Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.08.2014

Prawo do odliczenia VAT z faktur zakupowych

Z uzasadnienia: W przypadku faktur niepotwierdzających ani dostawy towarów bądź usług, ani otrzymania należności, charakter kwoty wykazanej w fakturze jako podatek należny w istocie niebędącej podatkiem należnym w rozumieniu u.p.t.u., jest okolicznością niepozwalającą na objęcie tej kwoty systemem rozliczeń dokonywanym przez podatnika w deklaracji VAT-7 w ramach podstawowego mechanizmu opodatkowania podatkiem od towarów i usług: naliczenie podatku należnego - odliczenie podatku naliczonego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Kowalewska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Kazimierz Maczewski,, Sędzia WSA Joanna Wojciechowska, Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kalisiak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2014 r. sprawy ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2010 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 7.05.2013 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 14.12.2012 r. nr [...] , określającą M.W. w podatku od towarów i usług za:
1) marzec 2010 r. kwotę podatku do zapłaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł,
2) kwiecień 2010 r. zobowiązanie podatkowe w wysokości 0 zł.

Z akt podatkowych sprawy wynika, że strona od 16.09.1992 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą "M.T" M. W. Od 1.01.1994 r. jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 21.06.2010 r. złożył korektę deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 za marzec 2010 r., a w dniu 2.07.2010 r. korektę deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 za kwiecień 2010 r.

Zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedmiotem działalności strony jest m.in.: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

W wyniku przeprowadzonej przez organ I instancji w marcu i kwietniu kontroli podatkowej w zakresie sprawdzenia prawidłowości rozliczenia się z budżetem państwa w zakresie podatku od towarów i usług oraz w zakresie aktualnych danych rejestracyjnych za okres 1.03. – 31.12.2010 r. stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczenia.

W toku kontroli podatkowej ustalono m.in., że:
1) wystawione przez podatnika na rzecz firmy "P." B. W. (tj. żony M. W.) faktury nr:
- [...] z dnia 10.02.2010 r. na kwotę netto [...] zł, podatek od towarów i usług [....] zł za rozbiórkę, wyburzenie zadaszenia betonowego nad ciągiem pieszym wzdłuż pawilonu handlowego przy ul.[...] ,
- [...] z dnia 10.03.2010 r. na kwotę netto [...] zł, podatek od towarów i usług [...] zł za rozbiórkę, wyburzenie części pawilonów handlowo-usługowych położonych na działce geodezyjne[...][...] dokumentują czynności pozorne, nieodzwierciedlające stanu rzeczywistego. Przedmiotowe faktury strona ujęła w rejestrach sprzedaży odpowiednio w marcu i kwietniu 2010r.,
2) w rejestrach zakupu podatnik ujął faktury dokumentujące nabycie gazu i energii elektrycznej wystawione na rzecz innego podmiotu oraz faktury dokumentujące usługi remontowo-budowlane.

Ponadto podczas kontroli stwierdzono, że kwoty wykazane w korektach deklaracji za marzec i kwiecień 2010 r. różnią się od kwot ujętych w ewidencjach zakupu i sprzedaży za te miesiące, tj.:
- w korekcie deklaracji za marzec 2010 r. strona nie wykazała żadnych kwot (deklaracja zerowa) natomiast w ewidencji sprzedaży widnieje sprzedaż opodatkowana stawką 22% w kwocie [...] zł netto, podatek należny [...] zł. Z kolei w ewidencji zakupów ujęto zakupy w kwocie [...] zł netto, podatek naliczony [...] zł,
- w korekcie deklaracji za kwiecień 2010 r. strona nie wykazała zakupu towarów i usług i podatku naliczonego, natomiast w ewidencji zakupów ujęła zakupy w kwocie [...] zł netto, podatek naliczony [...] zł.

Do kontroli podatkowej strona przedłożyła dokumenty źródłowe związane z usługami rozbiórkowo-wyburzeniowymi prowadzonych przy ul. [...] w udokumentowanych fakturą nr [...] z dnia 10.02.2010 r. tj., umowę nr [...] z dnia 4.01.2010 r., protokoły wprowadzenia na budowę oraz odbioru robót, zgłoszenie do Starostwa Powiatowego robót budowlanych, pismo Starosty dokumentację techniczną, dokument KP (dot. zapłaty za fakturę na kwotę [...] zł).

W związku z tym, postanowieniem z dnia 10.09.2012 r. nr [...] organ podatkowy I instancji wszczął wobec strony postępowanie podatkowe w ww. zakresie.

Organ podatkowy ustalił, że prace związane z fakturą nr [...] z dnia 10.02.2010 r. polegały na rozebraniu betonowego zadaszenia o długości [...] m, szerokości [...] m i wysokości [...] m (tj. o powierzchni [...] m2). Ponadto organ ustalił, iż wykonawca usług prowadził działalność bez zatrudniania pracowników i nie korzystał z usług osób trzecich, nie przedłożono pozwolenia na wykonanie prac rozbiórkowych, nie przedstawiono dowodów zapłaty za wykonane usługi, nie przedłożono wiarygodnych dokumentów potwierdzających wykonanie usług (dotyczących zakupu narzędzi i sprzętu), utylizację materiału rozbiórkowego, wywóz gruzu porozbiórkowego.

Dodatkowo do akt sprawy podatkowej dołączone zostały materiały załączone do odwołania z dnia 24.08.2012 r. od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 8.08.2012 r. nr [...] wydanej wobec B. W. (żony M. W.) w sprawie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od marca do grudnia 2010 r. ww. materiały obejmowały oświadczenie A. M. z dnia 2.08. oraz z dnia 4.08.2012 r. dotyczące usług wykonywanych przez stronę przy ul. [...] oraz przywozu gruzu na teren nieruchomości A. M. oraz dowód wpłaty [...] zł tytułem dopłaty do faktury nr [...] z dnia 10.02.2010 r.

W toku postępowania podatkowego organ przeprowadził dowód z zeznań A. M. na okoliczność wykonania przez stronę prac rozbiórkowo-wyburzeniowych, w celu skonfrontowania informacji pochodzących z różnych źródeł dowodowych, w związku z wątpliwościami co do rzetelności oświadczeń i zeznań świadka.

Jednocześnie z pismem strony z dnia 12.05.2010 r. złożonego w trakcie kontroli obejmującej okres od grudnia 2009 r. do lutego 2010 r. wynika, że nie otrzymała ona zapłaty za fakturę nr [...] z dnia 10.02.2010 r. i spodziewa się jej w sierpniu 2010 r. przelewem na rachunek bankowy. W związku z powyższym organ uznał dowody KP z dnia 8.03.2010 r. na kwotę [...] zł oraz z dnia 10.03.2010 r. na kwotę [...] zł organ za sporządzone wyłącznie na potrzeby prowadzonego postępowania podatkowego, niedokumentujące rzeczywistych zapłat.

W związku z fakturą nr 2/2010 z dnia 10.03.2010 r. w toku kontroli oraz podczas postępowania podatkowego strona przedłożyła w siedzibie organu I instancji dokumenty źródłowe związane z usługą rozbiórkowo-wyburzeniową prowadzoną na działce geodezyjnej [...] (stanowiącej własność małżonków B. i M. W.):
1) umowę nr [...] z dnia 12.02.2010r., zawartą pomiędzy małżonkami W., zgodnie z którą strona zobowiązała się wykonać rozbiórkę i wyburzenie części pawilonów handlowo-usługowych znajdujących się na terenie tej nieruchomości,
2) protokół wprowadzenia na budowę z dnia 11.02.2010 r.,
3) protokół odbioru robót z dnia 9.03.2010 r.

Organ uznał, że podobnie jak w przypadku faktury nr [...] z dnia 10.02.2010 r., faktura nr 2/2010 z dnia 12.02.2010 r. i zgromadzone dokumenty, a także sposób prowadzenia przez stronę działalności gospodarczej nie dowodzą wykonania usługi.

Ponadto organ wskazał, że usługi zafakturowane przez stronę na rzecz żony (B.W.) dotyczą takiego samego zakresu robót budowlanych, które zostały opisane w fakturze wystawionej przez B. W. na rzecz strony.

Również w tym przypadku wraz z odwołaniem od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 8.08.2012 r., znak: [...] określającej B. W. zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od marca do grudnia 2010 r., przedłożono jako załączniki dokumenty KP łącznie na kwotę [...] zł mające potwierdzić zapłatę za wykonaną usługę.

Jednocześnie organ I instancji stwierdził, że z materiału dowodowego nie wynika, że B. W. dysponowała gotówką niezbędną do dokonania wpłaty za przedmiotową fakturę. Brak jest bowiem udokumentowanych, wiarygodnych źródeł pochodzenia środków pieniężnych w łącznej wysokości [...] zł (np. w postaci wyciągów operacji bankowych dokumentujących wypłatę tak znacznej kwoty gotówki).

W ocenie ww. organu, skoro faktura nr [...] nie została opłacona to należy uznać, że faktura nr [...] również nie została zapłacona bowiem w pierwszej kolejności zostałoby zapłacone wcześniejsze zobowiązanie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał również, że do ww. odwołania od decyzji z dnia 8.08.2012 r., znak: [...] B. W. załączyła oświadczenia D. K. z dnia 2.08.2012 r. i A. M. z dnia 2.08. i z dnia 4.08.2012 r.

W celu wyjaśnienia okoliczności wskazanych w przedmiotowych oświadczeniach organ podatkowy pierwszej instancji przeprowadził dowód z zeznań świadków: A. M. dnia 19.10. i dnia 29.10.2012 r. oraz D. K. dnia 31.10.2012 r.

Biorąc powyższe pod uwagę organ podatkowy I instancji stwierdził, że wystawione przez stronę opisane wyżej faktury nr [...] nie dokumentują przebiegu rzeczywistych operacji gospodarczych oraz wykonanych przez stronę usług.

W toku postępowania podatkowego organ I instancji przeprowadził także badanie ksiąg strony, co potwierdza protokół sporządzony w dniu 14.11.2012 r.

W konsekwencji organ decyzją z dnia 14.12.2012r., nr [...] określił stronie w podatku od towarów i usług za marzec 2010r. kwotę podatku do zapłaty na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.t.u. w wysokości [...] zł (faktura nr[...] ), za kwiecień 2010r. zobowiązanie podatkowe w wysokości 0 zł, przyjmując, że co do faktury nr [...] obowiązek powstał w miesiącu lutym 2010 r., Organ zakwestionował również podatek naliczony z faktury [...] dokumentującej czynności niedokonane oraz z faktur na których widnieje inny podatnik. Wobec niedokonania czynności opodatkowanych w badanym okresie rozliczeniowym, organ wskazał, że rozliczenie podatku naliczonego od niekwestionowanych zakupów za miesiąc kwiecień, może nastąpić w miesiącu wystąpienia czynności opodatkowanej.

Strona nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem i złożyła odwołanie z dnia 24.12.2012 r., w którym zażądała uznania, że prace rozbiórkowe i wyburzeniowe świadczone na rzecz B. W. zostały faktycznie zrealizowane.

W związku z powyższym wniósł o uznanie, że faktury ww. odzwierciedlają stan faktyczny czyli czynności, które strona wykonała osobiście.

Strona nie zgodziła się również ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego, że w ewidencjach zakupów nieprawidłowo ujęła faktury dokumentujące zakup paliwa gazowego, energii elektrycznej oraz usług remontowo-budowlanych. Strona zarzuciła, że uzasadnienie skarżonej decyzji nie zawiera wskazania dlaczego faktury dokumentujące zakup paliwa gazowego, energii elektrycznej i usług budowlanych zostały nieprawidłowo uwzględnione w ewidencjach zakupu. Nie przedstawiono merytorycznego uzasadnienia w tym zakresie.

Wskazała, że prace wykonane zarówno przez nią, jak i B. W. miały logiczne uzasadnienie. Wyburzenie zadaszenia betonowego nad ciągiem pieszym wzdłuż pawilonu handlowego przy ul. [...] wiąże się ściśle z uzyskanym przez B. W. pozwoleniem, które pozwala na budowę w miejsce wyburzonego zadaszenia betonowego przeszklonej fasady wejścia do części piwnicznej budynku handlowego mieszczącego się w tym m...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »