Program lojalnościowy, usługi marketingowe i VAT

Z uzasadnienia: Dla oceny kompleksowości świadczenia bardzo istotny jest "ekonomiczny punkt widzenia" oraz jego ocena z perspektywy nabywcy. Jeżeli z perspektywy nabywcy oraz z ekonomicznego punktu widzenia wynika, że mamy do czynienia z jednym świadczeniem, wówczas wszystkie czynności wchodzące w zakres tego świadczenia, nawet gdyby w innych okolicznościach mogły być samodzielnie świadczone, są częścią jednej, niepodzielnej transakcji. W takiej sytuacji podział takiej transakcji na jej części składowe i opodatkowanie VAT każdej z tych części składowych osobno, jest podziałem sztucznym, a więc niedozwolonym.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Waldemar Inerowicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Karol Pawlicki Sędzia WSA Dominik Mączyński Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Szydłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2014 r. sprawy ze skargi "A" sp. z o. o. [...] na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

I. uchyla zaskarżoną interpretację;
II. zasądza od Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej [...] na rzecz skarżącej kwotę [...] zł [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia [...] grudnia 2012 r. [...] (dalej: Spółka) zwróciła się do Ministra Finansów, reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności podejmowanych w związku z organizacją i obsługą programów lojalnościowych.

Opisując zdarzenie przyszłe wnioskodawczyni wskazała, że jest agencją marketingu zintegrowanego. W ramach swojej działalności świadczy usługi polegające na organizacji i obsłudze programów lojalnościowych dla swoich kontrahentów (dalej: Sponsorzy). Programy lojalnościowe obsługiwane przez nią opierają się na powszechnie przyjętych zasadach funkcjonowania tego typu programów. Zgodnie z tymi zasadami:

- Sponsor zleca obsługę programu lojalnościowego Spółce;

- w związku z zakupami (towarów lub usług) dokonywanymi przez uczestników programu lojalnościowego (klientów) w punktach sprzedaży Sponsora emitowane są punkty;

- w zamian za odpowiednią liczbę punktów klienci są uprawnieni do odebrania nagród rzeczowych;

- nagrody nabywane są przez Spółkę, która przekazuje je następnie uczestnikom (klientom) programu;

- dodatkowo Spółka wykonuje szereg czynności związanych z obsługą programu lojalnościowego;

- wynagrodzenie należne Spółce obejmuje całość wykonywanych czynności, a jednym z elementów składowych jest wartość przekazanych nagród.

Spółka zaznaczyła, że Sponsor pozostawia jej pełną swobodę przy decydowaniu o tym, w jaki sposób program lojalnościowy będzie przeprowadzany w tym także, jakie nagrody będą nabywane i przekazywane uczestnikom (klientom) programu. Istotnym elementem tak skonstruowanego programu lojalnościowego jest pełna niezależność Spółki w zakresie decyzji prowadzenia takiego programu.

W świetle powyższego modelu funkcjonowania programu lojalnościowego, Spółka powzięła wątpliwości, jak na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. - dalej w skrócie: "ustawa o PTU") należy traktować czynność przekazania nagród uczestnikom (klientom) programów lojalnościowych obsługiwanych przez Spółkę.

W związku z powyższym wnioskodawczyni zadała następujące pytanie: czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że dla celów VAT opisaną w stanie faktycznym kompleksową usługę marketingową powinna uznać jako jedno świadczenie i w konsekwencji zastosować do całości tego świadczenia jedną stawkę VAT?

Zdaniem wnioskodawczyni, w przedstawionym stanie faktycznym ma miejsce świadczenie kompleksowe. Przekazanie nagród uczestnikom (klientom) programu lojalnościowego nie stanowi odrębnej czynności podlegającej VAT, tylko element świadczenia kompleksowej usługi marketingowej na rzecz Sponsora. Przekazanie nagród nie jest bowiem celem samym w sobie, lecz stanowi element nierozerwalnie związany z obsługą programu lojalnościowego. Wykonywanie tej usługi bez przekazania nagród uczestnikom programów byłoby niepełne, a Sponsor nie uzyskiwałby pełnej korzyści z tytułu nabycia tej usługi.

Spółka podkreśliła, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał) wielokrotnie podnosił, że jeżeli z ekonomicznego punktu widzenia oraz z perspektywy oczekiwań nabywcy dane świadczenie stanowi jedno świadczenie, to dla celów opodatkowania VAT nie należy sztucznie rozdzielać poszczególnych czynności, które składają się na to kompleksowe świadczenie. I pomimo, że Trybunał w swoim orzecznictwie podkreśla, że każda transakcja powinna być co do zasady uznawana za odrębną i niezależną, jednocześnie wskazuje, że transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie pogarszać funkcjonalności systemu VAT. Zdaniem Trybunału, należy w pierwszej kolejności poszukiwać elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej transakcji celem określenia, czy podatnik zapewnia klientowi kilka odrębnych świadczeń głównych, czy też jedno świadczenie. Dlatego dokonując oceny, czy zespół czynności stanowi jedno niepodzielne świadczenie w owym gospodarczym aspekcie należy oceniać jego gospodarczy charakter z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Ponadto analiza orzecznictwa Trybunału potwierdza, że dla oceny kompleksowości świadczenia bardzo istotny jest "ekonomiczny punkt widzenia" oraz jego ocena z perspektywy nabywcy. Jeżeli z perspektywy nabywcy oraz z ekonomicznego punktu widzenia wynika, że mamy do czynienia z jednym świadczeniem, wówczas wszystkie czynności wchodzące w zakres tego świadczenia, nawet gdyby w innych okolicznościach mogły być samodzielnie świadczone, są częścią jednej, niepodzielnej transakcji. W takiej sytuacji podział takiej transakcji na jej części składowe i opodatkowanie każdej z tych części składowych osobno, jest podziałem sztucznym, a więc niedozwolonym.

W związku z powyższym kluczowe zdaniem Spółki jest określenie jakie oczekiwania z ekonomicznego punktu widzenia będzie miał nabywca usługi (Sponsor) przy zakupie. Spółka podkreśla, że Sponsor nie ingeruje w jaki sposób obsługiwany jest program lojalnościowy. Wszelkie decyzje, także te dotyczące wyboru nagród, ich ceny, wyboru dostawcy, podejmowane są przez Spółkę. Zasadne jest więc twierdzenie, że z perspektywy Sponsora, wszelkie czynności dokonywane przez Spółkę nie stanowią zbioru odrębnych (niezależnych) czynności, tylko stanowią elementy jednej kompleksowej usługi, polegającej na obsłudze programu lojalnościowego. Czynność przekazania nagród uczestnikom (klientom) programu ma na celu prawidłowe i pełne wykonanie zobowiązania Spółki, które polega na obsłudze programu lojalnościowego zgodnie z wymogami umowy zawartej pomiędzy Spółką a kontrahentem.

W uzasadnieniu wniosku Spółka powołała się na:

- wyroki TSUE: z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Zb. Orz. 2005, s. I-09433), z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie C-88/09 Graphic Procédé przeciwko Ministere du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique (Zb. Orz. 2010, s. I-01049), z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie C-276/09 Everything Everywhere Ltd przeciwko Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Zb. Orz. 2010, s. I-12359), z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) przeciwko Commissioners of Customs & Excise (Zb. Orz. 1999, s. I-00973), z dnia 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (dotychczas nieopublikowany w Zbiorze) oraz Postanowienie Trybunału z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie C-117/11 Purple Parking Ltd i Airparks Services Ltd przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (dotychczas nieopublikowane w Zbiorze).

- wyroki sądów administracyjnych: z dnia 22 listopada 2011 r., sygn. I SA/Bd 672/11, z dnia 8 października 2012 r., sygn. akt III SA/Gl 976/12, z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Po 679/12 (wszystkie orzeczenia dostępne w bazie internetowej CBOSA);

- interpretacje indywidualne organów skarbowych: z dnia [...] grudnia 2011 r., nr [...], z dnia [...] grudnia 2011 r., nr [...], z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...], z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...], z dnia [...] sierpnia 2011 r., nr [...], z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...]).

W interpretacji indywidualnej z dnia [...] marca 2013 r., nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w [...] - działając w imieniu Ministra Finansów - uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu interpretacji organ wskazał, że wystawiona przez Spółkę faktura VAT dotyczy w rzeczywistości wykonania przez nią usługi marketingowej oraz obejmuje zapłatę za zakupione towary, które są przekazywane nieodpłatnie klientom. Zatem wynagrodzenie wypłacone przez Sponsora na rzecz Spółki za wykonanie przez nią czynności w ramach zawartej umowy obejmuje w rzeczywistości dwa elementy. Pierwszym elementem tej kwoty jest wynagrodzenie za usługi marketingowe świadczone przez Spółkę na rzecz Sponsora. Natomiast drugim elementem kwoty jest wynagrodzenie płacone przez Sponsora za dostawę towarów (nagród) dokonywaną przez Spółkę na rzecz klientów, którzy otrzymują nagrody.

Według organu wydanie przez Spółkę nagród uczestnikom programów lojalnościowych obsługiwanych przez Spółkę należy uznać za odrębną czynność - odpłatną dostawę towarów, a w konsekwencji za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o PTU. Czynność przekazania nagród wypełnia bowiem znamiona dostawy towarów w rozumieniu przepisu art. 7 ustawy. Następuje tu przeniesienie na klientów prawa do rozporządzania jak właściciel wydawanymi towarami (nagrodami), których zainteresowana jest właścicielem od momentu ich zakupu do momentu wydania nagrody uczestnikowi. Fakt, że wydanie ww. nagród klientom następuje nieodpłatnie, nie oznacza, że czynność ta jest czynnością nieodpłatną. Jak wynika bowiem z wniosku, wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Spółkę na rzecz Sponsora usługi marketingowej obejmuje również koszty nabycia ww. nagród przez Spółkę. A zatem w przypadku wydania nagród zapłaty nie dokonuje nabywca (uczestnik) lecz osoba trzecia, tj. Sponsor. Organ wskazał przy tym, że kwestia odpłatności była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć TSUE (wyrok Trybunału z dnia 1 kwietnia 1982 r. w sprawie C-89/81 Staatssecretaris van Financiën przeciwko Hong-Kong Trade Development Council (Zb. Orz. 1982, s. 01277), z dnia 8 m...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »