Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.04.2012

Podyplomowe studia z rachunkowości a VAT

Pytanie podatnika: Czy w świetle obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku przepisów ustawy o VAT usługi związane z organizacją i prowadzeniem studiów podyplomowych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwa przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2012 r. (data wpływu 12.01.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych w ramach studiów podyplomowych na kierunku rachunkowości, jako związanych ze świadczeniem usług przez uczelnię wyższą - jest nieprawidłowe,
 • zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych w ramach studiów podyplomowych na kierunku rachunkowości, finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych jest prawidłowe,
 • zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych w ramach studiów podyplomowych na kierunku rachunkowości, niefinansowane oraz finansowane w mniej niż 70% ze środków publicznych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.01.012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych w ramach studiów podyplomowych na kierunku rachunkowości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Towarzystwo) jest oddziałem, zarejestrowanym w KRS - działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta - Sąd Gospodarczy KRS. Oddział sam finansuje swoją działalność. Działalność Wnioskodawcy jest rodzajem działalności „non-profit” tzn. nie jest nastawiona na zysk. Celem towarzystwa jest rozwijanie i upowszechnianie nauk o organizacji i zarządzaniu oraz popularyzacja ich zasad, metod i osiągnięć w życiu społeczno-gospodarczym.
Towarzystwo realizuje swoje cele między innymi poprzez: szkolenie i doskonalenie kadr, prowadzenie działalności naukowej i oświatowej na rzecz młodzieży i dorosłych, kształcenie ustawiczne, prowadzenie i wdrażanie prac naukowo-badawczych na zlecenie lub z własnej inicjatywy, inicjowanie i organizowanie konferencji, narad i sympozjów, seminariów naukowych, zebrań dyskusyjnych, odczytów, wykładów, warsztatów naukowych, upowszechnianie programów nauczania, szkolenia i doskonalenia w zakresie organizacji i kierowania, wydawanie czasopism, materiałów szkoleniowych oraz innych wydawnictw o charakterze naukowym i technicznym, współpracę z instytucjami, przedsiębiorstwami, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami średnimi, organizacjami społecznymi (zakładanie i prowadzenie szkół policealnych, szkół wyższych oraz studiów podyplomowych).
Ponadto Wnioskodawca posiada zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy, iż jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych, corocznie potwierdzonym przez WUP. Ustawa o podatku od towarów i usług obowiązująca od 1 stycznia 2011 roku wprowadziła znaczące zmiany w stosowaniu stawki podatku VAT w zakresie świadczenia usług edukacyjnych. Powyższe spowodowało wątpliwości co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez Towarzystwo.
Towarzystwo zawarło w dniu 29 czerwca 2009 roku porozumienie współpracy z uczelnią wyższą, w którym to porozumieniu działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ustalono, iż strony postanawiają wspólnie zrealizować prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości. Na mocy porozumienia Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej obsługi działalności studiów w zakresie edukacyjno-organizacyjnym i finansowym (w załączeniu do wniosku kserokopia zawartego porozumienia z uczelnią).
Wnioskodawca we wspólnym przedsięwzięciu pobiera czesne na studia wpłacane przez słuchaczy na jego konto, ustalone na każdy rok akademicki przez Rektora uczelni z których opłaca: koszty związane z wynagrodzeniem wykładowców, koszty obsługi administracyjnej, inne koszty ogólne związane z bazą lokalną oraz jej wyposażeniem do realizacji procesu kształcenia. W roli świadczącego usługę dla studentów tych studiów występuje zarówno Towarzystwo jak i uczelnia wyższa.
W wyniku porozumienia, obie jednostki spełniają ten sam cel - edukacja, której efektem jest ukończenie przez studentów studiów podyplomowych z rachunkowości, co umożliwia słuchaczom zdobycie kwalifikacji zawodowych (lub zmiany zawodu) poprzez nabycie uprawnień do wpisania go przez Ministra Finansów na listę uprawnionych do usługowego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wystawia Uniwersytet.
Mimo, iż Towarzystwo nie jest uczelnią w rozumieniu prawa, jednostką naukową PAN ani jednostką badawczo-rozwojową, nie posiada akredytacji zgodnie z odrębnymi przepisami realizuje jednak przedmiotowo studia zawodowe w zakresie wynikającym z porozumienia z uczelnią wyższą i błędem byłoby wyodrębnienie poszczególnych usług w ramach realizacji przedsięwzięcia. Bez zawartego z uczelnią i Towarzystwem porozumienia, żadna ze stron nie była by w stanie samodzielnie realizować przedsięwzięcia. Należy zauważyć, iż Towarzystwo działając w zakresie świadczenia usług edukacyjnych jest podmiotem wpisanym do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a zakres przedmiotu studiów jest zgodny z celami Statutowymi Towarzystwa. Powyższe działania w oparciu o zawarte porozumienie z Uczelnią podnoszą kwalifikacje zawodowe osób studiujących lub dają im możliwość przekwalifikowania zawodowego.
W ramach rozliczeń finansowych organizacji studiów Towarzystwo przekazuje uczelni wyższej równowartość 20% wartości brutto opłat uiszczonych przez słuchaczy. W zależności od kierunku czy naboru, świadczone usługi są czasami finansowane ze środków publicznych. Brak stałego udziału finansowania studiów ze środków publicznych. Finansowanie ze środków publicznych stanowi dopłatę do ceny usługi kształcenia od jednostek samorządu terytorialnego, szkół, urzędów różnych szczebli administracji itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku przepisów ustawy o VAT przedmiotowe usługi mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ...
Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle uregulowań cytowanej ustawy, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26-29, Towarzystwo jest uprawnione do zastosowania zwolnienia z podatku VAT od świadczonych usług. Przedmiotowe usługi są usługami kształcenia na poziomie wyższym, stanowią możliwość kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz wynikają ze statutu jednostki i wpisu do rejestru jednostek szkoleniowych WUP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

 • zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych w ramach studiów podyplomowych na kierunku rachunkowości, jako zwianych ze świadczeniem usług przez uczelnię wyższą - uznaje się za nieprawidłowe,
 • zastosowan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »