Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

10.12.2019

Powstanie obowiązku podatkowego w VAT po likwidacji działalności

Mimo, że już podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, z chwilą powstania obowiązku podatkowego, ma/będzie miał obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu wykonanej usługi i dokonania zapłaty podatku należnego z tego tytułu, natomiast podatnik nie ma podstaw do wystawienia faktury, złożenia do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 oraz przekazania kserokopii deklaracji kontrahentowi - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2019 r. (data wpływu 17 września 2019 r.) uzupełnionym w dniu 5 listopada 2019 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczenia podatku należnego, w odniesieniu do usługi, dla której obowiązek podatkowy powstał po zakończeniu działalności gospodarczej i wykreśleniu z rejestru podatników - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 5 listopada 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczenia podatku należnego, w odniesieniu do usługi, dla której obowiązek podatkowy powstał po zakończeniu działalności gospodarczej i wykreśleniu z rejestru podatników.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 1 lipca 1999 r. prowadziła Pani Kancelarię Radcy Prawnego, w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta.

W dniu 6 lipca 1999 r. Urząd Skarbowy wydał potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług (VAT-5). Zarejestrowana została Pani jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zawiesiła Pani prowadzenie Kancelarii Radcy Prawnego, co znajduje odzwierciedlenie w CEIDG. Aktualnie nie zamierza Pani wznawiać tej działalności.

Z dniem 30 sierpnia 2017 r. wykreślona została Pani z ewidencji czynnych podatników podatku od towarów i usług.

W okresie prowadzenia Kancelarii obsługiwała Pani osoby prawne w oparciu o umowy stałej obsługi prawnej. Taką umowę zawarła Pani ze Spółką z o.o. Obsługę prawną Spółki prowadziła Pani do 30 września 2015 r. Zakres czynności obejmował m.in. zastępowanie Zleceniodawcy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych (§ 1 ust. 2 pkt 3). W umowie uregulowane było postępowanie w przypadku zasądzenia w orzeczeniu sądu kosztów zastępstwa procesowego lub przyznania przez komornika kosztów zastępstwa egzekucyjnego. Zapis w tej sprawie brzmiał następująco: „ § 5. Zasądzone koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjnego, w sprawach o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, są kosztami brutto i wypłacane będą Zleceniobiorcy po ich wyegzekwowaniu, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę faktury”. Praktycznie odbywało się to w ten sposób, że po wpłaceniu przez dłużnika na rzecz Spółki kosztów zastępstwa procesowego albo otrzymaniu postanowienia komornika sądowego o zakończeniu egzekucji wobec wyegzekwowania wszystkich należności (w tym kosztów zastępstwa procesowego i kosztów zastępstwa egzekucyjnego) wystawiała Pani fakturę i w ciągu 7 dni należności przekazywane były przez Spółkę na Pani rachunek bankowy. Następnie należności te wraz z innymi dochodami ujmowane były w deklaracji VAT-7 jako podstawa opodatkowania i płacony był podatek w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym.

Po zawieszeniu prowadzenia Kancelarii, tj. po 1 stycznia 2017 r. otrzymała Pani ze Spółki informację, że w stosunku do dłużników, co do których egzekucja była w toku przed datą 30 września 2015 r. (zakończenie umowy o stałą obsługę prawną), postępowanie egzekucyjne zakończyło się wyegzekwowaniem wszystkich należności, w tym kosztów zastępstwa procesowego i kosztów zastępstwa egzekucyjnego, a więc należność stała się wymagalna.

W okresie zawieszenia działalności można przyjmować należności i obowiązkowo regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku będącego odpowiedzią na wezwanie tut. organ wskazano dodatkowo, co następuje:

W zakresie określenia przedmiotu umowy, wyjaśniono:

W ramach stałej obsługi prawnej Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

 1. sporządzania pisemnych opinii prawnych oraz udzielania ustnych porad i konsultacji prawnych,
 2. opiniowania umów cywilnoprawnych dotyczących działalności Zleceniodawcy,
 3. zastępowania Zleceniodawcy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych,
 4. wykonywania innych czynności związanych z obsługą prawną wg potrzeb Zleceniodawcy.

W ramach zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych, administracyjnym i egzekucyjnym wykonywała Pani m.in. następujące czynności:

 1. sporządzanie pism procesowych wszczynających postępowanie oraz w trakcie postępowania, udzielanie odpowiedzi w sprawach, gdy Spółka był pozwanym, uczestnictwo w rozprawach, udział w oględzinach, sporządzanie pism odwoławczych, udzielanie odpowiedzi na skargi kasacyjne, generalnie obsługa prawna sprawy od jej wszczęcia do prawomocnego zakończenia,
 2. sporządzanie skarg w postępowaniu sądowo-administracyjnym, udział w rozprawach,
 3. sporządzanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, sporządzanie odpowiedzi na zawiadomienia komornika, korespondencja i bezpośredni kontakt z komornikiem.

Wynagrodzenie było z góry ustalone w formie miesięcznego ryczałtu i obowiązywało w niezmienionej wysokości przez czas trwania umowy.

Wynagrodzenie było podstawowe, miesięczne i ryczałtowe. Nie było innego wynagrodzenia.

Natomiast miała Pani prawo do zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego i przyznanych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa egzekucyjnego.

Umowa nie precyzowała kiedy przyjmuje się wykonanie usługi. Gdy sprawa dotyczyła wydania pisemnej opinii prawnej, usługa została wykonana z dniem przekazania opinii prawnej osobie wnioskującej o wydanie opinii, jeśli sprawa dotyczyła sprawdzenia umowy, usługa została wykonana po parafowaniu umowy jako sprawdzonej pod względem formalno-prawnym i przekazanie jej do działu przedkładającego umowę, w postępowaniu sądowym usługa została wykonana po przekazaniu do działu księgowości orzeczenia z Pani adnotacją, że orzeczenie jest prawomocne (nie żądała Pani potwierdzenia przez sąd prawomocności, gdyż jeśli pozwany nie zapłacił zasądzonej należności, a telefonicznie ustaliła Pani, że orzeczenie jest prawomocne i sporządzała Pani wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, jeśli pozwany uiścił w całości zasądzoną kwotę, nie było potrzeby stwierdzania prawomocności).

Usługa zastępstwa procesowego wykonana została w dniu 25 sierpnia 2015 r. (data wydania nakazu zapłaty - 13 maja 2015 r., wpływ 11 czerwca 2015 r., ustalenie prawomocności i sporządzenie wniosku o klauzulę wykonalności 25 sierpnia 2015r.), zaś usługa zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym wykonana została w dniu 10 stycznia 2017 r. (data wydania postanowienia komornika o zakończeniu egzekucji wobec wyegzekwowania wszystkich należności, wpływ 17 stycznia 2017 r.). Czy nakaz zapłaty jest prawomocny ustalała Pani telefonicznie i jeśli był sporządzała Pani wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Taki wniosek sporządzony w dniu 25 sierpnia 2015 r. złożony został do sądu w dniu 31 sierpnia 2015r. Klauzula wykonalności nadana została w dniu 10 września 2015 r., wpływ 17 września 2015 r.

Wykonane czynności w ramach zastępstwa procesowego i egzekucyjnego nie były w żaden sposób dokumentowane. Ich wykonanie potwierdzało orzeczenie sądu lub kończące postępowanie egzekucyjne postanowienie komornika. Za czynności wykonane w ramach zastępstwa procesowego i egzekucyjnego wynagrodzenie uwzględnione było w miesięcznym ryczałcie. W sprawie nie chodzi o wynagrodzenie wypłacane z tytułu realizacji umowy o stałą obsługę prawną w zakresie zastępstwa procesowego i egzekucyjnego, lecz o koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjnego zasądzone od strony przegrywającej sprawę i od dłużnika. Jak podała Pani we wniosku wypłatę tych kosztów regulował zacytowany we wniosku § 5 umowy. Koszty z tytułu zastępstwa zasądzane były na rzecz strony Spółki a nie pełnomocnika, który dopiero po ich wyegzekwowaniu może wypłacić je pełnomocnikowi.

Po dniu 30 września 2015 r. nie świadczyła Pani żadnych czynności/usług na rzecz Spółki.

Zasądzone koszty zastępstwa procesowego i przyznane koszty zastępstwa egzekucyjnego zostały w czasie obowiązywania umowy o stałą obsługę prawną. Ich wyegzekwowanie nastąpiło w 2017 r., a więc po rozwiązaniu umowy, co daje pełnomocnikowi podstawę żądania ich zapłaty przez Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy pomimo zawieszenia działalności i wykreślenia Pani z ewidencji czynnych podatników podatku od towarów i usług ma Pani prawo wystawić fakturę dla Spółki i przekazać deklarację VAT-7 do Spółki i czy powstały następujące obowiązki wobec urzędu skarbowego:

 • wypełnienie i przekazanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-7;
 • wpłacenie podatku należny?

Zdaniem Wnioskodawcy, należy wystawić dla Spółki fakturę i to będzie podstawą wypłaty należności, zgodnie z § 5 umowy. Następnie należy wypełnić deklarację VAT-7 i wpłacić podatek należny. Przy tego rodzaju operacji nie powstają żadne koszty, a więc nie będzie podatku naliczonego. Kwota p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »