Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.05.2013

Postępowanie podatkowe: Ustanowienie pełnomocnika a skuteczne doręczenie pism

Z uzasadnienia: Skoro postępowanie w sprawie nadania rygoru toczy się w ramach postępowania podatkowego (wymiarowego), to jeśli strona złożyła w nim pełnomocnictwo ogólne, oznacza to, że postanowienie należało doręczyć pełnomocnikowi strony. Zatem, jeżeli postanowienie zostało stronie doręczone z pominięciem jego pełnomocnika, postanowienie to wobec wadliwości doręczenia nie weszło do obrotu prawnego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Rojek (spr.), Sędzia WSA Artur Adamiec, Sędzia WSA Mirosław Surma, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Anna Adamczyk, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi B.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 27 grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia:

1. uchyla zaskarżone postanowienie;
2. określa, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane w całości.

UZASADNIENIE

1.1 Zaskarżonym postanowieniem z dnia 27 grudnia 2012 r. (...) Dyrektor Izby Skarbowej w K. odmówił B.S. przywrócenia terminu do złożenia zażalenia.

W uzasadnieniu wskazał, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. wydał postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji z dnia 12 IX 2012 r. (...) , określającej B.S. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. Postanowienie doręczono podatnikowi w dniu 19 X 2012 r. Z dniem 16 X 2012 r. upłynął ustawowy termin do jego zaskarżenia. Dnia 14 XI 2012 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie uchybionego terminu składając jednocześnie zażalenie. W uzasadnieniu wniosku podniósł, że w postępowaniu podatkowym ustanowił pełnomocnika licząc, że wszelkie doręczenia dokonywane będą za jego pośrednictwem. Wskazał, że pracuje poza miejscem zamieszkania , stąd dbając o swoje interesy ustanowił pełnomocnika a nadto podniósł, że złożył wniosek bezzwłocznie po tym jak doręczyła mu go matka , która w jego imieniu odebrała przesyłkę. Zdaniem skarżącego organ dokonał nieprawidłowego doręczenia postanowienia z pominięciem ustanowionego pełnomocnika co skutkować miało jego brakiem winy w uchybieniu terminu.

1.2 Jako podstawę prawną swojego rozstrzygnięcia organ wskazał art.162 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 dalej ord. pod.). Stanowi on , że w razie uchybienia terminu należy go przywrócić na wniosek zainteresowanego , jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w K. doręczenie postanowienia o nadaniu decyzji pierwszoinstancyjnej rygoru natychmiastowej wykonalności doręczone zostało prawidłowo , stąd powoływana przez skarżącego okoliczność niewłaściwego doręczenia nie mogła odnieść skutku. W rozwinięciu tego poglądu organ wskazał , że stosownie do art. 207 § 2 ord. pod. decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji. Oznacza to, że wydana w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego decyzja organu I instancji zakończyła postępowanie w tej instancji. Postępowanie o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności jest zatem postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego - wymiarowego , co po stronie organu podatkowego rodzi obowiązek doręczenia wydanego postanowienia samej stronie. Od woli strony zależy późniejsze złożenie do akt takiego postępowania pełnomocnictwa. Organ powołał się przy tym na orzecznictwo administracyjne przywołując np. orzeczenia I SA/Op 323/10 , I SA/Gd 774/11. Skoro zatem zdaniem organu postanowienie w sprawie rygoru zostało doręczone prawidłowo na wskazany przez skarżącego adres , to oznacza to, że skarżący nie wykazał przesłanki braku zawinienia w uchybieniu terminu do złożenia zażalenia.

2.1 Na powyższe rozstrzygnięcie B.S. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. W motywach skargi wskazał na naruszenie art. 162 § 1 ord. pod. poprzez przyjęcie braku zawinienia w uchybieniu terminu. Podniósł, że w aktach sprawy dotyczącej należnego od niego podatku dochodowego było udzielone przez niego pełnomocnictwo w zakresie reprezentacji do wszelkich czynności w tej sprawie. Pełnomocnictwo to obejmowało także zastępstwo procesowe w sprawie o nadanie rygoru. Dlatego doręczenie spornego postanowienia winno nastąpić do rąk pełnomocnika. Wskazał, że dbając o swoje interesy ustanowił w sprawie pełnomocnika w zwią...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »