Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.04.2014

Premie kwartalne pracowników a wartość środka trwałego

Pytanie podatnika: Czy spółka powinna kapitalizować do wartości początkowej środków trwałych wytwarzanych lub modernizowanych we własnym zakresie wydatki związane z premiami kwartalnymi wypłacanymi pracownikom?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2013 r. (data wpływu 27 grudnia 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wydatków związanych z premiami kwartalnymi wypłacanymi pracownikom - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wydatków związanych z premiami kwartalnymi wypłacanymi pracownikom.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka Akcyjna (dalej Spółka, Wnioskodawca) została zawiązana 23 listopada 2009 r. Obecna struktura Spółki została ukształtowana poprzez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) kilku spółek działających w obszarze dystrybucji energii elektrycznej. Z dniem połączenia Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych (sukcesja generalna), które z tym dniem stały się oddziałami Spółki, utraciły osobowość prawną, ale utrzymały status pracodawcy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: Kodeks pracy).

Spółka należy do Grupy Kapitałowej i jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.). Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej jako Operator Systemów Dystrybucyjnych (dalej: OSD). Działalność ta polega na transporcie energii elektrycznej za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć do odbiorców końcowych.

Spółki przejęte przez Spółkę Akcyjną stanowią obecnie oddziały Wnioskodawcy oraz pełnią obecnie funkcję lokalnych operatorów systemów dystrybucyjnych, na obszarze działania Grupy Kapitałowej (dalej łącznie z centralą Spółki: Oddziały).

Każdy z Oddziałów stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Prawa i obowiązki pracowników Oddziałów regulowane są m.in. przez Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego (dalej: PUZP) oraz Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy (dalej łącznie: ZUZP) zawarte odrębnie dla poszczególnych Oddziałów na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz postanowień PUZP. ZUZP zostały zawarte z pracownikami poszczególnych Oddziałów Spółki oraz samej Spółki w okresie przed połączeniem i obowiązują nadal po połączeniu (jak wspomniano wyżej, Oddziały Spółki są odrębnymi pracodawcami).

W ZUZP określone zostały m.in. warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Zgodnie z postanowieniami ZUZP, w niektórych Oddziałach, poza wynagrodzeniem za pracę oraz innymi dodatkowymi świadczeniami pracownikom Spółki przysługują świadczenia kwartalne (dalej: premie kwartalne).

Zasady wypłacania premii kwartalnych dla poszczególnych Oddziałów nie są w każdym przypadku identyczne. Można natomiast wyróżnić zestaw podstawowych cech, które określają przedmiotowe świadczenie i oddają jego charakter w poszczególnych Oddziałach:

 • wysokość premii kwartalnej uzależniona jest w sposób pośredni lub bezpośredni od wysokości płacy zasadniczej np.:
 • naliczana jest od płacy zasadniczej danego pracownika liczonej od czasu pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia z wyłączeniem okresu niezdolności do pracy - w przypadku Oddziału ŁM.; lub
 • wypłacana jest w ramach Motywacyjnego Funduszu Nagród wydzielonego ze środków Oddziału w wysokości 3% sumy wynagrodzeń zasadniczych miesięcznie - w przypadku Oddziału ŁT.;
 • wyjściowa kwota premii ustalana jest procentowo od płacy zasadniczej wszystkich zatrudnionych pracowników - w przypadku Oddziału W.;
 • podstawą naliczania premii kwartalnej jest płaca podstawowa, a jej wysokość ustala się na poziomie 30% - w przypadku dyrektorów zakładów/rejonów energetycznych i dyrektora w Oddziale L.;
 • przyznanie bądź wysokość premii kwartalnej jest uzależniona od oceny jakości pracy pracownika np.:
 • premię kwartalną uruchamia się po stwierdzeniu wykonania przez pracowników dodatkowych zadań kwartalnych, jej wysokość uzależniona jest od oceny wykonania zadań własnych (tj. zadań wynikających z umowy o pracę i zakresu czynności pracownika), oceny dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym pracownika - w przypadku Oddziału ŁM.;
 • co do zasady, premia kwartalna nie ma charakteru obligatoryjnego; pracodawca może w określonych przypadkach zawiesić lub ograniczyć wypłaty z utworzonego funduszu premiowego np.:
 • przyznanie premii ma charakter uznaniowy - Oddział ŁM;
 • z planowanego funduszu premiowego można wyodrębnić m.in. kwotę funduszu na kwartalną premię uznaniową - Oddział W.;
 • premia kwartalna przysługuje tylko pracownikom aktualnie zatrudnionym w Spółce;
 • w niektórych przypadkach premia kwartalna ma zastosowanie wyłącznie do dyrektorów zakładów/rejonów energetycznych (np. Oddział L., Oddział Z.);
 • premia kwartalna ma charakter motywacyjno-dyscyplinujący;
 • co do zasady pracodawca może podjąć decyzję o obniżeniu premii kwartalnej dla pracownika bądź o niewypłacaniu jej w ogóle - zmniejszenie bądź niewypłacenie premii kwartalnej może być uzasadnione m.in. naruszeniem obowiązków pracowniczych, niestawianiem się do pracy, opuszczeniem miejsca pracy bez usprawiedliwienia czy zagarnięciem mienia (np. Oddział ŁM.);
 • środki Motywacyjnego Funduszu Nagród przeznaczone są na motywowanie pracowników (np. Oddział ŁT.);
 • zasady dotyczące przyznawania i wypłacana premii kwartalnych uregulowane zostały w ZUZP oddzielnie od zasad wypłaty wynagradzania.

Niektórzy pracownicy Spółki, w ramach działalności prowadzonej przez poszczególne Oddziały mogą być zaangażowani m.in. w wytwarzanie lub modernizację środków trwałych, które są oddawane do używania sukcesywnie w trakcie roku. W konsekwencji, zgodnie z brzmieniem art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki z tytułu wynagrodzenia wypłacanego pracownikom wykonującym tego typu zadania, podlegają kapitalizacji do wartości początkowej środków trwałych w części odpowiadającej czasowi spędzonemu na pracach inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę fakt, że wysokość premii kwartalnych jest uzależniona (bezpośrednio bądź pośrednio) od wysokości wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia, po stronie Spółki pojawiła się wątpliwość co do podatkowego traktowania przedmiotowego świadczenia, tj. zasadności kapitalizacji premii kwartalnych do wartości początkowej środków trwałych wytwarzanych lub modernizowanych przez Spółkę w trakcie danego kwartału.

Dodatkowo, Wnioskodawca zaznacza, że zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Spółce, premia kwartalna nie jest pozycją, która dałaby się zaliczyć do wartości początkowej środków trwałych dla celów rachunkowych. W związku z wypłatą premii kwartalnych, Spółka tworzy comiesięczną rezerwę przeznaczoną na ten cel, która to rezerwa obciąża bieżący wynik finansowy (ostateczna wartość kwoty przeznaczonej na wypłatę premii kwartalnych znana jest dopiero po zakończeniu danego kwartału). Powyższe podejście, polegające na braku kapitalizowania premii, zostało przyjęte w porozumieniu z audytorem Spółki i ma na celu jak najbardziej rzetelne ujęcie premii kwartalnych w sprawozdawczości finansowej Spółki (z uwagi na charakter premii, sposób ewidencji oraz stopień powiązania z inwestycją).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka powinna kapitalizować do wartości początkowej środków trwałych wytwarzanych lub modernizowanych we własnym zakresie wydatki związane z premiami kwartalnymi wypłacanymi pracownikom?

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z wypłatą premii kwartalnej nie powinny być ujmowane w wartości początkowej środków trwałych wytwarzanych lub modernizowanych przez Wnioskodawcę we własnym zakresie.

Uzasadnienie:

a. kapitalizacja świadczeń pracowniczych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z art. 16g ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie uważa się ich koszt wytworzenia.

W świetle art. 16g ust. 4 ww. ustawy, za koszt wytworzenia uważa się natomiast wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »