Preferencje podatkowe – kluby sportowe i branża sportowo-rekreacyjna

Jeden z posłów zwrócił się do Ministra Finansów z pytaniem o ewentualną możliwość zmiany wysokości podatku VAT w branżach związanych z promocją zdrowego trybu życia, w szczególności w branży sportowo-rekreacyjnej, oraz możliwość rozszerzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń. W odpowiedzi na tę interpelację (nr 1735) ministerstwo wskazało na liczne preferencje, obejmujące branżę. Warto przytoczyć tę odpowiedź, ponieważ zawiera podsumowanie możliwości, z których mogą korzystać organizacje sportowe i branża, oraz wspierający ich darczyńcy.

Odpowiedź na interpelację nr 1735

(…)

Zasady organizowania, promocji i wspierania - w tym finansowania - sportu reguluje ustawa o sporcie.

Aktualny porządek prawny umożliwia prowadzenie klubu sportowego w różnych formach: stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej (uproszczona rejestracja w ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez starostę), albo w formie stowarzyszenia, którego statut nie wyklucza prowadzenia działalności gospodarczej (rejestracja w Krajowym Rejestrze  Sądowym – dalej: KRS), bądź też jako spółka kapitałowa (np. piłkarskie kluby zawodowe) prowadząca bądź nieprowadząca działalności zarobkowej.

Stowarzyszenia sportowe mogą być udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych, w ramach których działają kluby sportowe.

Dodatkowo kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe mogące działać w formie stowarzyszenia bądź związku stowarzyszeń.

Sposób funkcjonowania klubów sportowych , w tym zakres  i skala prowadzonej przez nie działalności (również gospodarczej) jest więc znacznie zróżnicowana.

Odpowiadając na zadane przez Pana posła pytania:

1. Czy w ostatnich latach w Ministerstwie prowadzono analizy względem możliwości obniżenia podatku VAT od usług świadczonych w tzw. branży sportowo rekreacyjnej oraz skutków takiego zwolnienia na kondycję finansów Państwa? Jeżeli tak, jakie były wyniki tych analiz?

Wskazać należy, iż tzw. branża sportowo-rekreacyjna korzysta już z preferencji podatkowych w podatku od towarów i usług (VAT). Zgodnie z przepisami ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym– z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo – promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Ww. zwolnienie stosuje się, pod warunkiem, że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Podkreślić również należy, iż obniżoną stawką VAT w wysokości 8% objęte są  określone usługi z obszaru szeroko pojmowanej sfery sportu i rekreacji, takie jak:– usługi związane z działalnością obiektów sportowych (sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0),– usługi wstępu na imprezy sportowe (bez względu na PKWiU),– usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,– pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu.

Biorąc pod uwagę powyżej wskazany szeroki zakres zastosowania preferencji w VAT dla tzw. branży sportowo-rekreacyjnej, informuję, że nie były prowadzone analizy w zakresie wprowadzania kolejnych preferencji w VAT dla tej branży.

2. Czy Ministerstwo w ostatnich latach prowadziło analizy, względem skutku zwolnienia klubów sportowych z podatku od nieruchomości, również wówczas, gdy prowadzą one dorosłą drużynę sportową bądź działalność gospodarczą na swoich obiektach? Jeżeli tak, to jaki był wynik tej analizy z punktu widzenia kondycji finansów Państwa?

Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych6 (dalej: u.p.o.l.). Podatek od nieruchomości jest dochodem własnym gminy. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty, budynki i obiekty budowlane, w tym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 u.p.o.l. grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »