Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.01.2015

Postępowanie w sprawie ustalenia źródeł dochodu

Teza: To organ powinien zatem wykazać wysokość poniesionych w danym roku wydatków bądź zgromadzonego mienia, a także wysokość przychodów uprzednio opodatkowanych bądź zwolnionych od opodatkowania, z których wydatki te lub mienie można było sfinansować.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia NSA Bogusław Dauter, Protokolant Anna Rembowska, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 r. sygn. akt I SA/Po 43/13 w sprawie ze skargi P. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu, 2) zasądza od P. N. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu kwotę 2265 (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, w sprawie o sygn. akt I SA/Po 43/13, uwzględnił skargę P.N. – nazywanego dalej "Skarżącym", i uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z 22 listopada 2012 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji wynika, że decyzją z 22 sierpnia 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w O. ustalił Skarżącemu zobowiązanie podatkowe we wspomnianym powyżej podatku.

W zeznaniu podatkowym za 2008 r. Skarżący wykazał dochód w wysokości 1.111,16 zł. W latach wcześniejszych Skarżący nie składał zeznań podatkowych. Tymczasem z ustaleń organu wynika, że w tym samym roku Skarżący poniósł wydatek w kwocie 69.410,42 zł na zakup nieruchomości. Natomiast minimalne koszty utrzymania, jakie Skarżący musiał ponieść wynosiły 4.957,92 zł.

Rozpoznawszy odwołanie Skarżącego, wspomnianą na wstępie decyzją, Dyrektor Izby Skarbowej w P. uchylił rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji i ustalił Skarżącemu zobowiązanie podatkowe w innej kwocie. W odwołaniu Skarżący wskazał bowiem, że w 2008 r. otrzymał od swojej rodziny 71.000 zł tytułem darowizny oraz pozostawał na utrzymaniu rodziców. Okoliczności te zostały podniesione dopiero na etapie postępowania odwoławczego, ponieważ Skarżący wcześniejszej korespondencji nie odbierał. Pod wskazanym adresem mieszkali jego rodzice, którzy nie mieli skrzynki pocztowej.

Organ odwoławczy dał wiarę wyjaśnieniom Skarżącego i jego rodziców, że w badanym okresie pozostawał na ich utrzymaniu. Natomiast na podstawie dowodów z przesłuchań świadków (darczyńców) oraz umów darowizn, organ doszedł do wniosku, że część wskazanych przez Skarżącego kwot mogła posłużyć do pokrycia poniesionych w 2008 r. wydatków. Dyrektor Izby Skarbowej w P. nie wziął pod uwagę jedynie kwoty 44 tys. otrzymanej tytułem darowizny od rodziców, ponieważ zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., nr 93, poz. 768 z późn. zm.) – powoływanej dalej jako "u.p.s.d.", w brzmieniu obowiązującym w 2008 r., Skarżący nie zgłosił tego faktu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 u.p.s.d. Równocześnie Skarżący nie uiścił należnego podatku. W konsekwencji tego przychód ten, zdaniem organu odwoławczego, nie pochodził ze źródła opodatkowanego. Pozostałych darowizn organ nie zakwestionował, ponieważ żadna z nich nie przekraczała kwoty 9.637 zł.

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, Skarżący podniósł zarzut naruszenia art. 20 ust. 3 oraz art. 2 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f.".

Pełnomocnik Skarżącego argumentował, że art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. dotyczy wyłącznie dochodów, które powinny zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tymczasem Skarżący sfinansował zakup nieruchomości środkami pochodzącymi z darowizny, która nie jest objęta opodatkowaniem wspomnianym powyżej podatkiem. Tym samym nie zgłoszona do opodatkowania darowizna możne w świetle art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. służyć pokryciu dla poniesionych przez Skarżącego wydatków i zgromadzonego w badanym okresie mienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, uznawszy skargę za zasadną, uchylił decyzje wydane w obu instancjach postępowania podatkowego.

W motywach wyroku sąd pierwszej instancji zwrócił uwagę, że Dyrektor Izby Skarbowej w P. nie wyjaśnił w wystarczający sposób wątpliwości dotyczących prawidłowości doręczeń kierowanych do Skarżącego pism w trakcie postępowania pierwszoinstancyjnego. Skarżącemu doręczono bowiem wyłącznie postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego oraz decyzję podatkową z 22 sierpnia 2012 r.

Zdaniem sądu pierwszej instancji, wykładnia systemowa art. 20 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. prowadzi do wniosku, że przez przychód wolny od opodatkowania należy rozumieć każdy przychód wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego, czy podlega on opodatkowaniu innym podatkiem. Przepis art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. wyłącza bowiem z zakresu działania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody podlegające przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji tego darowizny, jako że nie podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogły stanowić pokrycie dla poniesionych przez Skarżącego wydatków.

Formułując wskazania co do dalszego postępowania, sąd pierwszej instancji zobowiązał organy do przeprowadzenia postępowania dowodowego...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »