Proporcjonalne odliczenie VAT. Ważny wyrok WSA

Z uzasadnienia: Podatnik ma generalny obowiązek wyodrębniania podatku, który związany jest z czynnościami opodatkowanymi. Dotyczyć to będzie przede wszystkim tych transakcji, w przypadku których nabywane dobra w całości służą sprzedaży opodatkowanej. Wówczas bowiem cały taki podatek może być alokowany jako podatek związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych i podlegający w związku z tym odliczeniu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Ryszard Maliszewski (sprawozdawca), Sędziowie sędzia WSA Przemysław Krzykowski,, sędzia WSA Jolanta Strumiłło, Protokolant specjalista Paweł Guziur, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 15 marca 2017r. sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej A na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz skarżącej 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem ) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "A." w "[...]" (dalej jako spółdzielnia, strona, wnioskodawca, pytający, skarżący) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej – działającego z upoważnienia Ministra Finansów, z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku od towarów i usług.

Z uzasadnienia interpretacji indywidualnej i akt sprawy przedstawionych Sądowi wynikało, że wnioskiem z dnia 29 lipca 2016r. (data sporządzenia) strona zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów o wydanie, na podstawie art. 14b § 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm., dalej o.p.), interpretacji indywidualnej dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Przedstawiono we wniosku stan faktyczny, z którego wynikało, że Spółdzielnia jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W należącym do strony budynku usługowo – mieszkalnym położonym przy ul. S. "[...]" wykonywane są czynności podatkowe, tj. wynajmowane są lokale użytkowe o powierzchni 639,60 m2, stanowiące 64,33% ogólnej powierzchni tego obiektu (994,20 m2). Pozostałą część budynku 354,60 m2 (35,67% całości), zajmują lokale mieszkalne będące własnością członków Spółdzielni.

W związku z zamierzonym ubieganiem się o dofinansowanie wydatków związanych z termomodernizacją wskazanego obiektu budowlanego z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Termoizolacji budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na "[...]" i ul. "[...]"", strona zobowiązana jest wskazać wysokość wydatków podlegających dofinansowaniu oraz kosztów kwalifikowanych – zwolnionych od podatku.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie dotyczące sposobu wyliczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego:
1. czy spółdzielni przysługiwać będzie częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących termomodernizacji budynku usługowo – mieszkalnego położonego przy ul. S. "[...]" w "[...]" w zakresie jakim służy ona wykonywaniu czynności opodatkowanych (tj. 64,33 %), a w części służącej sprzedaży zwolnionej dotyczącej lokali mieszkalnych (35,67%) nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia?

Zdaniem wnioskodawcy istnieje możliwość częściowego odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach VAT wystawionych przy termomodernizacji budynku usługowo - mieszkalnego położonego przy ul. S. "[...]" w wymiarze 64,33 % tj. w zakresie odpowiadającym procentowej powierzchni obiektu, na której wykonywana jest działalność podlegająca opodatkowaniu.

Na podstawie art. 14b § 1 i 6 o.p. Dyrektor Izby Skarbowej (dalej również jako Dyrektor Izby Skarbowej, organ interpretacyjny) w wymienionej na wstępie interpretacji indywidualnej z dnia "[...]" stwierdził, że stanowisko strony jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu interpretacji powołał się na art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710, dalej u.p.t.u.) wskazujący zakres prawa do obniżenia kwoty podatku o podatek należny. Analizując zaś kwestię przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, co do których takie prawo nie przysługuje, badał przepis art. 90 ust. 1-6, 8-9a u.p.t.u.

Organ interpretacyjny przywołał art. 174 (1) i (2) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 – dalej dyrektywa 2006/112/WE).

Na podstawie analizy wskazanych przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że całościowe odliczenie podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie gdy dotyczy ono transakcji opodatkowanej podatnika. Odliczenie zaś jest nieuprawnione w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu opodatkowaniu. Wnioskodawca zatem może odliczyć tylko tę część podatku naliczonego, którą można przypisać czynnościom dającym prawo do odliczenia. W przypadku gdy niemożliwe jest jednoznaczne ustalenie konkretnego rodzaju sprzedaży, czyli rozróżnienie konkretnych wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną zastosowanie znajduje zasada proporcjonalnego obliczania podatku wskazana w art. 90 u.p.t.u. Jedynym dopuszczalnym przez ustawodawcę kryterium ustalania tej proporcji jest udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 u.p.t.u).

W ocenie organu, powyższe świadczy o niedopuszczalności zastosowania przez pytającą wskazanego przez nią kryterium udziału powierzchniowego w przedmiotowym wyliczeniu.

W odpowiedzi z dnia 23 listopada 2016r. udzielonej na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził brak podstaw do zmiany wydanej interpretacji indywidualnej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na powyższą interpretację indywidualną strona, reprezentowana przez radcę prawnego, wniosła o jej uchylenie w całości, jak też o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.
Zarzuciła naruszenie art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 1 u.p.t.u. poprzez błędną jego wykładnię polegającą na przyjęciu poglądu, że nie jest możliwe przyjęcie metody powierzchniowej do określenia kwoty podatku naliczonego związanego z czynnościami w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu prac termomodernizacyjnych budynku oraz art. 90 ust. 2 i 3 u.p.t.u. polegająca na ustaleniu, że skarżąca nie jest w stanie ustalić w jakiej części podatek naliczony związany jest z czynnościami opodatkowanymi.

Zdaniem skarżącej przedstawiona przez organ podatkowy interpretacja jest nieprawidłowa. W jej ocenie, w przedstawionym stanie faktycznym możliwe jest wyliczenie wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi w oparciu o kryterium powierzchniowe. Na poparcie swojego stanowiska powołała się na interpretacje podatkowe dopuszczające zastosowanie tego kryterium wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 11 czerwca 2014 r. nr "[...]" oraz Dyrektora Izby Skarbowej w "[...]" z dnia 29 kwietnia 2015 r. nr "[...]".

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »