Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.12.2014

Prawa i obowiązki następców prawnych

Teza: Niedopuszczalne jest stanowisko organu podatkowego, iż istnieje zobowiązanie podatkowe, istnieje podmiot, który ponosi odpowiedzialność podatkową za to zobowiązanie do chwili jego wygaśnięcia, natomiast nie istnieje podmiot uprawniony do zwrócenia się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Tego rodzaju wykładnia nie tylko sprzeciwia się treści art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, ale powodowałaby istotne pogorszenie sytuacji prawnej następcy prawnego.

SENTENCJA

Dnia 18 września 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dominik Mączyński (spr.) Sędziowie NSA Włodzimierz Zygmont WSA Izabela Kucznerowicz Protokolant: st.sekr.sąd. Izabela Kaczmarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2014 roku sprawy ze skargi [...] na postanowienie Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] II. stwierdza, że postanowienia wymienione w pkt. I wyroku nie podlegają wykonaniu do dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku, III. zasądza od Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej [...] na rzecz [...] kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

W dniu [...] października 2013 r. A Sp. z o.o. w R. (dalej: "Wnioskodawca" lub "A") złożyła wniosek - uzupełniony pismem w dniu [...] października 2013 r. oraz w dniu [...] grudnia 2013 r. - o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzącym działalność w zakresie szeroko pojętej logistyki oraz usług transportowych i magazynowych.

Wnioskodawca, w ramach rozszerzania swojej działalności gospodarczej, nabył w dniu [...] sierpnia 2011 r. udziały w spółce B Sp. z o.o. (po zmianie nazwy - AB Sp. z o.o., dalej: " B "), wiodącym dostawcy rozwiązań z zakresu logistyki. Celem nabycia udziałów, z perspektywy Wnioskodawcy było rozszerzenie prowadzonej działalności, powiększenie bazy klientów oraz osiągnięcie efektu synergii. a dzięki temu podwyższenie rentowności świadczonych usług.

Po nabyciu udziałów, dnia [...] stycznia 2012 r. (data wpisu do rejestru KRS) doszło do połączenia Wnioskodawcy z B, co umożliwiło m.in. uproszczenie i zoptymalizowanie struktury w ramach grupy kapitałowej, zwiększenie efektywności oraz potencjału inwestycyjnego i negocjacyjnego połączonych Spółek. Połączenie Wnioskodawcy z B przeprowadzone zostało jako łączenie się przez przejęcie spółki przejmowanej (B), zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

W dniu [...] lutego 2010 r. B zawarł z C S.A. (dalej: "C") umowę, której przedmiot stanowiło świadczenie przez B na rzecz C obsługi logistycznej towarów, polegające w szczególności na: przyjmowaniu towarów od C do magazynu B, ich składowaniu oraz wydawaniu z tegoż magazynu (dalej: "Umowa 1"). Natomiast dnia [...] marca 2010 r. B zawarł z C umowę przewozu, której przedmiot stanowiło wykonywanie przez B usług przewozu przesyłek w transporcie drogowym na rzecz C (dalej: "Umowa 2").

Jeszcze przed nabyciem przez A udziałów B, z tytułu wykonywanych na podstawie Umowy 1 i Umowy 2 usług B wystawił na rzecz C faktury VAT. W związku z nieuregulowaniem szeregu faktur VAT wystawionych przez B z tytułu wykonanych usług, pismem z dnia [...] marca 2011 r. B wypowiedział C Umowę 1. Co więcej, z dniem [...] stycznia 2011 r. na skutek wypowiedzenia złożonego przez B w dniu [...] października 2010 r., rozwiązaniu uległa również Umowa 2. Rozwiązanie Umowy 1 i Umowy 2 przez B uzasadnione było względami ekonomicznymi tzn. B podjął decyzję o rozwiązaniu Umowy 1 i Umowy 2 w celu zabezpieczenia swojego źródła przychodów z uwagi na wcześniejsze, trwałe nieregulowanie zobowiązań przez C.

W zaistniałych okolicznościach świadczenie usług na rzecz C skutkowało ograniczeniem, czy wręcz uniemożliwieniem, wykorzystania zarówno magazynu jak i możliwości przewozowych B, podczas gdy nie otrzymywał on z tego tytułu żadnego wynagrodzenia od C. W efekcie, wypowiadając Umowę 1 i Umowę 2 B dążył do tego, by realokować swoje środki trwałe i zasoby ludzkie do działalności przynoszącej jej przychód.

Następnie pozwem z dnia [...] czerwca 2011 r. B wytoczył przeciw C powództwo o zapłatę kwoty [...] zł, wynikającej z dotychczas wystawionych faktur, wraz z ustawowymi odsetkami. Z drugiej strony C wystąpiła do B z roszczeniem w związku z (i) dodatkowymi kosztami obsługi logistycznej poniesionymi przez C, w szczególności związanymi z koniecznością pozyskania nowego obiektu magazynowego i przeniesienia zapasu towarów, powstałych w związku z rozwiązaniem Umowy 1, a także w związku z (ii) poniesionymi przez C szkodami, związanymi z uszkodzeniami/brakami towarów w czasie, gdy B świadczył na rzecz C usługi na podstawie Umowy 1 i Umowy 2.

B oraz C (dalej: "Strony") w celu ugodowego zakończenia sporu i uniknięcia kosztownych postępowań sądowych, uznały za zasadne zawarcie ugody. Dnia [...] sierpnia 2011 r. Strony zawarły ugodę w formie aktu notarialnego (Numer Repertorium [...], dalej " Ugoda "), na mocy której B zapłacił C kwotę [...] zł (dalej: "Odszkodowanie") w celu całkowitego i ostatecznego rozliczenia dotychczasowej współpracy Stron, tj. uregulowania wzajemnych roszczeń Stron związanych z dotychczasową współpracą, w szczególności na podstawie Umowy 1 i Umowy 2 oraz ich zakończeniem, a także obsługą logistyczną towarów C prowadzoną przez B po rozwiązaniu Umowy 1, aż do całkowitego zwrotu magazynowanych towarów na rzecz C. Kwota Odszkodowania uzgodniona została w celu całkowitego uregulowania wzajemnych roszczeń Stron, bez wskazania, w jakiej części dotyczy ona poszczególnych roszczeń C, tzn. kwota Odszkodowania nie została zaalokowana do poszczególnych roszczeń C względem B i winna być traktowana jako jednorodna i niepodzielna całość.

Pismem stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że A, z uwagi na przejęcie B, wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki B przewidziane w przepisach prawa podatkowego, a więc również te przewidziane w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W praktyce więc, biorąc pod uwagę, iż B zakończył byt prawny wskutek przejęcia przez Wnioskodawcę, A identyfikując nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych B za okresy sprzed połączenia jest zobowiązana, jako następca prawny B, złożyć stosowną korektę deklaracji podatkowej.

Wnioskodawca występując o interpretację podatkową dotyczącą rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu wydatku poniesionego w związku z zawarciem ugody przez B, którego jest następcą prawnym, dążyła do potwierdzenia swojego stanowiska w przedmiotowym zakresie, co przełożyłoby się na możliwość uznania przez A, która działa jako następca prawny B i jest zobowiązana do złożenia stosownych korekt deklaracji podatkowych za B (w stosunku do okresów sprzed połączenia), przedmiotowego kosztu za koszt uzyskania przychodu.

Odszkodowanie zapłacone przez B nie zostało przez ten podmiot zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z perspektywy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przejęcie B przez Wnioskodawcę zostało rozliczone metodą łączenia udziałów. W przeciwieństwie do metody nabycia, metoda łączenia udziałów nie wymagała wyceny każdej pozycji bilansu spółki AB (poprzednia nazwa: B), tzn. pozycje bilansowe zostały przyjęte zgodnie z wartościami w księgach rachunkowych AB. Podkreślenia wymaga jednak, że sposób rozliczenia transakcji przejęcia na gruncie ustawy o rachunkowości pozostaje bez wpływu na skutki tego przejęcia na gruncie Ordynacji podatkowej i wynikającą z tej ustawy sukcesję praw podatkowych B przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy Wnioskodawca, działając w charakterze następcy prawnego B, jest uprawnio...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »