Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.03.2015

Przedawnienie zobowiązania podatkowego wynikającego z zeznania podatkowego

Przedawnić się może tylko zobowiązanie istniejące, a więc takie które wynika z zeznania złożonego na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT albo z decyzji określającej zobowiązanie podatkowe wydanej na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej. Upływ terminu przedawnienia jest przesłanką stojącą na przeszkodzie w skonkretyzowaniu na nowo indywidualnych praw i obowiązków, a więc nadaniu innego kształtu stosunkowi podatkowemu powstałemu, zgodnie z art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, czyli z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia NSA (del.) Zbigniew Romała, Protokolant Marta Wyszkowska, po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 października 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 892/12 w sprawie ze skargi A. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku,
2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku na rzecz A. Z. kwotę 3524 (trzy tysiące pięćset dwadzieścia cztery) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 892/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę A. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. Z uzasadnienia wyroku Sądu pierwszej instancji wynika, że w 2004 r. mąż skarżącej, A. A. prowadził działalność gospodarczą. W złożonym za 2004 r. zeznaniu podatnik wykazał z powyższego źródła dochód w wysokości 208.163,48 zł, deklarując podatek w kwocie 38.016,60 zł. W związku z ustaleniami kontroli, która wykazała nieprawidłowości dokonanego rozliczenia, w 2008 r. zostało wobec podatnika wszczęte postępowanie podatkowe zakończone decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 6 sierpnia 2010 r. określającą A. A. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. w wysokości 70.824 zł. W konsekwencji wniesionego odwołania Dyrektor Izby Skarbowej w dniu 10 listopada 2010 r. wydał decyzję uchylającą rozstrzygniecie organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania z uwagi na nie wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy przez organ, w tym również na skutek pominięcia oceny ksiąg podatkowych. A. A. zmarł w dniu 7 września 2011 r. Pozostawiony przez zmarłego spadek został nabyty przez żonę. W dniu 2 listopada 2011 r. skarżąca złożyła oświadczenie, że jako jedyny spadkobierca kontynuuje działalność gospodarczą męża.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia 30 stycznia 2012 r. określił skarżącej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za ten rok z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za 2004 r. w kwocie 88.038 zł. Podstawą decyzji stało się stwierdzone przez organ zawyżenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę 259.673 zł zaewidencjonowaną na podstawie dowodów dokumentujących zdarzenia, które w istocie nie miały miejsca, w tym faktur VAT i rachunków wystawionych w zakresie usług monterskich, ślusarskich i spawalniczych. Decyzją z dnia 22 czerwca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku uchylił jednak decyzję organu pierwszej instancji i obniżył należne zobowiązanie skarżącej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej w 2004 r. z 88.038 zł do kwoty 86.274 zł. Odnosząc się do zarzutu przedawnienia, organ wskazał, że do wydania decyzji doszło przed upływem tego terminu, wobec przerwania go przez zastosowany (po wydaniu decyzji z dnia 6 sierpnia 2010 r. i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności) środek egzekucyjny w postaci zajęcia rachunku bankowego, o czym zobowiązany został skutecznie zawiadomiony w dniu 4 listopada 2010 r.

2. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skarżąca zarzuciła naruszenie m.in. art. 120, art. 121, art. 122, art. 123, art. 180, art. 181, art. 187, art. 191 i art. 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm., dalej Ordynacja podatkowa), art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 Nr 14, 176 ze zm.) oraz art. 88 ust. 3a pkt 1 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), art. 17 i 18 VI Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich (77/338/EEC) ora art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm., dalej Ordynacja podatkowa).

3. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że zaskarżona decyzja i poprzedzającą ją decyzja organu pierwszej instancji (z dnia 30 stycznia 2012 r. oraz z dnia 22 czerwca 2012 r.) wydane zostały przed upływem okresu przedawniania zobowiązania, ponieważ termin ten został skutecznie przerwany poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego. Następnie Sąd wskazał na przepis art. 70 § 1 w zw. z art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej który, stanowi, że zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje z mocy samego prawa i przedawnia się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Pięcioletni okres przedawnienia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. rozpoczął zatem bieg 1 stycznia 2006 r. i upłynąłby 31 grudnia 2010 r. Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie zobowiązanie nie uległo przedawnieniu ze względu na zastosowany (po wydaniu decyzji z dnia 6 sierpnia 2010 r. i nadaniu jej postanowieniem z dnia 15 października 2010 r. rygoru natychmiastowej wykonalności) środek egzekucyjny w postaci zajęcia rachunku bankowego, dokonanego zawiadomieniem z dnia 26 października 2010 r. odebranym przez bank w dniu 26 października 2010 r., przez zobowiązanego w dniu 4 listopada 2010 r.

Sąd pierwszej instancji podniósł, że wydanie i doręczenie decyzji deklaratoryjnej nie ma wpływu na bieg przedawnienia. Uchylenie takiej decyzji deklaratoryjnej, na podstawie, której wydano tytuł wykonawczy, nie działa wstecz tak jak to ma miejsce w przypadku stwierdzenia nieważności i nie unicestwia materialnego skutku tj. przerwania biegu przedawnienia, wywołanego dokonaną skutecznie czynnością egzekucyjną. W przedmiotowej sprawie nie jest przedmiotem sporu, że środek egzekucyjny był skutecznie zastosowany. Tym samym skutek w postaci przerwania biegu terminu przedawniania nie dezawuował się na skutek wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji z dnia 6 sierpnia 2010 r. Okoliczność, że środek egzekucyjny został zastosowany po wydaniu decyzji z dnia 6 sierpnia 2010 r. określającej A. A. w pierwszej instancji zobowiązanie w wysokości 70.824 zł, (która została następnie uchylona) nie powoduje też, wbrew przekonaniu strony skarżącej, przedawnienia zo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »