Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

04.08.2021

Premie i nagrody w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

W przypadku, gdy obowiązujące u danego pracodawcy przepisy wewnętrzne (np. regulamin wynagradzania) przewidują przyznanie pracownikom premii za indywidualnie wykonaną pracę, premie te powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków. Również gdy u danego pracodawcy są przyznawane pracownikom nagrody uznaniowe w zależności od oceny wyników pracy pracownika w danym miesiącu/kwartale/roku, nagrody te powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków. Premie i nagrody należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 25193 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie składek na ubezpieczenia społeczne

Szanowna Pani Minister!

Kieruję niniejszą interpelację w związku ze zgłoszeniami kierowanymi przez zaniepokojonych płatników składek, dotyczącymi wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowień, na mocy których organ ten odmawia wydania płatnikom ochronnych interpretacji przepisów prawa w sprawach dotyczących ustalenia, czy i na jakich zasadach podlegają wliczeniu do podstawy wymiaru składki chorobowej dodatkowe składniki wynagrodzenia pracowników w postaci premii regulaminowych i nagród uznaniowych.

Uwagi ogólne:

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że zasadniczym problemem płatników jest już samo uzyskanie interpretacji ZUS dotyczącej ustalenia, czy i na jakich zasadach podlegają wliczeniu do podstawy wymiaru składki chorobowej dodatkowe składniki wynagrodzenia pracowników w postaci premii regulaminowych i nagród uznaniowych (przykładowo: pismo z dnia 5 października 2018 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, WPI/200000/43/1084/2018).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia wydania tych interpretacji, argumentując, że stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych twierdzi, iż w katalogu spraw, w których ZUS wydaje indywidualne interpretacje, nie mieszczą się zatem m.in. sprawy objęte zakresem przedmiotowym ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), w tym sprawy dotyczące ustalania podstawy wymiaru świadczeń określonych wskazaną ustawą, m.in. ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Praktyka w powyższym zakresie nie jest jednak jednolita, gdyż zdarzają się też przypadki udzielania interpretacji co do ustalenia, czy i na jakich zasadach podlegają wliczeniu do podstawy wymiaru składki chorobowej dodatkowe składniki wynagrodzenia pracowników (przykładowo: interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 27-05-2016 r. - DI/100000/43/451/2016).

Kwestie szczegółowe:

Zgodnie z art. 41 ust 1. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zgodnie z którym przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (z 24 czerwca 2008 r., sygn. SK 16/06) przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa należy uwzględnić składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, z wyłączeniem składników, co do których obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe zawierają jednoznaczne postanowienia o zachowywaniu przez pracownika prawa do tego składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku. W razie braku takich postanowień w przepisach płacowych należy uznać, że składnik wynagradzania nie jest wypłacany za okres pobierania zasiłku i powinien być przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

Zgodnie z odpowiedzią Ministra Pracy i Polityki Społecznej na interpelację nr 6254 w sprawie wyroku TK z dnia 24 czerwca 2008 r.:

 • Przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 771) art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, ze zm.) rozumiany był w ten sposób, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli układy zbiorowe pracy bądź inne przepisy o wynagradzaniu nie przewidują ich zmniejszenia za okresy pobierania zasiłków. Kierując się tym brzmieniem przepisu, nie uwzględniano w podstawie wymiaru np. premii uznaniowych, których zasady przyznawania nie przewidywały ich zmniejszenia w związku z pobieraniem zasiłków.
 • W następstwie ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa należy w zasadzie uwzględniać składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe. W opisanym stanie faktycznym składka ta od ww. premii i nagród będzie odprowadzana przez pracodawcę. W podstawie wymiaru składki nie należy jednak uwzględniać składników, co do których obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe albo umowy o pracę (u pracodawców niemających obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania) zawierają jednoznaczne postanowienia o zachowywaniu przez pracownika prawa do tego składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku.

Powyższe wyroki i stanowiska Ministra wydawane we wcześniejszych okresach świadczą o tym, iż opisywane zagadnienie ma niebagatelne znaczenie praktyczne i wywołuje spory oraz wątpliwości w praktyce.

Ustalone w powyższych stanowiskach kierunki interpretacji umożliwiają ocenę co do sposobu wliczania dodatkowych składników wynagradzania w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w sytuacjach, gdy przepisy wewnątrzzakładowe regulują zasady przyznawania pracownikom premii o charakterze jednoznacznie określającym, czy jest ona należna, czy nie oraz na jakich zasadach pomniejszana lub nie za czas nieobecności pracownika, tj. np. premii uregulowanych w sposób następujący: „pracownikowi przysługuje premia w kwocie X zł, premia jest pomniejszana za okres nieobecności w sposób proporcjonalny” lub „pracownikowi przysługuje premia w kwocie X zł, premia jest pomniejszana za okres nieobecności o X zł za każdy dzień nieobecności”.

Praktyka ciągle rozwijającego się obrotu gospodarczego doprowadziła jednak do znacznego rozpowszechnienia się w zakładach pracy składników wynagradzania (premii/nagród) o bardziej złożonym niż ww. charakter o charakterze motywacyjnym, których wysokość jest związania z indywidualnymi osiągnięciami pracownika w danym miesiącu.

Powszechną praktyką jest np. w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach handlowych (przedstawiciele handlowi itp.) wprowadzenie w regulaminie wynagradzania zasad przyznawania premii miesięcznej dla takiej grupie pracowników, które przewidują, że:

 1. Premia jest uzależniona od spełnienia szeregu przesłanek, m.in.: osiągnięcia przez pracownika wyznaczonych mu na dany miesiąc, wykonania ustalonej ilości wizyt w placówkach handlowych, osiągnięcia określonego obrotu (poziomu zamówień) przez obsługiwane punkty sklepowe, osiągnięcia ustalanych na dany okres parametrów ekspozycji towarów itp.
 2. Kwota premii jest pomniejszana za czas nieobecności pracownika w pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowym, chorobą, zwolnieniem lekarskim lub inną usprawiedliwioną nieobecnością. Pomniejszenie premii za ww. okresy nieobecności nie jest dokonywane proporcjonalnie, lecz w zależności od poziomu indywidualnej realizacji celów premiowych pracownika w miesiącu rozliczeniowym, w którym wystąpiła nieobecność.
 3. Niezależnie od premii pracodawca może według swobodnego uznania przyznawać pracownikom także nagrody uznaniowe niezależnie od okresów nieobecności w pracy. Nagroda ma charakter uznaniowy i nieperiodyczny. Prawo do nagrody przysługuje również w okresie urlopu wypoczynkowego, niezdolności do pracy, pobierania wynagrodzenia chorobowego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innej usprawiedliwionej nieobecności.

Tego rodzaju premie są uzależnione od indywidualnych wyników pracy pracownika, na które pośrednio wpływ ma jego ewentualna nieobecność w pracy, gdyż m...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »