie terminu do zwrotu VAT

Z uzasadnienia: Ustawa o VAT uzależnia możliwość wydania postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym od wymogu dodatkowego zweryfikowania zasadności zwrotu, a tę przesłankę organ wykazał, powołując się na nieukończenie w terminie do dokonania zwrotu takich czynności podjętych w toku kontroli podatkowej, które miały na celu zbadanie zasadności zwrotu różnicy podatku od towarów i usług.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Kowalewska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Kazimierz Maczewski,, Sędzia WSA (del.) Patrycja Joanna Suwaj, Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kalisiak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 17 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi M. M. Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sz. na postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za marzec 2014 rok oddala skargę.

UZASADNIENIE

W dniu 18.04.2014 r. do Urzędu Skarbowego dalej "organ podatkowy" wpłynęła deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7 za marzec 2014 r. M. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. dalej "Spółka", w której wykazana została nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni w wysokości [...] zł. Termin dokonania zwrotu różnicy podatku z ww. deklaracji przypadł na dzień 17.06.2014 r.

W celu ustalenia stanu faktycznego potwierdzającego prawidłowość rozliczenia podatku wynikającego ze złożonej deklaracji VAT-7 za marzec 2014 r., organ podatkowy wszczął 6.06.2014 r. wobec Spółki kontrolę podatkową w zakresie zgodności dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu podatku od towarów i usług za okres 1.12.2013 r. - 31.12.2013 r. i 1.02.2014 r. - 31.03.2014 r..

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż Spółka 2.08.2013 r. zawarła umowę zlecenia z P. E., prowadzącym Agencję Reklamową D. Z postanowień zawartej umowy wynika, iż P. E. otrzyma wynagrodzenie w formie prowizji - 5% od obrotu uzyskanego w przypadku pozyskania nowych kontrahentów na targach [...] 2013, od 1.09.2013 r., na podstawie miesięcznego zestawienia sprzedaży. Kontrolowana Spółka ujęła w rejestrze zakupów za marzec 2014 r. fakturę VAT z 18.03.2014 r. nr [...] na kwotę netto [...] zł i podatek należny [...] zł, wystawioną przez D. P. E., S., ul. [...] , tytułem prowizji wynikającej z zawartej umowy zlecenia. Wysokość prowizji odpowiada 5% wartości sprzedaży w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dokonanej na rzecz [...], udokumentowanej fakturą VAT z 3.03.2014 r. nr [...] na kwotę [...] EURO (co w przeliczeniu dało kwotę [...] zł). Jak ustalił organ podatkowy P. E. nie prowadził działalności gospodarczej w S. przy ul.[...], co potwierdził w rozmowie telefonicznej z 29.05.2014 r. Pomimo zobowiązania się podatnika do dokonania aktualizacji danych rejestracyjnych do 21.07.2014 r. jako adres prowadzenia działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) widniał S., ul. [...] (od 21.07.2014 r. jako główne miejsce wykonywania działalności w CEIDG podatnik wskazał S., ul. [...] Natomiast korespondencja wysłana do wyżej wymienionego na adres zamieszkania była zwrócona do tutejszego organu z adnotacją "adresat wyprowadził się".

Ponadto, w toku kontroli ustalono na podstawie wyjaśnień prezesa Spółki J. K., iż obsługa magazynowa Spółki w zakresie przyjęcia towaru od dostawcy, a następnie wydania odbiorcy, świadczona jest przez D. Sp. z o.o., oddział B.. W trakcie kontroli podatkowych przeprowadzonych przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w zakresie sprawdzenia prawidłowości naliczania i deklarowania należności podatkowych - przed dokonaniem zwrotu za listopad 2013 r., a także za okres 1.05.2013 r. - 31.10.2013 r., towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zadeklarowane w złożonych deklaracjach VAT-7 przez M. Sp. z o.o., nie zostały wydane z magazynu obsługiwanego przez D. Sp. z o.o., celem wywozu do odbiorcy poza terytorium kraju. Po zafakturowaniu sprzedaży, towar (telefony) pozostawał w magazynie i był wprowadzany na stany magazynowe innych firm, a w konsekwencji wydawany innym podmiotom niż odbiorcy wskazani na fakturach VAT wystawionych przez Spółkę.

W związku z powyższym na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 292 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) dalej "O.p." oraz art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054 ze zm.) dalej "u.p.t.u.", postanowieniem z 17.06.2014 r., znak: [...] (data doręczenia: 27.06.2014 r.), organ przedłużył Spółce termin zwrotu różnicy podatku wykazanej w złożonej 18.04.2014 r. deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 za marzec 2014 r. na rachunek bankowy w wysokości [...] zł, do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia przedmiotowej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

2.07.2014 r. do Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego wpłynęło pismo z 30.06.2014 r., złożone przez pana R. G., pełnomocnika M. spółki z o.o., zatytułowane jako "wezwanie do usunięcia naruszenia prawa".

Po przeanalizowaniu treści niniejszego wezwania tutejszy organ podatkowy pismem z 28 lipca 2014 r. znak: [...] stwierdził, iż brak jest podstaw do zmiany wydanego postanowienia. Odpowiedź została skutecznie doręczona 30.07.2014 r.

W skardze Skarżąca wskazał, iż postanowienie organu przedłużające Spółce termin zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w złożonej 18.04.2014 r. deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 za marzec 2014 r., do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia przedmiotowej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, zostało wydane z naruszeniem przepisu:
- art. 87 ust. 2 u.p.t.u. w związku z brakiem zaistnienia przesłanki do przedłużenia terminu zwrotu podatku oraz niewykazaniem, iż w sprawie istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości rozliczenia dokonanego przez Spółkę za marzec 2014 r.;
- art. 86 ust. 1 u.p.t.u. w związku z naruszeniem zasady neutralności polegającym na naruszeniu mechanizmów konstrukcyjnych podatku od towarów i usług poprzez wstrzymanie zwrotu podatku za marzec 2014 r. i tym samym przeniesienie na Spółkę ciężaru podatku pomimo, iż w sprawie nie wystąpiły wątpliwości co do nieprawidłowości w rozliczeniach Spółki dotyczące marca 2014 r.

W opinii pełnomocnika samo wszczęcie kontroli podatkowej nie stanowi podstawy do wstrzymania zwrotu nadwyżki podatku. Zdaniem Spółki w wydanym postanowieniu organ nie wskazał, aby powziął wątpliwości co do spełnienia przesłanek zasadności zwrotu podatku.

Ponadto Spółka podniosła, iż termin wszczęcia kontroli podatkowej na 12 dni przed dniem zwrotu podatku (bez podjęcia w między czasie żadnych innych czynności weryfikacyjnych) stanowi jedynie usprawiedliwienie dla bezczynności organu, jaka miała miejsce przed wydaniem upoważnienia do kontroli. Również powoływanie się na ustalenia dokonane przez inny organ (Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w S.) dotyczące innych okresów rozliczeniowych świadczy, zdaniem Skarżącej, o bezczynności organu w zakresie weryfikacji zasadności zwrotu na marzec 2014 r.

W odpowiedzi na skargę organ podatkowy wskazał, że w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko, jak również przywołał fakty, które w jego ocenie uzasadniają wątpliwości co do prawidłowości rozliczenia podatkowego, szczegółowo opisał, ze względu na jakie okoliczności organ podatkowy uznał, że weryfikacja prawidłowości rozliczeń Spółki w zakresie podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. i wniósł o oddalenie skargi.

Odnosząc się natomiast do zarzutu Skarżącego odnośnie naruszenia przepisów unijnych i bezczynności organu w zakresie weryfikacji zasadności zwrotu podatku wskazał, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług znajdują oparcie w treści art. 273 Dyrektywy 2006/112/WE i stwierdził, iż samo przedłużenie terminu zwrotu podatku nie narusza zasady neutralności VAT. Istotne jest jednakże, by przedłużenie to odbywało się w sytuacjach przewidzianych prawem i zgodnie z procedurą podatkową, co miało miejsce w niniejszej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) dalej "p.p.s.a.", Sąd sprawuje kontrolę działalności administracji. Stosownie do art. 134 § 1 p.p.s.a. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Dokonując oceny zaskarżonego postanowienia Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w S. z dnia 17.06.2014 r. we wskazanym wyżej zakresie, należy stwierdzić, że zarzuty Skarżącej podniesione w skardze okazały się niezasadne. W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia było wydane w związku z prowadzoną kontrolą podatkową postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w S. w sprawie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Ocenę prawną takiego rozstrzygnięcia należy rozpocząć od ogólnych rozważań związanych z dopuszczalnością jego zaskarżenia do sądu administracyjnego. Zauważenia wymaga fakt, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje między innymi, zgodnie z art. 3 § 2...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »