Prawidłowy adres na fakturze

Pytanie: Czy wystarczającym jest, gdy Wnioskodawca posiadający oddział (lub oddziały) wystawi fakturę VAT z wykazaniem nazwy Wnioskodawcy oraz adresu jego siedziby głównej (bez wskazywania nazwy oddziału oraz adresu oddziału, nawet wówczas, gdy oddział ten uczestniczy w dostawie np. oddział stanowi zakład produkcyjny z którego fizycznie są będą wydawane towary)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2018 r. (data wpływu 26 stycznia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia przez Wnioskodawcę faktury z wykazaniem wyłącznie nazwy Wnioskodawcy oraz adresu jego siedziby głównej, bez wskazywania nazwy oraz adresu oddziału – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia przez Wnioskodawcę faktury z wykazaniem wyłącznie nazwy Wnioskodawcy oraz adresu jego siedziby głównej, bez wskazywania nazwy oraz adresu oddziału.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

... Sp. z o.o. (dalej: „...”, „Wnioskodawca”), jest spółką należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej ..., której działalność polega na produkcji oraz dystrybucji sprzętu gospodarstwa domowego (dalej: „Produkty”).

W związku z wykonywaną działalnością gospodarczą Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT oraz posiada status podatnika VAT-UE. Spółka pełni w grupie ... funkcje produkcyjne tj. jest odpowiedzialna za wytwarzanie Produktów oferowanych przez grupę ... oraz ich sprzedaż do spółek dystrybucyjnych.

Obecnie 100% udziałowcem w kapitale ... jest spółka ... Polska Sp. z o.o. („...”). W ramach procesu globalnej restrukturyzacji grupy kapitałowej, na dzień 3 kwietnia 2018 r. planowane jest połączenie Wnioskodawcy oraz ww. udziałowca w trybie art. 492 § 1 oraz następnych Kodeksu spółek handlowych, przy czym zakładane jest, że dojdzie do tzw. połączenia odwrotnego, tj. spółką przejmującą będzie ... (a więc spółka zależna), natomiast spółką przejmowaną będzie ... (a więc spółka dominująca).

Połączenie takie zakłada przeniesienie wszystkich składników majątku ... (w tym zakładów produkcyjnych tego podmiotu) na spółkę przejmującą (tj. ...) w zamian za udziały lub akcje, które ... wyda bezpośrednio wspólnikom ... . ... będzie kontynuowała działalność wykonywaną przed połączeniem przez przejmowaną spółkę.

Po dniu połączenia, ... zamierza utworzyć oddziały korespondujące z poszczególnymi zakładami produkcyjnymi (znajdującymi się w różnych częściach Polski tj. we ..., ... oraz ...) oraz z częścią usługową działalności w ... . Oddziały te zostaną zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz informacja o nich zostanie zgłoszona (poprzez aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego) we właściwym dla Wnioskodawcy urzędzie skarbowym.

Ponieważ oddziały nie są samodzielnymi podatnikami VAT, niezależnymi od jednostki macierzystej, nie zostaną one odrębnie zarejestrowane dla celów VAT (możliwym jest, że z uwagi na praktykę lokalnych organów podatkowych, zostaną im nadane odrębne numery NIP wyłącznie na potrzeby występowania przez nie w charakterze pracodawców tj. pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnianych pracowników).

Każdego dnia, z poszczególnych zakładów produkcyjnych (a więc z poszczególnych oddziałów) będą dostarczane do kontrahentów produkty. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy wystarczającym jest wystawianie faktur VAT przez z wykazaniem jedynie nazwy „głównej” ... oraz adresu siedziby Wnioskodawcy – bez wskazywania nazw oraz adresów poszczególnych oddziałów, nawet wówczas, jeśli oddziały te uczestniczą w transakcji (np. towar zostaje wydany z magazynu/zakładu produkcyjnego alokowanego do oddziału).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym wystarczającym jest, gdy Wnioskodawca posiadający oddział (lub oddziały) wystawi fakturę VAT z wykazaniem nazwy Wnioskodawcy oraz adresu jego siedziby głównej (bez wskazywania nazwy oddziału oraz adresu oddziału, nawet wówczas, gdy oddział ten uczestniczy w dostawie np. oddział stanowi zakład produkcyjny z którego fizycznie są będą wydawane towary)?

Zdaniem Wnioskodawcy, wystarczającym jest, gdy Zainteresowany posiadający oddział (lub oddziały) wystawi fakturę VAT z wykazaniem nazwy Wnioskodawcy oraz adresu jego siedziby głównej (bez wskazywania nazwy oddziału oraz adresu oddziału, nawet wówczas, gdy oddział ten uczestniczy w dostawie np. oddział stanowi zakład produkcyjny z którego fizycznie są będą wydawane towary).

Uzasadnienie

Oddziały spółek – choć posiadają pewną samodzielność organizacyjną (są wydzielone ze struktur jednostki macierzystej) – nie posiadają możliwości prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek – działalność prowadzona za pośrednictwem oddziału stanowi jedynie część działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Kwestia ta została potwierdzona w okólniku wydanym przez Ministra Finansów w dniu 28 marca 2007 r., przesłanym do Dyrektorów Urzędów Skarbowych oraz Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej, sygn. .... Co prawda, okólnik ten dotyczył oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, jednak na gruncie statusu samych oddziałów ma on – opinii Wnioskodawcy – odpowiednie zastosowanie również do oddziałów polskich spółek. W okólniku tym wskazano: „W przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny wykonuje na terytorium Polski czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to w zakresie w jakim te czynności wykonywane są na terytorium Polski (miejsce ich świadczenia jest na terytorium Polski) – staje się on podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce. Jeżeli zatem przedsiębiorca zagraniczny, np. spółka utworzy oddział zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), za pośrednictwem którego będzie prowadzona na terytorium Polski działalność spółki, to będzie on w takim zakresie podatnikiem podatku od towarów i usług. Utworzenie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »