Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.07.2012

Potwierdzenie wywozu towaru przy eksporcie pośrednim

Zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług uprawnione jest stosowanie 0% stawki podatku VAT w odniesieniu do eksportu, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ww. ustawy (tzw. eksportu pośredniego), jeśli podatnik dysponuje fakturą VAT oraz komunikatem IE599 w formie pliku XML, o ile wynika z niego tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia WSA del. Hieronim Sęk (sprawozdawca), Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 grudnia 2010 r. sygn. akt III SA/Gl 1475/10 w sprawie ze skargi L. P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz L. P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. kwotę 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot skargi kasacyjnej

1.1. Przedmiotem skargi kasacyjnej był wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Gl 1475/10 uchylający, po rozpoznaniu skargi L. sp. z o.o. (dalej: Skarżąca lub Spółka), interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2010 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT).

2. Przedstawiony przez Sąd pierwszej instancji stan sprawy

2.1. Spółka, eksportując pośrednio wyprodukowane przez siebie towary, zwróciła się do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie dotyczącym sposobu dokumentowania wywozu takich towarów poza terytorium Wspólnoty w celu zastosowania 0% stawki podatku VAT. Wniosek dotyczył zaistniałego stanu faktycznego i stanu przyszłego, co spowodowało, że organ udzielił dwóch interpretacji. Niniejsza sprawa dotyczyła zdarzenia przyszłego.

2.2. We wniosku wskazano, że:

- Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży rur oraz elementów preizolowanych oraz eksportuje pośrednio swoje towary na rzecz podmiotów niemających siedziby na terytorium kraju;
- wywóz towarów dokonywany jest przez nabywców towarów lub na ich rzecz bezpośrednio z siedziby Spółki poza Unię Europejską;
- zgłoszenia celnego dokonuje agent celny, a jako eksporter w zgłoszeniu celnym wskazany jest nabywca towarów (nieposiadający siedziby na terytorium Polski);
- Spółka otrzymuje od agenta celnego komunikat IE599 potwierdzający wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty (Potwierdzenie wywozu) w formie pliku XML;
- komunikat ten jest generowany przez urząd celny wyprowadzenia (powinno być "wywozu" - przyp. NSA) z Systemu Kontroli Eksportu (ECS) i przesyłany do agenta celnego;
- komunikat jest zabezpieczony kluczem do bezpiecznej transmisji danych;
- komunikaty IE599 oraz faktury VAT potwierdzają tożsamość towarów będących przedmiotem eksportu.

2.3. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Spółka wskazała, że:

- ma prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT z tytułu tegoż eksportu na podstawie posiadanych faktur VAT oraz otrzymanych od agenta celnego komunikatów IE599 w formacie XML, które potwierdzają tożsamość towarów wskazanych na fakturze;
- za takim stanowiskiem przemawia brzmienie art. 2 pkt 8 lit. b, art. 5, art. 41 ust. 4 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.; dalej: u.p.t.u.).

Argumentując na rzecz tego poglądu Spółka podkreśliła, że podatnik nie ma możliwości uzyskania kopii dokumentu potwierdzającego wywóz towarów z terytorium Wspólnoty w postaci innej niż pliku XML zawierającego komunikat IE599. Komunikat IE599 jest zatem dokumentem, o którym mowa w art. 41 ust. 11 u.p.t.u., potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. Skoro dokumenty IE599 są generowane (powstają jako oryginały) w postaci pliku XML, to konsekwentnie należy uznać za ich kopie pliki tego samego typu. W opinii Spółki, posiadany przez nią komunikat IE599 w formie pliku XML jest kopią dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, sporządzoną w formie elektronicznej.

2.4. W interpretacji indywidualnej z dnia 12 lutego 2010 r. Minister Finansów ocenił stanowisko Spółki jako nieprawidłowe. Finalnie przyjął w niej, że:

- dokumenty, które powinien posiadać eksporter dla wykazania eksportu bezpośredniego (powinno być "pośredniego" - przyp. NSA) winny tę okoliczność jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać;
- kopią dokumentu, o którym mowa w art. 41 ust. 11 u.p.t.u. jest uwierzytelniony wydruk komputerowy (uwierzytelniony przez urząd celny);
- natomiast komunikat IE599 przesłany w formie pliku XML nie stanowi kopii dokumentu elektronicznego, bo nie zawiera informacji, że jest to kopia, kto i kiedy ją sporządził, a co najważniejsze przesłany zostaje poza systemem ECS, gwarantującym tożsamość treści z oryginałem;
- potwierdzenie wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty winno być dokonane przez właściwy urząd celny, tym samym oryginał i kopia dokumentu potwierdzającego eksport winna być sporządzona przez ten urząd;
- nie można uznać za kopię przedmiotowego dokumentu multiplikację pliku XML dokonaną przez agencję celną;
- powołany przepis jednoznacznie stanowi o kopii dokumentu, z którego musi wynikać, że jest to właśnie kopia, a więc rzecz dokładnie odtworzona z oryginału. Na potwierdzenie swoich poglądów Minister Finansów przywołał wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Rz 760/08.

2.5. Minister Finansów, po rozpoznaniu wezwania Spółki do usunięcia naruszenia prawa, stwierdził brak podstaw do zmiany wydanej interpretacji indywidualnej.

3. Skarga do Sądu pierwszej instancji i odpowiedź na skargę.

3.1. W skardze interpretacji Ministra Finansów zarzucono naruszenie art. 41 ust. 4 w związku z art. 41 ust. 11 u.p.t.u. oraz z art. 146 ust. 1 lit. b Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z 2006 r., Nr L 347, str. 1, z późn. zm.; dalej: Dyrektywa 112) przez jego niewłaściwą wykładnię polegającą na przyjęciu, że w przypadku, gdy dokonana przez podatnika transakcja będzie spełniała merytoryczne przesłanki eksportu pośredniego, a podatnik będzie posiadał fakturę VAT oraz otrzymany od agenta celnego komunikat IE599 w formacie XML, brak będzie podstaw do zastosowania dla dokonanej sprzedaży 0% stawki podatku VAT. Podkreślono, że przyjęta w interpretacji wykładnia uniemożliwia Spółce zastosowanie tej stawki dla dokonanego eksportu pośredniego, a tym samym uchybia - interpretowanemu zgodnie z zasadą proporcjonalności - art. 146 ust. 1 lit. b Dyrektywy 112.

3.2. W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej oddalenie wskazując, że z treści wniosku nie wynikało, aby plik przesłany do Spółki posiadał takie zabezpieczenie jak forma oryginalna.

4. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

4.1....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »