Poręczenie kredytu. Wartość dla celów podatkowych

Teza: Zabezpieczenie kredytu przez kilka osób fizycznych może dawać taką samą gwarancję spłaty kredytu, jak zabezpieczenie go przez jeden bank lub instytucję finansową, profesjonalnie świadczącą takie usługi. Tym samym, w świetle art. 12 ust. 5 w zw. z ust. 6 pkt 4 u.p.d.o.p., wartość rynkowa usługi poręczenia nie powinna być inna, gdyby wskazane kredyty poręczała jedna instytucja finansowa, a inna gdyby poręczenia umowy udzieliło kilka podmiotów.

Istnienie odrębnych umów poręczenia, zabezpieczających ten sam kredyt nie oznacza, że wynagrodzenie za udzielenie poręczenia należy ustalać obrębie dla każdej z umów poręczenia, bowiem w istocie prowadzi to jedynie do zwielokrotnienia jego wysokości.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jacek Pruszyński, sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska, sędzia WSA (del.) Patrycja Joanna Suwaj (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2014 r. sprawy ze skargi P. G. O. Spółka z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...]. grudnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...].10.2013 r., nr [...], 2. stwierdza, że decyzje wymienione w pkt 1 nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz strony skarżącej P. G. O. Spółka z o.o. w B. kwotę 5.617 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia [...] października 2013 r. Nr [...], po ponownym rozpatrzeniu sprawy, określił P. Sp. z o.o. w B. (dalej powoływana jako skarżąca Spółka) zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r. w kwocie [...] w miejsce zadeklarowanego w kwocie [...] zł.

Zdaniem organu I instancji, Spółka nie zaliczyła do przychodów 2007 r. nieodpłatnego świadczenia uzyskanego w związku z poręczeniem przez członków zarządu Spółki kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego. Organ stwierdził także zawyżenie kosztów uzyskania przychodów w łącznej kwocie 1.184,99 zł z tytułu odpisów amortyzacyjnych dokonanych od samochodu osobowego H. oraz wydatków na zakup usług gastronomicznych.

2. Z powyższą decyzją nie zgodziła się skarżąca Spółka, wnosząc
w odwołaniu o uchylenie decyzji w części dotyczącej ustalonego dochodu związanego z uzyskaniem przychodu w formie świadczeń nieodpłatnych oraz nieuznania usług gastronomicznych za podatkowe koszty uzyskania przychodów i umorzenie postępowania w tej części.

Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie prawa materialnego, tj. art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 5 oraz art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej powoływana w skrócie jako "u.p.d.o.p.") poprzez błędną ich wykładnię spowodowaną nieprawidłowo ustalonym stanem faktycznym oraz naruszenie prawa procesowego, tj. art. art. 121 § 1, art. 122, art. 187 § 1, art. 188 oraz art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej powoływana w skrócie jako "O.p."), mających istotny wpływ na wynik sprawy.

3. Dyrektor Izby Skarbowej w B., decyzją z dnia [...] grudnia 2013 r., Nr [...] uchylił decyzję Organu I instancji i określił skarżącej Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r. w wysokości [...] zł w miejsce zadeklarowanego w kwocie [...] zł.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Organ stwierdził, że z akt sprawy wynika, że w 2007 r. skarżąca Spółka zaciągnęła dwa kredyty w B. S.A. w W.: kredyt inwestycyjny w kwocie - 5.952.800 zł oraz kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 6.500.000 zł. Warunkiem uruchomienia powyższych kredytów było poręczenie według prawa cywilnego trzech członków zarządu Spółki: Prezesa Zarządu A. J., V-ce Prezesa Zarządu Ł. P., V-ce Prezesa Zarządu J. S.

W zakresie kredytu inwestycyjnego, poręczenia te stanowiły prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami do czasu przedłożenia w banku prawomocnego odpisu z nowo założonej księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w B. W związku z powyższym w dniu [...].01.2007 r. zostały zawarte trzy umowy poręczenia, które obejmowały zobowiązania kredytobiorcy
z tytułu ww. umowy kredytu w tym zobowiązania z tytułu odsetek, kosztów dochodzenia roszczeń, istniejące w chwili udzielenia poręczenia i mogące powstać w przyszłości do wysokości 11.905.600 zł, na wypadek gdyby kredytobiorca nie wykonał tych zobowiązań w terminie oznaczonym w umowie kredytu. Ustalono również, iż przedmiotowe poręczenia członkowie zarządu udzielili nieodpłatnie,
co też potwierdziła Spółka w piśmie z [...].01.2013 r. Z kolei w odniesieniu do kredytu obrotowego, poręczenia trzech członków Zarządu, do kwoty 500.000 zł każde, stanowiło zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami. Wobec powyższego w dniu [...].01.2007 r. zostały zawarte z ww. członkami Zarządu trzy umowy poręczenia, które obejmowały zobowiązania kredytobiorcy z tytułu ww. umowy kredytu w tym zobowiązania z tytułu odsetek, kosztów dochodzenia roszczeń istniejące w chwili udzielenia poręczenia i mogące powstać w przyszłości do wysokości 500.000 zł, na wypadek gdyby kredytobiorca nie wykonał tych zobowiązań w terminie oznaczonym w umowie kredytu.

W świetle powyższego, zdaniem Organu odwoławczego, ustanowione bez wynagrodzenia poręczenia stanowią w Spółce przychód z nieodpłatnych świadczeń, w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Zawierając umowę poręczenia z instytucją, której przedmiotem działalności są tego typu usługi, Spółka poniosłaby określone wydatki. Unikając więc kosztów związanych z nabyciem usług poręczenia, Spółka uzyskała korzyść.

W celu ustalenia wysokości wartości rynkowej nieodpłatnego świadczenia Organ I instancji wystąpił do 15 instytucji finansowych udzielających poręczeń podmiotom gospodarczym w 2007 r. Do wyliczenia wartości przychodu z nieodpłatnego świadczenia Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. przyjął dane stosowane w 2007 r. przez P. Sp. z o.o. w B., Ł. Sp. z o.o. w Ł., P. S.A. w S., P. Sp. z o.o. w L. Do wyliczenia wartości uzyskanego przez Spółkę w 2007 r. przychodu Organ pierwszej instancji przyjął średnią prowizję stosowaną przez ww. fundusze poręczeniowe, przy czym w przypadku stosowanych przez te podmioty przedziałów prowizji, przyjął wartość najniższą tj. 1,4375% i 1,0875%. W świetle powyższego, zdaniem Organów, w związku z poręczeniem za spłatę kredytu inwestycyjnego Spółka uzyskała przychód w wysokości 513.429 zł, zaś w związku z poręczeniami kredytu obrotowego - kwotę 16.312,50 zł.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, Organ pierwszej instancji wyliczając wartość rynkową nieodpłatnego świadczenia z tytułu nabycia usługi poręczenia kredytów bankowych, wypełnił dyspozycję art. 12 ust. 5 u.p.d.o.p. Do wyliczenia wartości uzyskanego w 2007 r. przez Spółkę przychodu wziął pod uwagę okres ustanowienia zabezpieczenia, kwotę na jaką ustanowiono zabezpieczenie, a przede wszystkim wysokość prowizji. Ponadto uwzględnił jedynie najniższe wartości prowizji stosowanej przez wymienione powyżej cztery fundusze poręczeniowe i wyliczył średnią (arytmetyczną) z najniższych prowizji.

Organ odwoławczy wskazał jednocześnie, że Organ I instancji błędnie zakwestionował Spółce wydatki w kwocie 926,59 zł z tytułu usług gastronomicznych, mimo iż były one właściwie udokumentowane zaś Spółka wykazała, że spełniają definicję wydatków pośrednio związanych z przychodem. Dlatego też, w powyższym zakresie należało skorygować decyzję Organu I instancji.

4. Na powyższą decyzję, skarżąca Spółka wywiodła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Biały...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »