Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.08.2016

Prawo do nieruchomości po śmierci małżonka. Rozliczenie PIT

Z uzasadnienia: Prawo zmarłej żony – do czasu otwarcia spadku łączne z prawem podatnika - weszło w skład spadku i stało się przedmiotem dziedziczenia. Nie można więc zasadnie mówić o "dwukrotnym nabyciu" przez Skarżącego prawa własności – z tytułu kupna w 2008 r. i spadkobrania w 2010 r. Od 2008 r. Skarżący podatnik był właścicielem całości udziału we własności, ponieważ jego prawo do tego udziału było – w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej – łączne i nierozdzielne z takim samym prawem jego małżonki, które następnie stało się przedmiotem dziedziczenia - z datą nabycia przez Skarżącego spadku.

SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jolanta Sokołowska, Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia NSA del. Danuta Małysz, Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1422/13 w sprawie ze skargi W. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 27 sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie sygn. akt I SA/Gd 1422/13 ze skargi W.B. (dalej: "Skarżący") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 27 sierpnia 2013 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżoną decyzję.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco.

Skarżący w dniu 8 kwietnia 2011 r. złożył do Urzędu Skarbowego w K. zeznanie PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010, w którym wykazał podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości 1 540,00 zł. Tego samego dnia do Urzędu Skarbowego wpłynęło jego oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – dalej: "u.p.d.o.f."), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2009 r. w związku z tym, że był zameldowany w lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, to jest w okresie od dnia 7 października 2003 r. do dnia 24 listopada 2010 r.

W dniu 26 kwietnia 2011 r. do Urzędu Skarbowego wpłynęło zeznanie PIT-39 Skarżącego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010, w którym wykazał: przychód/dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a – c) u.p.d.o.f. w kwocie 130 500,00 zł oraz kwotę dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 131 u.p.d.o.f. w wysokości 130 500,00 zł, w związku z czym podatek należny nie wystąpił. W dniu 30 listopada 2012 r. do Urzędu Skarbowego wpłynął jego wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. w wysokości 1 540,38 zł z tytułu nienależnie uiszczonej kwoty ze sprzedaży gruntu. Podatnik powołał się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FPS 3/11, ponadto zakwestionował stanowisko organu podatkowego, że w wyniku śmierci żony nabył (w ramach spadkobrania) udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego, który to lokal został pierwotnie nabyty przez oboje małżonków objętych małżeńską wspólnością majątkową.

Naczelnik Urzędu Skarbowego uwzględnił wniosek podatnika o zwrot nadpłaty w wysokości 1 540,38zł z tytułu nienależnie uiszczonego podatku od przychodu ze sprzedaży udziału w gruncie. Wszczął z urzędu w stosunku do Skarżącego postępowanie podatkowe w sprawie określenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego a następnie decyzją z dnia 4 lutego 2013 r. określił mu zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w wysokości 9 808,00 zł. W uzasadnieniu decyzji Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał, że w związku z dokonaną w dniu 29 grudnia 2010 r. sprzedażą lokalu mieszkalnego (stanowiącego odrębną nieruchomość) opodatkowaniu podlega dochód ze sprzedaży udziału w wysokości 1/2 w prawie własności tej nieruchomości - nabytego przez podatnika w drodze spadku po zmarłej w dniu 30 listopada 2010 r. żonie. Ustalając podstawę opodatkowania Naczelnik Urzędu Skarbowego nie uznał wydatków na łączną kwotę 37 722,51 zł jako zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. , ponieważ nie są to wydatki objęte zwolnieniem.

Skarżący złożył odwołanie od wyżej opisanej decyzji zarzucając jej naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 121 u.p.d.o.f. oraz art. 121, art. 122, art. 180. art. 181, art. 187, art. 191 i art. 199 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., dalej: "Op.").

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku decyzją z dnia 27 sierpnia 2013 r. uchylił decyzję organu I instancji w całości i orzekł, że należne zobowiązanie Skarżącego w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu uzyskanego w 2010 r. ze sprzedaży nieruchomości wynosi 7 049,00 zł. Organ odwoławczy stwierdził, że organ I instancji nie naruszył przepisów postępowania wskazanych w odwołaniu. Jednocześnie zaznaczył, że w toku postępowania odwoławczego uzupełniony został materiał dowodowy o dokumentację stałej zabudowy wnęki wykonanej w domu podatnika. Przedstawił, że podatnik nabył udział w wysokości 1/2 w prawie własności wskazanej nieruchomości – w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej z żoną w dniu 19 listopada 2008 r. Przed sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. W.[...] w G. nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych sprawy - w dniu 30 listopada 2010 r. zmarła małżonka Skarżącego, a w konsekwencji ustała wspólność majątkowa małżeńska i doszło do wyodrębnienia udziałów w prawie własności do lokalu. Udział małżonki należał do masy spadkowej i podlegał dziedziczeniu. Na mocy testamentu udział w prawie własności nieruchomości przypadł mężowi. Organ odwoławczy przytoczył treść art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. statuującego tzw. ulgę meldunkową oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »