Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

29.03.2018

Pracownik twórca: Jak dokumentować przekazanie praw autorskich aby móc stosować 50% KUP

Z uzasadnienia: Tylko bowiem wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, producentem produktów do wykończenia wnętrz: farb dekoracyjnych, impregnatów do drewna, mas szpachlowych, tapet i narzędzi malarskich o wysokiej jakości. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zatrudnia - na podstawie umowy o pracę - projektantów tapet (dalej „Projektanci”). Projektanci w ramach pełnienia swoich obowiązków pracowniczych tworzą m.in. autorskie projekty tapet, które następnie wdrażane są do produkcji.

Autorskie projekty tapet tworzone przez Projektantów powstają jako niezależny wytwór intelektu danego Projektanta, charakteryzują się znacznym stopniem indywidualności i oryginalności. Są zatem działalnością twórczą o niepowtarzalnym, indywidualnym charakterze i stanowią utwory będące przedmiotem prawa autorskiego, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rezultaty tych prac są utrwalane i dokumentowane w formie zapisów komputerowych, wydruków, wizualizacją pomieszczeń z autorskimi projektami tapet stworzonych przez Projektantów. Zadaniem Projektantów jest tworzenie unikatowych kompozycji graficznych dla potrzeb druku maszynowego w określonej technice w jakiej drukuje maszyna drukarska. Projektanci sprawują nadzór autorski podczas startowej produkcji pierwszej partii nowo zaprojektowanych tapet oraz uczestniczą w tworzeniu kolorów farb dla tych potrzeb.

Oprócz czynności i działań o charakterze twórczym, w ramach obowiązków pracowniczych zatrudnieni Projektanci wykonują również inne czynności, niemające charakteru twórczego, jak np.:

- przygotowywanie dokumentacji techniczno-wykonawczej;

- korespondencja i uzgadnianie projektu z managerem produktu oraz klientami;

- obsługa i utrzymanie urządzeń takich jak komputer, drukarka, skaner, aparat fotograficzny, monitor, spektrofotometr, dyski zewnętrzne;

- archiwizacja i utrzymanie porządku prac graficznych, fotografii, mood-boardów (zbiór obrazów, tekstów, materiałów, przedmiotów, zdjęć, próbek kolorów, wszystkiego co może oddać klimat dotyczący zagadnienia, które jest opracowywane), inspiracji, dokumentów technicznych;

- zbieranie informacji i podróże służbowe itp.

W związku z tym, że część pracy zatrudnionych Projektantów ma charakter twórczy, Wnioskodawca zamierza wprowadzić specjalne regulacje wewnątrzzakładowe skierowane do Projektantów wykonujących prace twórcze - w postaci indywidualnych zapisów umów o pracę (wprowadzonych również aneksami do istniejących umów) określających zasady ustalania i wypłacania honorarium (tj. wynagrodzenia z tytułu przeniesienia na Wnioskodawcę przez Projektantów praw do utworów lub ich części wykonanych w ramach obowiązków pracowniczych).

Wnioskodawca planuje zmienić treść umów o pracę zawartych z Projektantami tak, aby wyodrębnić w tych umowach postanowienia dotyczące tworzenia utworów objętych prawami autorskimi oraz wynagrodzenia (honorarium) z tytułu przeniesienia na Wnioskodawcę przez Projektantów praw do tych utworów lub ich części, z zastosowaniem podwyższonych, 50% kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa o PIT) - od pozostałych elementów wynagrodzenia za wykonywanie innych obowiązków pracowniczych, niezwiązanych z pracami i utworami będącymi przedmiotem praw autorskich, uwzględniających standardowe koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy o PIT. Honorarium nie będzie wyodrębniane w składnikach wynagrodzenia Projektanta innych niż wynagrodzenie zasadnicze, w szczególności w premiach, wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe, nagrodach, jak również w wynagrodzeniu płatnym za okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w szczególności w wynagrodzeniu urlopowym, wynagrodzeniu chorobowym, kwotach wypłacanych z tytułu ubezpieczenia społecznego. W odniesieniu do tych kwot zastosowanie będzie mieć standardowy koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy o PIT.

 

W umowach o pracę (aneksach do umów o pracę) znajdą się postanowienia, na mocy których autorskie prawa majątkowe do utworów lub ich części powstałych w związku z wykonywaniem przez Projektantów pracy twórczej w ramach stosunku pracy pierwotnie przysługiwać będą Projektantom.

W umowach o pracę (aneksach do umów o pracę) Projektanci zobowiążą się następnie do przeniesienia na Wnioskodawcę praw autorskich majątkowych do stworzonych w ramach obowiązków pracowniczych utworów w zamian za określone wynagrodzenie (honorarium); z umów tych wynikać będzie również, że przeniesienie przez Projektantów na Wnioskodawcę majątkowego prawa autorskiego do utworu nastąpi dopiero z chwilą przyjęcia (zaakceptowania) utworu przez pracodawcę, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.

W planowanych umowach o pracę wyodrębnione zostanie zatem - w ramach wynagrodzenia zasadniczego - wynagrodzenie (honorarium) za rozporządzenie przez Projektanta na rzecz Wnioskodawcy prawami do utworów lub ich części stworzonych przez Projektanta w danym miesiącu i przyjętych przez pracodawcę (Wnioskodawcę). Lista utworów stworzonych przez Projektanta w danym miesiącu przedstawiana będzie przez każdego Projektanta co miesiąc przełożonemu do akceptacji. Na tej podstawie, po przyjęciu (zaakceptowaniu) wykonanych utworów przez pracodawcę (Wnioskodawcę), uwzględniając strukturę czasu pracy Projektantów, a także wartość i przydatność stworzonych przez danego Projektanta i przyjętych przez Wnioskodawcę w danym miesiącu utworów, określana będzie wysokość należnego pracownikowi wynagrodzenia (honorarium) z tytułu rozporządzenia przez pracownika prawami do tych utworów lub ich części (do której zastosowanie będą miały podwyższone, 50% koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy o PIT).

Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw do utworów lub ich części (honorarium) będzie przyznawane z tytułu rozporządzenia przez danego Projektanta autorskimi prawami majątkowymi do stworzonych przez niego utworów na rzecz Wnioskodawcy wyłącznie w przypadku stworzenia w danym miesiącu takich utworów oraz przeniesienia praw do nich w danym miesiącu, co zostanie potwierdzone przyjęciem utworów przez pracodawcę (Wnioskodawcę). W przeciwnym razie, tj. gdy w danym miesiącu nie zostaną wykonane żadne dzieła lub też nie zostaną one przyjęte przez pracodawcę (Wnioskodawcę) honorarium nie będzie przyznawane - w takim przypadku Projektantowi przysługiwać będzie wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków pracowniczych uwzględniające standardowe koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy o PIT.

Dodatkowo, Wnioskodawca prowadzić będzie archiwum utworów, w którym Projektanci będą rejestrować swoje utwory, które powstaną w ramach wykonywania określonych i wyodrębnionych w umowach o pracę czynności twórczych i do których prawa przenoszone będą na Wnioskodawcę w danym miesiącu.

W uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że w związku z koniecznością wyodrębnienia części wynagrodzenia należnego z tytułu rozporządzania przez Projektantów prawami majątkowymi do Utworów przez nich stworzonych od wynagrodzenia za wykonywanie pozostałych obowiązków pracowniczych, w umowach o pracę (aneksach do umów o pracę) będą następujące zapisy:

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Projektanta w określonej kwocie brutto (dalej: „Kwota Wynagrodzenia Miesięcznego”).

Kwota Wynagrodzenia Miesięcznego składa się z dwóch wyodrębnionych kwot: wynagrodzenia za prace nie objęte prawem autorskim oraz wynagrodzenia za wykonane przez Projektanta i przyjęte przez Pracodawcę prace twórcze objęte prawem autorskim (dalej: „Honorarium za przeniesienie praw autorskich do Utworu”).

Projektant zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznej ewidencji pracy twórczej, w której będzie wykazywał jaką ilość czasu pracy poświęcił na wykonanie Utworów (dalej: „Ewidencja Pracy Twórczej”), prawami do których rozporządził następnie na rzecz Pracodawcy. Pozostały czas pracy niezarejestrowany przez Projektanta w Ewidencji Pracy Twórczej, przeznaczony jest na wykonanie prac nie objętych prawem autorskim. Obowiązkiem Projektanta jest rejestrowanie czasu pracy twórczej na bieżąco wraz z postępem prac twórczych.

Po wykonaniu Utworów przez Projektanta, w formie protokołu, nastąpi ich każdorazowe przyjęcie przez Pracodawcę wraz z weryfikacją Ewidencji Pracy Twórczej oraz potwierdzeniem rozporządzenia przez Projektanta odnośnie przeniesienia autorskich praw majątkowych na Pracodawcę. Protokół i zaakceptowana przez Pracodawcę Ewidencja Pracy Twórczej, będą podstawą do określenia jaka w danym miesiącu kalendarzowym jest kwota wynagrodzenia za wykonywanie prac nie objętych prawem autorskim oraz jaka jest kwota Honorarium za przeniesienie przez Projektanta na Pracodawcę autorskich praw majątkowych do Utworu.

Miesięczna kwota Honorarium za przeniesienie przez Projektanta na Pracodawcę autorskich praw majątkowych do Utworu (ów) będzie zmienna. Jej wysokość określana będzie kwotowo w protokole (stwierdzającym przeniesienie przez Projektanta na Pracodawcę praw autorskich do Utworów), na podstawie stawki godzinowej wyliczonej w oparciu o łączną wysokość miesięcznego wynagrodzenia podzielonego przez ilość godzin czasu pracy w danym miesiącu. Tak ustalona stawka godzinowa pomnożona zostanie przez ilość godzin pracy twórczej ustalonej na podstawie Ewidencji Pracy Twórczej Projektanta. Projektantowi nie należy się Honorarium za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu za okres: urlopu, zwolnienia lekarskiego, odbywania szkolenia lub innego okresu, w którym Projektant nie wykonuje pracy o charakterze twórczym.

Z zapisów umowy o pracę (aneksów do umów o pracę) wynika więc, że Ewidencja czasu pracy twórczej służy jedynie jako narzędzie do określenia kwoty Honorarium za przeniesienie przez Projektanta na Pracodawcę autorskich praw majątkowych do Utworów. Jednakże w ostatecznym rozrachunku wartość tego Honorarium jest za każdym razem ściśle określona kwotowo oraz jasno i wyraźnie wyodrębniona od pozostałej części (kwoty) wynagrodzenia za pracę, za które nie przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów.

Pytania i stanowisko podatnika

1. Czy wynagrodzenie (honorarium) Projektantów z tytułu przeniesienia praw do utworów lub ich części, wskazanych w zdarzeniu przyszłym wniosku, mieści się w przychodach z tytułu działalności, o których mowa w art. 22 ust. 9b Ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.?

2. Czy w odniesieniu do przychodów w zakresie wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw do utworów lub ich części (honorarium) uzyskiwanego przez wskazanych w zdarzeniu przyszłym wniosku Projektantów, Wnioskodawca, jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, będzie mieć prawo do potrącania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy o PIT z uwzględnieniem limitu, o którym mowa w art. 22 ust. 9a ww. ustawy?

3. Czy do pozostałej części wynagrodzenia Projektantów określonego w umowie o pracę, do którego nie będą miały zastosowania wymienione powyżej 50% koszty uzyskania przychodu, Wnioskodawca może stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości wskazanej w art. 22 ust. 2 Ustawy o PIT?

Ad 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie (honorarium) Projektantów z tytułu przeniesienia praw do utworów lub ich części, wskazanych w zdarzeniu przyszłym wniosku, mieści się w przychodach z tytułu działalności, o których mowa w art. 22 ust. 9b Ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 22 ust. 9b Ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., przepis ust. 9 pkt 3 [o 50% kosztach] stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:

- twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

- artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

- w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

- publicystycznej.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie (honorarium) Projektantów z tytułu przeniesienia praw do stworzonych przez nich autorskich projektów tapet, w tym z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego - utrwalane i dokumentowane w formie zapisów komputerowych, wydruków, wizualizacją pomieszczeń z autorskimi projektami tapet stworzonych przez Projektantów - jest działalnością w zakresie sztuk plastycznych, która jest wymieniona w art. 22 ust. 9b pkt 1 Ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

Ustawa o PIT nie definiuje działalności w zakresie „sztuk plastycznych”, ani też nie odsyła w celu wyjaśnienia zakresu tego pojęcia do innych przepisów prawa. Poszukując znaczenia tego pojęcia, należy odnieść się do języka powszechnego. Zgodnie z definicjami słownikowymi, sztuki plastyczne:

- dziedzina twórczości artystycznej, z którą wiążą się dzieła sztuki doznawane wizualnie, mające charakter płaszczyznowy (wytwory malarstwa, rysunku i grafiki) i trójwymiarowy (wytwory architektury, rzeźby i rzemiosła artystycznego) [Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 1996 r., Tom III, str. 398];

- nazywane też pięknymi, obejmują architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę i rzemiosło artystyczne [Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wydawnictwo PWN, praca zbiorowa, Warszawa 1997, str. 404].

Tapeta jest elementem wystroju wnętrza. Projektowanie tapet w odniesieniu do obowiązków pracowniczych Projektantów jest związane przede wszystkim z pojęciem grafiki. A z kolei jak wynika z przytoczonych definicji, pojęcie „sztuk plastycznych” obejmuje m.in. grafikę. W ramach obowiązków pracowniczych Projektanci tworzą unikatowe kompozycje graficzne dla potrzeb druku maszynowego w określonej technice w jakiej drukuje maszyna drukarska. Tworzenie grafiki dla potrzeb druku maszynowego stanowi grafikę użytkową będącą częścią sztuk plastyczn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »