Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.04.2015

Podział majątku wspólnego. Spłata małżonka a ulga mieszkaniowa w PIT

Pytanie podatnika: Czy kwota przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków dokonana na rzecz męża, będąca zapłatą za połowę wartości nieruchomości wraz z budynkiem mieszkalnym, w którym Wnioskodawczyni ma stałe miejsce zamieszkania, stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Pismem z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr IPTPB2/415-627/14-2/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 2 lutego 2015 r., natomiast w dniu 9 lutego 2015 r. wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku (data nadania 5 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Ł. W. (sygn. akt …/12) z dnia …czerwca 2012 r. Wnioskodawczyni nabyła prawo do spadku po mamie, w postaci lokalu mieszkalnego, położonego w Ł. przy ul. B. Następnie lokal ten Wnioskodawczyni sprzedała osobie fizycznej w dniu …lutego 2014 r. przed notariuszem (Repertorium A Nr …/2014), za kwotę 165 000 zł. Wnioskodawczyni została poinformowana przez notariusza o obowiązku podatkowym z tytułu osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2014.

W dniu …czerwca 2014 r. aktami notarialnymi Repertorium A Nr …/2014 oraz A Nr …/2014, przed notariuszem, Wnioskodawczyni wraz z mężem dokonała rozdzielności majątkowej i podziału majątku wspólnego polegającego na tym, że:

 1. stała się jedyną właścicielka nieruchomości położonej w Ł. przy ul. T. oraz usytuowanego na niej domu mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje;
 2. została zobowiązana do spłaty męża w wysokości połowy wartości podzielonego majątku tj. do kwoty 300 000 zł (trzysta tysięcy zł).

Wnioskodawczyni w uzupełnieniu wniosku wskazała, że Jej matka zmarła … października 2011 r. Tytuł prawny do lokalu nabytego w spadku, Wnioskodawczyni uzyskała na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego dla Ł. W. w Ł. Wydział II Cywilny, o dział spadku, z dnia …czerwca 2012 r., sygn. akt II Ns …/12. W wyniku orzeczenia sądu, dział spadku po matce został dokonany w ten sposób, że Wnioskodawczyni otrzymała na wyłączną własność prawa do lokalu, położonego w Ł. przy ul. B.

Wnioskodawczyni wskazała, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Zbycie lokalu nabytego w spadku po matce nie nastąpiło w wyniku działalności gospodarczej.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym położonym w Ł. przy ul. T. została nabyta wspólnie przez małżonków …kwietnia 2001 r. przed notariuszem (Repertorium A Nr …/01). Nieruchomość ta przed podziałem majątku wchodziła w skład majątku wspólnego małżonków.

Wnioskodawczyni nabyła prawo wyłącznej własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Ł. przy ul. T. i została zobowiązana do spłaty mężowi połowy wartości nieruchomości i budynku mieszkalnego w wyniku dokonania wspólnie z mężem w dniu …czerwca 2014 r. rozdzielności majątkowej i podziału majątku przed notariuszem (Repertorium A Nr …/2014 i Repertorium A nr …/2014)

Wnioskodawczyni wskazała, że w budynku położonym na tej nieruchomości zamieszkuje na stałe i w księdze wieczystej tej nieruchomości w dziale II figuruje jako jedyna właścicielka.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kwota przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków dokonana na rzecz męża, będąca zapłatą za połowę wartości nieruchomości wraz z budynkiem mieszkalnym, w którym Wnioskodawczyni ma stałe miejsce zamieszkania, stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota przeznaczona na spłatę zobowiązania dokonanego na rzecz małżonka, z tytułu podziału majątku wspólnego stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ł. przy ul. B., wchodzącego w skład spadku po matce, zostały wydatkowane na własne cele mieszkaniowe tj. na spłatę zobowiązania wynikającego z podziału majątku za połowę wartości nieruchomości oraz domu mieszkalnego, w którym Wnioskodawczyni posiada stałe miejsce zamieszkania.

W świetle powyższych faktów, według Wnioskodawczyni, przysługuje Jej prawo do zwolnienia z podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw wynikających z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment oraz forma ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w 2012 r. dokonała działu spadku po matce zmarłej …października 2011 r., w wyniku którego otrzymała na wyłączną własność prawa do lokalu położonego w Ł..

Następnie lokal ten Wnioskodawczyni sprzedała osobie fizycznej w dniu …lutego 2014 r.

Zbycie lokalu nabytego w spadku po matce nie nastąpiło w wyniku działalności gospodarczej.

Wyjaśnić należy, że ustawodawca w cytowanym art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posługuje się terminem nabycie. Termin „nabycie” oznacza każde przeniesienie na nabywcę własności rzeczy w ramach spadku, innej jednostronnej czynności, na podstawie aktu prawnego, umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Tak więc nabycie rozumiane jest jako uzyskanie tytułu własności (nabycie własności) lub uzyskanie określonego prawa (nabycie prawa).

Przepisy prawa w sposób jednoznaczny określają moment i podstawę nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości). W przypadku nabycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości w drodze spadku datą nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest data otwarcia spadku, czyli śmierć spadkodawcy. Zgodnie bowiem z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) - spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »