Prawo do odliczenia VAT od zakupu bankowozu

Przepis art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym należy rozumieć w ten sposób, że odliczenie w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia, leasingu lub najmu samochodu o specjalnym przeznaczeniu lub z tytułu nabycia paliwa służącego do jego napędu, przysługuje wówczas, gdy pojazd ten jest wykorzystywany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej podatnika o profilu, dla której wykorzystywanie tego typu pojazdu jest konieczne oraz racjonalnie uzasadnione - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia NSA Ryszard Pęk, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2016/12 w sprawie ze skargi C. Spółka Partnerska Radców Prawnych na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 2 marca 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) uchyla zaskarżony wyrok,
2) oddala skargę,
3) zasądza od C. Spółka Partnerska Radców Prawnych na rzecz Ministra Finansów kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami.

1.1. Wyrokiem z dnia 22 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2016/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi C. Spółka Partnerska Radców Prawnych uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 2 marca 2012 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług stwierdzając, że nie podlega ona wykonaniu w całości i zasądził na rzecz Spółki zwrot kosztów postępowania.

1.2. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji wskazał, że Spółka we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej podała, że jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka zamierza nabyć, wyleasingować lub wynająć, pojazd marki Volvo z homologacją osobową, stanowiący bankowóz typu C, tj. pojazd specjalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm., dalej "prawo o ruchu drogowym"). Pojazd ten, stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968), w dowodzie rejestracyjnym będzie posiadał wpis:

- rodzaj pojazdu: samochód specjalny,

- przeznaczenie: bankowóz.

We wniosku wskazano ponadto, że bankowóz będzie wykorzystywany w ramach usług świadczonych przez Spółkę, podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. do transportu materiałów wymagających szczególnego zabezpieczenia, takich jak np.: krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, weksle, dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, karty płatnicze lub kredytowe, dokumenty zawierające informacje objęte tajemnicą: przedsiębiorstwa, zawodową, służbową, państwową lub mediacji, o których mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.), poufne umowy, których stronami są Spółka lub jej klienci, poufna dokumentacja dotycząca relacji handlowych Spółki lub jej klientów (w tym informacje dotyczące ofert handlowych) i ich planów biznesowych, dane osobowe podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.), poufna dokumentacja wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49 poz. 508 ze zm.), dokumentacja dotycząca utworów (m.in. literackich, publicystycznych, naukowych, architektonicznych oraz programów komputerowych) podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.), poufna dokumentacja związana z postępowaniami w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), czy też bazy danych podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 r. Nr 128 poz. 1402 ze zm.).

Spółka podała, że wskazane powyżej materiały są wykorzystywane w jej działalności i wielokrotnie istnieje potrzeba ich transportowania samochodem (np. do klientów, dostawców, urzędów, sądów). Spółka zwróciła uwagę, że utrata tego rodzaju dokumentacji wiązałaby się z poniesieniem szkody przez Spółkę lub jej klientów. Używanie przez Spółkę specjalnego pojazdu typu C zapewni konieczne bezpieczeństwo takiego transportu. W związku z powyższym Spółka zapytała, czy w przypadku nabycia, wyleasingowania lub wynajmu pojazdu, oznaczonego w dowodzie rejestracyjnym jako pojazd specjalny - bankowóz, Spółce, wykorzystującej ten pojazd w działalności gospodarczej, będzie przysługiwało prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakup, leasing lub najem takiego bankowozu oraz zakup paliwa do bankowozu. Przedstawiając swoje stanowisko w powyższym zakresie strona stwierdziła, że skoro dowód rejestracyjny pojazdu będzie zawierał stosowny wpis i nie ulega wątpliwości, że w niniejszym stanie faktycznym spełniony jest warunek wykorzystywania bankowozu do wykonywania czynności opodatkowanych (używanie bankowozu ma na celu właściwą ochronę wartości pieniężnych, wartościowych przedmiotów oraz tzw. danych wrażliwych, którą profesjonalny przedsiębiorca powinien zapewnić; w przypadku potencjalnej utraty dokumentów poufnych zawierających dane klientów Spółki, klienci mogliby wystąpić wobec niej z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej z tego tytułu), Spółka będzie uprawniona do skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w pełnej wysokości, zarówno od zakupu paliwa do tego samochodu, jak też z faktury dokumentującej zakup, leasing lub wynajem samochodu.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej stwierdził, że ze względu na to, iż przedmiotowy samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności opodatkowanej Spółki, przysługiwać będzie jej prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących nabycie, wyleasingowanie lub wynajem przedmiotowego samochodu, jednakże nie w pełnej, wykazanej na fakturze VAT wysokości tego podatku, lecz w oparciu o postanowienia zawarte w obowiązującym do 31 grudnia 2012 r. art. 3 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652, dalej "ustawa nowelizująca z dnia 16 grudnia 2010 r."), od dnia 1 stycznia 2013 r. natomiast na zasadach określonych w art. 86a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej "u.p.t.u."), jedynie 60% tej kwoty, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Jednocześnie organ przyjął, że Spółce nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa silnikowego do ww. samochodu. W ocenie organu cel, w jakim Spółka zamierza nabyć pojazd, nie uzasadnia prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. W skardze do WSA w Warszawie Spółka wniosła o uchylenie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów w całości oraz o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania. Zaskarżonej interpretacji Spółka zarzuciła naruszenie art. 86 ust. 1 u.p.t.u. w zw. z art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ustawy nowelizującej z dnia 16 grudnia 2010 r.

2.2. Minister Finansów w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w wydanej interpretacji indywidualnej.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

3.1. WSA w Warszawie stwierdził, że zaskarżona interpretacja indywidualna narusza prawo w stopniu uzasadniającym jej uchylenie.

3.2. Sąd pierwszej instancji wskazał, że Skarżąca spełnia wszelkie ustawowe przesłanki do skorzystania z prawa do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług. Żaden bowiem przepis nie przewiduje ograniczenia prawa do odliczenia tego podatku w odniesieniu do bankowozu w sytuacji, w której nie jest on wykorzystywany jedynie do transportu wartości pieniężnych w rozumieniu norm rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128, dalej &...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »