Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.05.2017

Postępowanie podatkowe. Doręczanie pism w formie elektronicznej

Tezy: Dopóki organ podatkowy nie poweźmie informacji o wniosku podatnika lub jego pełnomocnika o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, złożonym w trybie art. 144a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., dopóty organ ten uprawniony jest do kierowania pism do strony w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego. 

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia NSA del. Anna Maria Świderska, Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 1216/14 w sprawie ze skargi A. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lutego 2014 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od A. L. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 6 października 2014 r. o sygn. III SA/Wa 1216/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. L. (dalej: skarżąca) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (dalej: Dyrektor IS) z dnia 10 lutego 2014 r. o nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez WSA w Warszawie).

2.1. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku przebieg postępowania WSA w Warszawie podał, że decyzją z dnia 5 grudnia 2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w O. (dalej: organ pierwszej instancji) określił skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu odpłatnego zbycia zabudowanej nieruchomości. Postanowieniem z tego samego dnia nadał rygor natychmiastowej wykonalności powyższej decyzji nieostatecznej. Postanowienie to zostało wysłane w dniu 6 grudnia 2013 r. na adres kancelarii adwokackiej pełnomocnika skarżącej, a wobec jego niepodjęcia w terminie pomimo dwukrotnego awizowania, uznano je za doręczone w trybie art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: o.p.) w dniu 23 grudnia 2013 r.

2.2. Skarżąca reprezentowana przez pełnomocnika – adwokata) wniosła zażalenie na postanowienie organu pierwszej instancji w przedmiocie nadania decyzji ostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, zaskarżając je w całości i domagając się jego uchylenia. Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie art. 144a § 1 o.p. w związku z art. 150 § 2 o.p. oraz art. 200 § 1 o.p. wywodząc, że w otwartym terminie do wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego (w dniu 4 grudnia 2013 r.) pełnomocnik skarżącej wniósł o doręczanie wszelkich pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2.3. Postanowieniem z dnia 10 lutego 2014 r. Dyrektor IS stwierdził uchybienie terminowi do wniesienia zażalenia. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia powołano art. 228 § 1 pkt 2 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 o.p. Podkreślił, że ww. postanowienie zostało skierowane na adres wskazany przez pełnomocnika skarżącej. Podkreślił, że pełnomocnik skarżącej do dnia wysłania postanowienia nie złożył żadnego dokumentu ani oświadczenia, które dotyczyłyby formy doręczenia dokumentów. W piśmie z dnia 4 grudnia 2013 r. pełnomocnik skarżącej zawarł wprawdzie wniosek o doręczanie wszelkich pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednakże wniosek ten wpłynął do organu pierwszej instancji w dniu 9 grudnia 2013 r., tj. już po wysłaniu postanowienia w formie papierowej.

3. Stanowiska stron w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

3.1. Skarżąca wniosła skargę do WSA w Warszawie na postanowienie Dyrektora IS, w której sformułowała wniosek o jego uchylenie w całości, zarzucając naruszenie: (1) art. 144a § 1 w związku z art. 150 § 2 oraz art. 200 § 1 o.p. poprzez wadliwe uznanie, że doręczenie postanowienia organu pierwszej instancji z dnia 5 grudnia 2014 r. nastąpiło w trybie art. 150 § 2 o.p. w dniu 23 grudnia 2013 r. w sytuacji, w której - z uwagi na zgłoszony przez pełnomocnika strony w otwartym terminie do wypowiedzenie się w sprawie materiału dowodowego, tj. w dniu 4 grudnia 2013 r., wniosek o doręczanie wszelkich pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej - doręczenie takie nie może być uznane za skuteczne; (2) art. 228 § 1 pkt 2 w związku z art. 239 o.p. poprzez uznanie, że zażalenie na postanowienie organu pierwszej instancji z dnia 5 grudnia 2014 r. zostało złożone z uchybieniem terminu do jego wniesienia.

3.2. W odpowiedzi na...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »