Prywatna sprzedaż działek. Z VAT czy bez VAT?

Z uzasadnienia: Samo wystąpienie z wnioskiem o uchwalenie dla terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie decyduje jeszcze o zawodowym charakterze działalności podmiotu. Przesądza bowiem o tym szereg innych okoliczności.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska Sędziowie Sędzia WSA Alina Rzepecka (spr.) Sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko Protokolant Sekretarz sądowy Anna Szymczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2014 r. sprawy ze skargi K.U. na indywidualną interpretację Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. Uchyla zaskarżoną interpretację. 2. Zasądza od Ministra Finansów-Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. 3. Zwraca skarżącemu kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem nadpłaconego wpisu.

UZASADNIENIE

K.U. (zw. dalej: stroną, skarżącym) wniósł skargę na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej (zw. dalej: Ministrem Finansów, organem) z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie naliczenia podatku VAT w związku z dostawą działek gruntowych.

Z akt sprawy wynika następujący stan faktyczny:

We wniosku złożonym dnia 13 grudnia 2013r. (uzupełnionym dnia 28 stycznia 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej strona wskazała, że [...] lutego 1988r. nabyła jako osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, nabyła na podstawie aktu notarialnego grunt rolny od Skarbu Państwa - obejmujący obszar 5,49 hektara składający się z działki [...] (akt notarialny Nr. reper. A [...] z dnia [...] lutego 1988r.). Nieruchomość nabyła jako samodzielne gospodarstwo rolne w celu dokonywania upraw rolnych. Na nabytym gruncie Wnioskodawca prowadził działalność rolniczą (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym producentów nr [...] i dowód uiszczenia podatku rolnego za rok 2013). Na niewielkiej powierzchni działki wybudowała budynki gospodarcze, w tym służące do hodowli lisów. Innych dochodów z posiadania tej nieruchomości poza działalnością rolniczą nie osiągała.

Przedmiotowy grunt nie był objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

Skarżący wskazał też, że ponieważ działalność rolnicza nie przynosiła oczekiwanych dochodów postanowił z żoną o jego sprzedaży. Z uwagi na to, że atrakcyjniejszą cenę sprzedaży można uzyskać jeżeli będzie opracowany dla tych gruntów plan zagospodarowania przestrzennego, w którym grunty te będą przeznaczone pod zabudowę, wystąpił do Rady Miejskiej z wnioskiem o uchwalenie dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miejska [...] września 2012r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania, w którym przedmiotowe tereny zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, pod wody powierzchniowe i infrastrukturę techniczną. Nadto, Burmistrz decyzją z dnia [...] stycznia 2013r. na wniosek strony orzekł też o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości położonej w obrębie wsi [...] (oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numerem [...] o pow. 5.3855 ha Księga wieczysta - [...]) w taki sposób, że działka ta została podzielona na 38 działek oznaczonych numerami od [...], przy czym nadal grunt ten widnieje w rejestrze gruntów jako teren rolny.

Skarżący wskazał, że w czerwcu 2013r. dokonał zbycia pierwszej działki, a następnie sprzedał kolejne 15. Uzyskane ceny sprzedaży tych działek, jako działek rolnych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę były znacznie niższe od cen działek budowlanych osiąganych na terenie Gminy. Działki te z uwagi na status działek rolnych wymagają ich "odrolnienia", co związane jest z koniecznością poniesienia znacznych wydatków z tym związanych.

Strona podkreśliła, że uznając, że prowadząc wyłącznie działalność rolniczą bez składania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art.15 ust.4 i ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz wykonując czynność sprzedaży przedmiotowych działek, nie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 tej ustawy, i nie miała obowiązku naliczenia podatku VAT od tych czynności.

W ramach uzupełnienia strona dodała, że grunt (działka nr [...]) nigdy nie był udostępniana przez niego osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych, oraz że w celu znalezienia w miarę szybko nabywcy (nabywców) zawarł w lutym 2013r. umowę pośrednictwa w sprzedaży z Biurem Nieruchomości, ofertę sprzedaży ogłosił również w Internecie. W jego opinii, jest to jednakże normalne działanie w celu pozyskiwania nabywcy i uzyskania jak najwyższej ceny. Większość sprzedających nieruchomości tak postępuje, ale nie zmienia to faktu, że zbycie nieruchomości gruntowej nie było wykonane jako działalność gospodarcza.

Na tle opisanego zdarzenia strona zapytała, czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego prawidłowe jest stanowisko, że dokonując sprzedaży gruntu rolnego wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego (działek rolnych po dokonaniu podziału tego gruntu) pomimo, że w uchwalonym na jego wniosek planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę, nie była obowiązana do naliczenia podatku od towarów i usług, gdyż przy tych czynnościach nie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług?

Skarżący wskazał, że prowadząc wyłącznie działalność rolniczą (gospodarstwo rolne) bez złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art.96 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie był podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 tej ustawy.

Jego zdaniem, z tytułu czynności sprzedaży przedmiotowych działek gruntu rolnego niezwiązanego z działalnością gospodarczą poza działalnością rolniczą prowadzoną bez złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art.15 ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług, nie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu tej ustawy.

Ponieważ prowadząc wyłącznie działalność rolniczą nie składał zgłoszenia, o którym mowa w art.96 ust.1 ustawy, nie był więc i nadal nie jest podatnikiem od towarów usług. Nadmienił, że poza działalnością rolniczą innej działalności nie prowadził i nadal nie prowadzi. Nie był więc obowiązany do naliczania podatku od towarów i usług z tytułu wykonania czynności sprzedaży przedmiotowych działek niezabudowanego gruntu rolnego stanowiącego składnik gospodarstwa rolnego.

Na potwierdzenie własnego stanowiska powołał się na wyrok NSA z dnia 21 grudnia 2012 r. sygnatura I FSK 266/12.

Minister Finansów w zaskarżonej interpretacji uznał stanowisko strony za nieprawidłowe.

W motywach, w pierwszej kolejności omówił przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. – zw. dalej: ustawą o VAT) – art.5 ust.1 pkt 1; art.7 ust.1; art.2 pkt 6 (definiujące przedmiot opodatkowania, dostawę towarów, towary).

Wskazał też, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art.15 ust.1).

Nadto, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art.15 ust.2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013r.)

Następnie stwierdził, że jak wynika z powołanych powyżej przepisów - grunty spełniają definicję towaru, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju. Każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art.7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest spełnienie dwóch przesłanek: 1/ dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, 2/ czynność ta wykonana została przez podmiot, który dla tej właśnie czynności występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Zauważył, że status podatnika podatku VAT wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży gruntu jest podatnikiem podatku VAT, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Zawarta w ustawie o VAT definicja działalności gospodarczej ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Definicja ta jest znacznie szersza niż uregulowana w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. W konsekwencji, ocena określonych stanów na gruncie powołanych aktów prawnych może być odmienna.

Organ wskazał też, że dla uznania danego podmiotu za podatnika w rozumieniu art.15 ust.1 ustawy, nie ma znaczenia rezultat prowadzonej działalności, tzn. nie jest konieczne, aby przyniosła ona jakiekolwiek efekty. Podatnikiem jest zatem również podmiot prowadzący działalność generującą straty, a nawet podmiot, który w ogóle nie dokona żadnej sprzedaży. Za podatnika należy uznać również osobę, która zadeklarowała zamiar prowadzenia działalności gospodarczej i poczyniła w tym celu pewne nakłady, mimo że sama działalność gospodarcza jeszcze się nie rozpoczęła, nawet w sytuacji, jeśli nigdy nie zostanie rozpoczęta.

Działalność gospodarcza może składać się z kilku następujących po sobie transakcji. Czynności przygotowawcze, takie jak nabycie nieruchomości, które stanowią część tych transakcji, powinny być również traktowane jako działalność gospodarcza. Poniesienie wstępnych wydatków inwestycyjnych w celu i z zamiarem rozpoczęcia przyszłej działalności gospodarczej należy również uznać za działalność gospodarczą.

Minister Finansów odwołał się do stanowiska zaprezentowanego w orzeczeniu NSA z dnia 29 października 2007r. sygn. akt I FPS 3/07, z którego wynikało, że formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT. Fakt podjęcia, np. takich czynności, jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną. Na taki rodzaj działalności wskazywać mogą takie działania, jak uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, zwłaszcza w sytuacji gdy sprzedawca jest już podatnikiem w zakresie usług budowlanych, deweloperskich czy innych tego rodzaju usług o zbl...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »