Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.05.2015

Prawo do obniżonej stawki odsetek podatkowych po korekcie deklaracji

Teza: Przekształcenie istniejącego w trakcie roku podatkowego obowiązku uiszczenia zaliczek w obowiązek uiszczenia zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy, nie przekreśla możliwości zastosowania obniżonej stawki odsetek, o której mowa w art. 56 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), także wówczas, gdy podatnik skoryguje zeznanie roczne i ureguluje obciążające go w związku z tym zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie płatności zaliczek na podatek.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędziowie: NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), del. WSA Bogusław Woźniak, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 319/12 w sprawie ze skargi M. sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet odsetek od zaliczek w podatku dochodowym od osób prawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie na rzecz M. sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z 12 listopada 2012 r., III SA/Wa 319/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 listopada 2011 r. w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet podatku dochodowego od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek w tym podatku oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. z 4 sierpnia 2011 r.

2. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym: skarżąca – M. sp. z o.o. w W., 6 lipca 2011r. złożyła zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok podatkowy obejmujący okres od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2011r., w którym wykazała zerowe kwoty m.in. podatku i zaliczek, a następnego dnia złożyła korektę tego. Kolejnego dnia wpłaciła natomiast wynikającą z korekty kwotę podatku dochodowego od osób prawnych oraz odsetki z tytułu nieuiszczenia w ciągu roku miesięcznych zaliczek na ten podatek, wyliczone z zastosowaniem obniżonej stawki odsetek, tj. stawki stanowiącej 75% stawki podstawowej (art. 56 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej jako: "O.p.").

Postanowieniem z 4 sierpnia 2011r., wydanym na podstawie art. 62 § 4, Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w W. zaliczył powyższą wpłatę na podatek dochodowy od osób prawnych, a także na odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na ten podatek za październik, listopad i grudzień 2010r. oraz za styczeń 2011r., uwzględniając przy ich obliczeniu podstawową stawkę odsetek, przewidzianą w art. 56 § 1.

Postanowieniem z 30 listopada 2011r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uchylił w całości zaskarżone postanowienie i kwotę 7.368.906 zł zaliczył na podatek dochodowy od osób prawnych. Pozostałą kwotę zaliczył na odsetki od zaliczek. Zgodził się ze skarżącą, iż postanowienie organu pierwszej instancji wydane zostało z naruszeniem art. 217 § 2, ponieważ nie zawierało uzasadnienia faktycznego i prawnego. Ponadto w postanowieniu tym nieprawidłowo określono początkową datę naliczenia odsetek za zwłokę od nieuregulowanej w terminie płatności zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2010r. (tj. od 21 grudnia 2010r. zamiast od 21 stycznia 2011r.) oraz końcową datę naliczania odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek za październik, listopad i grudzień 2010r. oraz styczeń 2011r. (tj. do 8 lipca 2011r. zamiast do 6 lipca 2011r.).

Dyrektor izby skarbowej wyjaśnił, że w związku z zakończeniem roku podatkowego przyjętego przez skarżącą, obejmującego okres od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2011r., zaliczki przekształciły się w zobowiązanie podatkowe i w związku z tym skarżąca nie posiada zaległości w zaliczkach. Na skarżącej ciążył obowiązek uiszczania zaliczek, z którego się nie wywiązała. Z uwagi na zakończenie roku podatkowego i powstanie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczki straciły swój byt prawny. Skarżąca obowiązana jest do zapłacenia jedynie odsetek od zaliczek. Wpłata dokonana 8 lipca 2011r. nie była więc zapłatą zaległości i należnych od niej odsetek za zwłokę, o której stanowi art. 56 § 1a. W ocenie organów podatkowych podatnik, który nie wywiązuje się z obowiązku określonego w art. 25 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 74, poz. 397) – dalej: "u.p.d.o.p." nie może być premiowany obniżeniem wysokości stawki odsetek za zwłokę. W ocenie dyrektora izby skarbowej, brak było podstaw prawnych do zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę, a zatem odsetki te należało naliczyć według stawek podstawowych (art. 56 § 1 O.p.).

3. W skardze do WSA w Warszawie na powyższe postanowienie skarżąca zarzuciła naruszenie art. 56 § 1 a O.p., art. 55 § 2 oraz art. 56 § 1; art. 120 w zw. z art. 121 § 1 i art. 124 O.p.

4. Sąd pierwszej instancji uznał, że skarga jest zasadna, aczkolwiek podejmując rozstrzygnięcie sąd wziął pod uwagę również powody niewskazane przez skarżącą. W tym stanie rzeczy sąd uchylił postanowienia organów podatkowych obu instancji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit a) w związku z art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.) – dalej: "P.p.s.a.".

Na wstępie swoich rozważań sąd pierwszej instancji wskazał, że spór stron dotyczył możliwości zastosowania obniżonej stawki odsetek do wyliczenia odsetek należnych od nieuiszczonych w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.

Sąd wskazał, że wysokość miesięcznych zaliczek wykazywana jest w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok podatkowy (CIT-8). Tak więc ustawodawca jedynie przesunął termin, w którym zaliczki są deklarowane. Związane jest to z obciążeniem podatnika obowiązkiem uiszczenia odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania zaliczek mimo upływu roku podatkowego. W ocenie sądu, zasadnie dyrektor izby skarbowej stwierdził, że nieuiszczona w terminie zaliczka z końcem roku podatkowego traci swój byt prawny. Tym niemniej, zanim to nastąpi, stanowi ona zaległość podatkową, od której obliczane są odsetki za zwłokę. Zaliczka jest więc "należnością główną", która gdy nie zostanie uiszczona w terminie lub zostanie uiszczona w zaniżonej wysokości, spowoduje naliczenie odsetek. Odsetki od zaliczek nie są natomiast powiązane ze zobowiązaniem podatkowym za dany rok podatkowy. Pomimo, że z upływem roku podatkowego ustaje byt prawny zaliczek, a zatem przestaje istnieć zaległość z tego tytułu, nie zmienia się charakt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »