Program komputerowy w kosztach podatkowych

Pytanie: Wnioskodawca zawarł umowę do użytkowania programu komputerowego. Program ten przekazywany jest Wnioskodawcy do jego wyłącznego użytku i dzierżawa lub najem programu, dokumentacji bądź ich kopii osobom trzecim są niedozwolone. Wnioskodawca korzysta z programu na urządzeniach określonych i dozwolonych w zakupionej wersji. Ponadto umowa zabrania m.in. jego modyfikacji. Czy ww. program podlega amortyzacji jako wartość niematerialna i prawna? Czy aktualizacja takiego programu stanowi jego ulepszenie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.), uzupełnionym 21 maja 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji zakupionej licencji do wartości niematerialnych i prawnych oraz ustalenia, czy aktualizacja wspomnianej licencji będzie podlegała amortyzacji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji zakupionej licencji do wartości niematerialnych i prawnych oraz ustalenia, czy aktualizacja wspomnianej licencji będzie podlegała amortyzacji. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 7 maja 2018 r. (skutecznie doręczonym 10 maja 2018 r.) wezwano do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca dokonał uzupełnienia wniosku 21 maja 2018 r. (data nadania na Poczcie 15 maja 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest użytkownikiem programu komputerowego Firmy S. sp. z o.o. (dalej: „Firma”), z którą obowiązuje go umowa, zwana przez Firmę „Umową Licencyjną”. W uzupełnieniu wniosku wskazano:

Firma przekazuje kopię programu komputerowego (dalej: „Program”) Wnioskodawcy (dalej: „Użytkownik”). Firma jest właścicielem Programu, w tym praw autorskich do Programu. Użytkownik ma prawo do korzystania z Programu z zachowaniem poniższych zasad:

 1. Program jest przekazywany Użytkownikowi do jego wyłącznego użytku. Dzierżawa lub najem Programu, dokumentacji lub ich kopii osobom trzecim są niedozwolone. Przekazywanie praw użytkowania Programu jest dopuszczalne tylko przy jednoczesnym przekazaniu niniejszej licencji i jej akceptacji przez nowego Użytkownika, przekazaniu wszystkich kopii Programu wraz z dokumentacją, a także uzyskania w tym przedmiocie zgody Firmy , która może być wyrażona poprzez przesłanie kodu aktywacyjnego. Firma może odmówić wyrażenia zgody wyłącznie z ważnych powodów. Firma uzależnia wydanie zgody od uiszczenia przez nowego użytkownika opłaty aktywacyjnej według aktualnego cennika. Przeniesienie praw do użytkowania Programu dotyczy również wszystkich nowszych wersji Programu. Wraz ze skutecznym nabyciem praw licencyjnych przez nowego użytkownika, dotychczasowy użytkownik traci prawo korzystania z oprogramowania.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem na sprzęcie komputerowym, którego typ i konfiguracja są określone w dokumentacji. Program może być używany na jednym komputerze lub w jednej sieci lokalnej lub poprzez terminal zgodnie z zakupioną wersją Programu. Nie jest dozwolone korzystanie z sieciowej wersji Programu na większej liczbie stanowisk komputerowych niż wynika to z zakupionej wersji.
 3. Użytkownik nie ma prawa do modyfikacji, zmiany struktury, deassemblowania Programu, a także do zastosowania Programu lub jego części w innym oprogramowaniu.
 4. Program jest przekazywany wraz z dokumentacją użytkową - gwarancją. Gwarancja jest udzielana zarejestrowanym Użytkownikom i obejmuje poprawność działania programu w sposób zgodny w istotnym zakresie z dokumentacją.
 5. W przypadku naruszenia niniejszej licencji, Użytkownik traci prawo do gwarancji, a ponadto Firma może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia, w zakresie i w sposób zgodny z polskim prawodawstwem.
 6. Firma ma prawo odstąpić od umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad opisanych w punktach 1-4 lub w przypadku gdy Użytkownik nie uiści w terminie należności z tytułu zakupu praw do użytkowania Programu.
 7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek stosowania Programu, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania Programu.
 8. Przy zakupie Programu, korzystającego z bazy danych M. warunki tej umowy obejmują również korzystanie ze wszystkich elementów motoru bazy danych M. Motor bazy danych M. może być używany tylko jako część Programu, szczególnie wyklucza się możliwość używania instalowanego z Programem motoru bazy danych do rozwiązań innych niż oferowane przez Firmę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy nabyty przez Wnioskodawcę standardowy program komputerowy, którego jest użytkownikiem na warunkach przedstawionych w Umowie, czyli bez ani jednego uprawnienia z pół eksploatacji, o których mowa w art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 r., poz. 880), czyli kopiowanie, modyfikacje, dystrybucje, podlega odpisom amortyzacyjnym jako wartość niematerialna i prawna zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też jako rzecz czyli egzemplarz utworu zgodnie z art. 16a ust. 1 tej ustawy?
 2. Czy aktualizacja takiego programu jako ulepszenie rzeczy podlega zasadom, o których mowa w art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno być wątpliwości, że nabycie przez Wnioskodawcę standardowego programu komputerowego, udostępnianego masowo np. poprzez ofertę handlową w Internecie, z zawarciem indywidualnej umowy zwanej Licencją, nie obejmującą uprawnień w polach eksploatacji, o których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 1,2,3 prawa autorskiego jest nabyciem egzemplarza utworu stanowiącego rzecz zaliczaną do środków trwałych, jeśli okres używania przekracza rok i podlegająca zasadom amortyzacji wynikającym z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn, zm., dalej: „updop”).

Aktualizacja takiego programu stanowi ulepszenie w rozumieniu art. 16g ust. 13 updop, jeśli spełnione są warunki wymienione w tym przepisie.

Zgodnie ze stanowiskiem Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/2/423-1051/09/BG z dnia 3 grudnia 2009 r. oraz Izby Skarbowej w Poznaniu ILPB3/4510-1-238/16-4/ŁM z dnia 2 sierpnia 2016 r. na program komputerowy z umową licencyjną mamy do czynienia zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 74 ust. 4 prawa autorskiego, tylko wtedy, gdy obejmuje ona następujące pola eksploatacji:

 • prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego w całości lub w części w zakresie, w jakim czynności te wymagają zgody uprawnionego,
 • prawo do tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,
 • prawo do rozpowszechniania, w tym użyczenia i najmu.

Przedmiotem rozważań Izby Skarbowej w Poznaniu była umowa dotycząca niestandardowego programu, opracowanego pod indywidualne potrzeby podatnika i dlatego można zgodzić się ze stanowiskiem tej Izby, że w rozpatrywanym przypadku nastąpiło nabycie usługi.

Ważny jest tu również wyrok NSA w składzie 7 sędziów FSA 2/03 z 24 listopada 2003.

Cyt.: „autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych są więc wyłącznie prawami do kopiowania, modyfikacji i dystrybucji programów. Skoro więc nie obejmują one prawa do użytkowania programu zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem na własne potrzeby, t...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »