Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń

25.02.2018

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Na stronach rządowego centrum legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Tu znajdziecie projekt ustawy.

Projekt z dnia 13 lutego 2018 r.

U S T A W A

z dnia ………….

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów iusług(Dz. U. z 2017 r.

poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 14 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„pierwszym zasiedleniu − rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne, budynków, budowli lub ich części, po ich:”;

2)  w art. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg podatkowi nie podlega import towarów na terytorium kraju z tego państwa trzeciego wykorzystywanych do budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg, jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana decyzja Rady upoważniająca do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d dyrektywy 2006/112/WE.”;

3) w art. 14:

a) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Podatnicy są obowiązani złożyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.”,

b)  ust. 9b otrzymuje brzmienie:

1)   Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe oraz ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

„9b. W przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na podstawie złożonej deklaracji podatkowej oraz złożonych nie później niż w dniu złożenia tej deklaracji:

1) umowy spółki, aktualnej na dzień rozwiązania spółki;

2) wykazu rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku.”,

c) w ust. 9e zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy złożono dokumenty, o których mowa w ust. 9b, ale w wykazie rachunków, o którym mowa w tym przepisie, nie podano rachunków wszystkich byłych wspólników, do depozytu składana jest kwota zwrotu różnicy podatku w części przypadającej byłemu wspólnikowi, którego rachunku nie podano.”;

4) w art. 32 w ust. 4 wyrazy „5%” zastępuje się wyrazami „25%”;

5) w art. 33:

a) ust. 1 3 otrzymują brzmienie:

„1. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w:

1) zgłoszeniu celnym lub

2) rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1 z późn. zm.2), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/2446”, w przypadkach, o których mowa w art. 324 i art. 325 rozporządzenia 2015/2447 kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b.

2. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym lub w rozliczeniu zamknięcia kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości.

2)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35, Dz. Urz. UE L 111 z 27.04.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 222 z 16.08.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 101 z 13.04.2017, str. 164 oraz Dz. Urz. UE L 146 z 08.06.2017, str. 10 i 13.

3. Po przyjęciu zgłoszenia celnego lub rozliczenia zamknięcia podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości.”,

b) w ust. 7a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  art. 115 ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. a rozporządzenia 2015/2446”;

6) w art. 33a:

a) uchyla się ust. 4,

b) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Przepisy ust. 2−3 stosuje się odpowiednio.”,

c) w ust. 12 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy ust. 2−3, 6, 7 oraz 9−11 stosuje się odpowiednio.”;

7) w art. 33b w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) specyfikę odprawy scentralizowanej;”;

8) w art. 37 w ust. 1aa:

a) w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) złoży wniosek o dokonanie sprostowania zgłoszenia celnego lub rozliczenia zamknięcia, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego lub rozliczenia zamknięcia, oraz

b) uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie zgłoszenia celnego lub rozliczenia zamknięcia kwotę podatku wraz z odsetkami;”,

b) w pkt 2 po wyrazach: „zgłoszenia celnego” dodaje się wyrazy „lub rozliczenia zamknięcia”;

9) w art. 43 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) działalność w zakresie gier hazardowych, podlegającą przepisom o grach hazardowych;”;

10) w art. 87:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prawo do obniżenia o różnicę podatku nie przysługuje, jeżeli organ podatkowy udowodni, że obniżenie kwoty podatku należnego za następne okresy o różnicę podatku, którego ciężar został przerzucony na nabywcę towaru lub usługi lub osobę trzecią, skutkowałoby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika.”,

b)  w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     „3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a, nie później niż w dniu złożenia deklaracji,”;

      11) w art. 96:

a) w ust. 9a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży ani nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub”,

b) ust. 9e otrzymuje brzmienie:

„9e. Przepis ust. 9a pkt 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy niewykazanie sprzedaży ani nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.”,

c) ust. 9h otrzymuje brzmienie:

„9h. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w ust. 9a pkt 2, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik złoży brakujące deklaracje. Przywrócenia dokonuje...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »