Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.07.2015

Pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe. Z VAT czy bez?

Pytanie podatnika: Czy usługę świadczoną przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki należy uznać za podlegającą zwolnieniu z podatku od towarów i usług usługę pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku świadczonych usług pośrednictwa finansowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku świadczonych usług pośrednictwa finansowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Wnioskodawca”) prowadzi działalność w zakresie świadczenia kompleksowych usług telemarketingowych. Wnioskodawca zawarł z Sp. z o.o. („Spółka”) umowę o świadczenie usług pomocniczych w zakresie ubezpieczeń sprzętu.

Powyższa umowa została zawarta w związku z rozpoczęciem współpracy pomiędzy Sp. z o.o. a zakładem ubezpieczeń działającym w Polsce („ZU”). Spółka działa jako operator telekomunikacyjny oferujący swoim klientom („Klient”) usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do Internetu w sieci X. Spółka podjęła współpracę w celu oferowania swoim Klientom możliwości zawarcia umów ubezpieczenia majątkowego dotyczącego zakupionego w sieci sprzedaży X sprzętu telekomunikacyjnego (telefony, tablety, laptopy, itp.), polegającej na zapewnieniu naprawy uszkodzonego urządzenia bądź jego wymiany (w przypadku, gdy naprawa okazuje się niemożliwa), a także dostarczenia nowego urządzenia w razie kradzieży/zagubienia ubezpieczonego sprzętu. Oferowane Klientom ubezpieczenia są zawierane na okres 12, 24 albo 36 miesięcy. Ubezpieczenia majątkowe są oferowane przez Spółkę na rzecz Klientów w ramach umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Na usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczoną przez Spółkę na rzecz ZU składają się następujące czynności:

 1. pozyskiwanie osób ubezpieczonych;
 2. wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia (czynności przygotowawcze to wszelkie czynności niezbędne w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, np. przedstawienie Klientom możliwych wariantów umów, Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, wydrukowanie polisy, itd.);
 3. zawieranie umów ubezpieczenia w imieniu ZU;
 4. wystawianie dokumentów potwierdzających zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia na uzgodnionych z ZU drukach;
 5. inkasowanie składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia;
 6. uczestniczenie w administrowaniu zawartymi umowami ubezpieczenia;
 7. dokonywanie, na żądanie ZU, potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonego;
 8. informowanie Klientów o zakresie ubezpieczenia i sposobie zgłaszania roszczeń wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia;
 9. umieszczenie kwoty składki na rachunku telekomunikacyjnym wystawianym dla Klienta, potwierdzanie uiszczenia składki poprzez umieszczanie kwot opłaconych składek w dokumencie rozliczeniowym za usługi telekomunikacyjne;
 10. prowadzenie ewidencji inkasa oraz okresowe sprawdzanie jej zgodności z ewidencją ZU;
 11. należyte (uzgodnione z ZU) eksponowanie aktualnych informacji i haseł reklamowych dotyczących oferty produktów otrzymywanych od ZU;
 12. zwrot zainkasowanej składki do Klienta, jeśli rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje z przyczyny odstąpienia od umowy ubezpieczenia w określonych przypadkach;
 13. raportowanie miesięcznie do ZU danych obejmujących:
  • wykaz Klientów, dla których w danym miesiącu rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa oraz Klientów, dla których w danym miesiącu rozpoczęła się kontynuacja ubezpieczenia;
  • aktualny wykaz Klientów, którzy opłacili składkę ubezpieczeniową, zarówno dla nowych przystąpień, jak i ubezpieczeń kontynuowanych;
  • aktualny wykaz Klientów, którzy w danym miesiącu złożyli oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia;
  • aktualny wykaz Klientów, którzy w danym miesiącu złożyli oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia i którym należny jest zwrot składki;
  • szacunkowych danych dotyczących powyższych kwestii.
 14. przetwarzanie danych osobowych Klientów.

Inkasowanie należnych składek za ubezpieczenie przez Spółkę odbywa się następująco: Spółka na fakturze wysyłanej Klientowi w związku z zawarciem umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych, w części niefiskalnej faktury (tj. w części w której nie są ujmowane należności za usługi świadczone przez Spółkę) umieszcza informację o wysokości składki na ubezpieczenie. Kwota składki należna ZU jest sumowana z kwotą należną Spółce za usługi telekomunikacyjne - tak zsumowaną kwotę Klient jest zobowiązany zapłacić na konto bankowe Spółki. Następnie, Spółka przekazuje otrzymane wpłaty z tytułu składek ubezpieczeniowych na konto bankowe ZU, jednocześnie przekazując do ZU informację o Klientach, którzy składkę zapłacili. Ewentualną windykacją niezapłaconych składek oraz dalszą obsługą w ramach umowy ubezpieczenia (np. likwidacją szkód) zajmuje się ZU.

Za wyżej opisaną usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego, której elementem jest również inkasowanie należnych ZU składek, Spółka otrzymuje od ZU miesięczne wynagrodzenie prowizyjne. Przedmiotem świadczenia Spółki na rzecz ZU nie są poszczególne czynności wymienione powyżej, lecz usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego składająca się z szeregu składowych czynności, które zostały wymienione powyżej.

Wnioskodawca zawarł ze Spółką umowę o świadczenie usług pomocniczych w zakresie ubezpieczeń sprzętu (dalej jako „Umowa”). Na jej podstawie Wnioskodawca oraz Spółka wyraziły wolę współpracy poprzez zawieranie umów ubezpieczenia stanowiących uzupełnienie świadczonych przez Spółkę usług przy wykorzystaniu centrum telemarketingowego, którym dysponuje Wnioskodawca.

W ramach umowy Wnioskodawca zobowiązuje się do wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, polegających na:

 1. pozyskiwaniu klientów w imieniu ZU;
 2. wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania przez klientów umów ubezpieczenia z ZU;
 3. zawieraniu na odległość umów ubezpieczenia w imieniu ZU działając w tym zakresie jako podwykonawca Spółki jako strony Umowy z ZU;
 4. uczestniczeniu w administrowaniu nagraniami z zawartymi umowami ubezpieczenia i dotyczącymi zawarcia umów ubezpieczenia i ich archiwizowaniu zgodnie z zasadami archiwizacji przyjętymi w Spółce.

Podkreślenia wymaga, że Wnioskodawca jest uprawniony do zawierania na odległość w imieniu ZU umów ubezpieczenia stanowiących uzupełnienie świadczonych przez Spółkę usług telekomunikacyjnych (w tym sprzedaży abonamentów wraz ze sprzedażą aparatów telefonicznych, tabletów lub laptopów), pod warunkiem, że każdorazowo umowa ubezpieczenia spełniałaby łącznie następujące warunki:

 1. Umowa ubezpieczenia, której zawarcia lub wykonania dotyczyłyby czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, wymagałaby wiedzy jedynie w zakresie oferowanej ochrony ubezpieczeniowej oraz nie byłaby umową ubezpieczenia na życie ani umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 2. Umowa ubezpieczenia, której zawarcia lub wykonania dotyczyłyby czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, pokrywałaby ryzyko uszkodzenia lub utraty telefonu, laptopa oraz inne ryzyka związane z usługami telekomunikacyjnymi oferowanymi przez Spółkę;
 3. wysokość rocznej składki należnej z tytułu Umowy ubezpieczenia, nie przekraczałaby kwoty stanowiącej równowartość 500 euro, obliczonej w złotych według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w tabeli kursów nr 1 każdego roku, a czas trwania Umowy ubezpieczenia nie przekraczałby 5 lat.

Poza innymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy, Wnioskodawca zobowiązany jest także do:

 1. korzystania z aktualnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej jako „OWU”), taryf składek i innych dokumentów niezbędnych do wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie określonym umową;
 2. przekazywania osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu czynności określonych Umową otrzymanych od Spółki informacji, dotyczących zasad zawierania umów ubezpieczenia;
 3. udostępnienia każdemu ubezpieczającemu OWU przed zawarciem Umowy ubezpieczenia poprzez zamieszczenie OWU na stronie www.;
 4. informowania ubezpieczonych o zakresie ubezpieczenia i sposobie zgłaszania roszczeń wynikających z zawartej Umowy ubezpieczenia;
 5. ochrony danych osobowych klientów ZU lub Spółki, które Partner pozyskał w związku z prowadzoną działalnością w okresie trwania Umowy, a także zachowania ich w tajemnicy tak w trakcie trwania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100