Pomoc z fundacji. Z podatkiem czy bez?

Pytanie podatnika: Czy udzielanie osobom fizycznym pomocy społecznej będzie korzystało ze zwolnienia od PIT, a w konsekwencji na Fundacji nie będzie ciążył obowiązek realizacji funkcji płatnika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń udzielanych przez Fundację i obowiązku wystawienia informacji PIT-8C – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: Fundacja) jest organizacją pożytku publicznego, działającą w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w oparciu o statut Fundacji (dalej: Statut). Podopieczni Fundacji korzystają z pomocy udzielanej im przez Fundację ze środków zgromadzonych przez Fundację, pochodzących m.in. z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które to środki są środkami publicznymi zarządzanymi przez Fundację, zgodnie z Jej Statutem.

Fundacja planuje zmianę określonego w Statucie celu działania, a także regulacji dotyczących sposobu realizowania celów statutowych, w celu uzyskania możliwości świadczenia pomocy w szerszym niż dotychczas stopniu, w tym w celu poszerzenia kręgu potencjalnych odbiorców pomocy świadczonej przez Fundację (tj. Beneficjentów tej pomocy).

Mając powyższe na względzie, Fundacja planuje zmianę regulacji statutowych w taki sposób, że zgodnie z nowym brzmieniem Statutu celami Fundacji będzie szeroko pojmowana działalność na rzecz dobra publicznego, w tym:

 1. udzielanie pomocy społecznej, mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
 2. wspieranie rozwoju nauki,
 3. wspieranie rozwoju kultury,
 4. wspieranie rozwoju oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu,
 5. podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dzieci i młodzieży,
 6. wspieranie uzdolnionej młodzieży oraz dzieci, a także młodzieży i dzieci niepełnosprawnych.

Równocześnie w nowym brzmieniu Statutu pojawią się regulacje, zgodnie z którymi Fundacja realizuje swoje cele poprzez wszelkie zgodne z prawem działania służące realizacji celów statutowych, w szczególności poprzez:

 1. pozyskiwanie środków pieniężnych, rzeczy lub praw, a także rozporządzanie nimi w celu realizacji celów Fundacji,
 2. świadczenie pomocy na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bądź potrzebujących różnych form pomocy,
 3. organizowanie, finansowanie oraz wspieranie edukacji (w tym udzielanie stypendiów) dzieci i młodzieży, a także ich wypoczynku, bytowania i szeroko pojmowanego rozwoju,
 4. organizowanie, finansowanie oraz wspieranie leczenia i rehabilitacji osób potrzebujących, zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym organizowanie, finansowanie, wspieranie nabywania usług, farmaceutyków lub sprzętu służącego leczeniu lub rehabilitacji,
 5. organizowanie, finansowanie oraz wspieranie przedsięwzięć objętych celami Fundacji, w szczególności imprez, konkursów, wydarzeń sportowych, naukowych oraz kulturalnych,
 6. organizowanie, finansowanie oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu promowanie i informowanie o celach i działaniach Fundacji, w szczególności szkoleń, seminariów, konferencji kampanii społecznych i informacyjnych,
 7. organizowanie wszelkiej doraźnej pomocy zaspokajającej potrzeby osób znajdujących się w nadzwyczajnych sytuacjach losowych, w szczególności osób dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych, niepokojów społecznych lub konfliktów zbrojnych,
 8. ustanawianie przyznawanie nagród i wyróżnień podmiotom zaangażowanym w realizację celów Fundacji oraz podmiotom realizującym działania zbieżne z działaniami podejmowanymi przez Fundację w realizacji celów Fundacji,
 9. organizowanie oraz finansowanie różnorakich form wsparcia dla jednostek organizacyjnych lub podmiotów prowadzących działalność oświatową (w szczególności szkoły), naukową, kulturalną, sportową lub medyczną,
 10. współpracę z innymi podmiotami lub organami władzy publicznej (wszelkimi formami administracji rządowej i samorządowej) w celu realizacji celów Fundacji, bądź wspieranie innych podmiotów lub organów władzy publicznej podejmujących działania umożliwiające osiągnięcie celów Fundacji,
 11. podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych.

Dodatkowo, zgodnie z nowym brzmieniem Statutu, Zarząd Fundacji upoważniony będzie do uchwalenia regulaminu udzielania pomocy społecznej osobom mającym skorzystać z pomocy (dalej: regulamin ogólny), w którym określone zostaną:

 1. kryteria udzielania pomocy przez Fundację,
 2. obowiązki w zakresie wyjaśniania informowania i dokumentowania sytuacji bytowej (osobistej i materialnej) jakie ma spełnić osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy,
 3. wzór wniosku o udzielenie pomocy przez Fundację,
 4. wzór treści porozumienia jakie może zostać zawarte z osobą zainteresowaną uzyskaniem pomocy.

W porozumieniu zawieranym z Fundacją, Beneficjent pomocy przyjmować będzie na siebie obowiązek wykorzystania pomocy materialnej zgodnie z przeznaczeniem, będzie na nim ciążył obowiązek zwrotu świadczenia w przypadku jego wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, a Fundacja będzie dysponowała prawem do wykorzystania wizerunku Beneficjenta w celu informowania o udzielonej pomocy na stronie internetowej Fundacji.

Niezależnie od powyższego funkcjonować będzie dodatkowy szczególny regulamin dotyczący udzielania przez Fundację pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży - będzie miał on charakter szczególny względem powyższego. Zarząd będzie więc w stosunku do osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy stypendialnej stosował regulacje regulaminu ogólnego i regulaminu przyznawania stypendiów. Pomoc stypendialna kierowana będzie do węższego kręgu odbiorców - uczniów x gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich, i będzie miała szczególny zakres (pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i innych kosztów związanych z nauką w X).

Wyżej wskazany regulamin ogólny zostanie uchwalony przez Zarząd w taki sposób, aby obowiązywał z chwilą rejestracji zmian w Statucie Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Regulamin dotyczący udzielania przez Fundację pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży już obowiązuje i jest stosowany przez Fundację w udzielaniu pomocy, będzie obowiązywał nadal po zmianie Statutu i uchwaleniu regulaminu ogólnego.

Fundacja będzie po zmianie Statutu realizować swoje obowiązki statutowe samodzielnie, nie współpracując z organami administracji rządowej i samorządowej w taki sposób, aby Jej cele statutowe realizowane były w drodze zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej przez organy ad...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »