Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.10.2013

Postępowanie podatkowe. Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

Teza: Ten sam organ orzekając w trybie odwoławczym nie może przekazać sobie samemu sprawy do ponownego rozpoznania, gdyż przekazać można sprawę tylko innemu organowi. Nie można przekazać sobie sprawy, którą się ten organ zajmuje i którą ma obowiązek rozstrzygnąć decyzją i to co do jej istoty (art. 207 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej). Przekazanie sprawy sobie samemu w trybie art. 233 § 2 w zw. z art. 221 Ordynacji podatkowej stanowi rażące naruszenie tych przepisów, gdyż nie przewidują one w ogóle takiej sytuacji.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 27 września 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 3013/10 w sprawie ze skargi A. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 19 sierpnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej umorzenia odsetek od zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za 2003 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2) zasądza od A. L. na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. kwotę 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1.1. Wyrokiem z dnia 5 lipca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 3013/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi A. L. stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz uchylił poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 19 sierpnia 2010 r.

1.2. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że 13 grudnia 2005 r. podatnik złożył wniosek o umorzenie odsetek od zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za 2003 r., a Prezydent W. decyzją z 21 lutego 2006 r. odmówił umorzenia odsetek.

1.3. Decyzją z 28 sierpnia 2006 r., po rozpatrzeniu odwołania A. A. L., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. uchyliło decyzję Prezydenta Miasta w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu tej decyzji SKO wskazało jednak, że biorąc pod uwagę majątek wnioskodawcy, nie spełnione zostały przesłanki określone w art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm., zwana dalej "Ordynacja podatkowa"). W szczególności nie zachodził ani ważny interes podatnika ani interes publiczny. W konsekwencji SKO stwierdziło w uzasadnieniu, że podziela stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji, tym niemniej jednak wydało decyzję o jej uchyleniu.

1.4. Postanowieniem z 30 sierpnia 2006 r. SKO z urzędu sprostowało oczywistą pomyłkę pisarską w decyzji z dnia 28 sierpnia 2006 r. Z końcowej części jej uzasadnienia wykreślono zdanie: "Tym samym decyzję należało uchylić, a sprawę przekazać organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia".

1.5. W dniu 12 stycznia 2009 r. organ odwoławczy wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności swojej decyzji z 28 sierpnia 2006 r., uzasadniając to dużym prawdopodobieństwem, że decyzja ta obarczona była wadą z art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. W dniu 29 października 2009 r. na podstawie przywołanego wyżej przepisu SKO orzekło o nieważności swojej decyzji ostatecznej z dnia 28 sierpnia 2006 r. W uzasadnieniu organ odwoławczy stwierdził, że decyzja Prezydenta W. była wydana zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, natomiast decyzja organu odwoławczego z dnia 28 sierpnia 2006 r. wydana została z rażącym naruszeniem art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. SKO wskazało, że w powyższej decyzji doszło do rozbieżności pomiędzy rozstrzygnięciem, a uzasadnieniem decyzji i w takiej sytuacji doszło do rażącego naruszenia prawa. Skarżący odwołał się od tej decyzji.

1.6. Decyzją z dnia 19 sierpnia 2010 r. SKO w W. uchyliło swoją decyzję z 29 października 2009 r. w całości i stwierdziło nieważność swojej decyzji z 28 sierpnia 2006 r. W uzasadnieniu stwierdzono, że doszło do naruszenia art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej, przewidującego wyłączenie m.in. członka samorządowego kolegium odwoławczego od udziału w postępowaniu w sprawach, w których brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. Organ zwrócił uwagę, że przewodniczącym składu orzekającego SKO, który wydał decyzję z 28 sierpnia 2006 r. był C. G., który następnie przewodniczył składowi orzekającemu przy podejmowaniu decyzji o stwierdzeniu nieważności tejże decyzji. Skoro zaś brał on udział w wydaniu decyzji z 28 sierpnia 2006 r., to z mocy prawa podlegał wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności tej decyzji. SKO podkreśliło, że zgodnie z art. 240 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej wydanie decyzji przez pracownika podlegającego wyłączeniu od udziału w sprawie, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, co jest okolicznością uzasadniającą uchylenie decyzji. Ponadto wskazało wynikający z art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej obowiązek stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej wydanej z rażącym naruszeniem prawa. W decyzji z 28 sierpnia 2006 r. uchylono w całości decyzję Prezydenta Miasta i przekazano mu sprawę do ponownego rozpoznania, natomiast w uzasadnieniu wskazano, iż organ pierwszej instancji prawidłowo zebrał materiał dowodowy i ustalił sytuację majątkową podatnika i jego rodziny. Uznając, że nie zaistniała przesłanka ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego SKO podzieliło pogląd tego organu o bezzasadności umorzenia zaległości podatkowej. Podkreślono, że zgodnie z art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy może uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części. Skoro SKO nie stwierdziło konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i uznało, że decyzja organu pierwszej instancji jest zgodna z prawem, nie było podstaw do wydania rozstrzygnięcia w oparciu o ten przepis. W konsekwencji zdaniem SKO decyzja kasacyjna podjęta bez zaistnienia przesłanki z art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej rażąco przepis ten naruszyła.

2.1. W skardze złożonej na powyższą decyzję A. L. zarzucił naruszenie art. 7, art. 8, art. 35 § 3 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000. Nr 98. poz. 1071 ze zm.; zwana dalej : "k.p.a"). W jego ocenie zaskarżona decyzja naruszała jego interes prawny oraz wpływała na stan jego zdrowia. SKO wniosło o oddalenie skargi i podtrzymało stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

2.2. Uzasadniając swoje stanowisko WSA wskazał, że podejmując rozstrzygnięcie oparł się na powodach innych niż wskazane przez Skarżącego działając na podstawie art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwana dalej : "p.p.s.a."). Następnie podniesiono, że doszło do naruszenia prawa przy wydaniu zaskarżonej decyzji z 19 sierpnia 2010 r. Sąd I instancji podkreślił, że decyzja ta uchylała decyzję z 29 października 2009 r. wydaną przez SKO w pierwszej instancji w postępowaniu o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji tego organu z 28 sierpnia 2006 r. wydanej w postępowaniu wszczętym wnioskiem Skarżącego o umorzenie odsetek. Jednakże, decyzja z 19 sierpnia 2010 r. również stwierdzała nieważność decyzji ostatecznej wydanej w postępowaniu zwykłym, tj. decyzji z dnia 28 sierpnia 2006 r. W konsekwencji WSA w Warszawie uznał, że decyzja z 19 sierpnia 2010 r. zawierała rozstrzygnięcie dokładnie takie samo, jak wydana w pierwszej instancji decyzja z 29 października 2009 r., którą to decyzję uchyliła. Sąd I instancji podkreślił, że orzeczenie co do istoty sprawy, jakie zapada po uchyleniu decyzji wydanej w pierwszej instancji nie może być takie samo jak to, które zostało uchylone. Jeżeli orzeczenie co do istoty sprawy podjęte w postępowaniu odwoławczym jest takie samo jak rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji znaczy to, że w ocenie organu odwoławczego organ pierwszej instancji rozstrzygnął sprawę prawidłowo, nawet jeżeli popełnił błędy w zastosowaniu lub wykładni prawa materialnego lub naruszył przepisy postępowania. SKO uchylając decyzję z 29 października 2009 r. nie zmieniło zajętego w niej stanowiska, że decyzja z 28 sierpnia 2006 r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa, co stanowiło przesłankę stwierdzenia jej nieważności na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, a SKO zmieniło jedynie argumentację wskazując inne niż w decyzji z 29 października 2009 r. okoliczności świadczące o rażącym naruszeniu prawa. W wydaniu decyzji z dnia 29 października 2009 r. uczestniczył członek SKO podlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu na podstawie art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej. Stanowi to przesłankę wznowienia postępowania przewidzianą w art. 240 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Zdaniem Sądu I instancji wystąpienie innych okoliczności uzasadniających uchylenie decyzji nie oznacza, że organ wydający decyzję w postępowaniu odwoławczym może uchylić decyzję organu pierwszej instancji i orzec tak samo jak ten organ. Jest to działanie niedopuszczalne w świetle katalogu rozstrzygnięć zawartych w art. 233 Ordynacji podatkowej. W ocenie Sądu I instancji skutk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »