Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.01.2016

Podwyższone, autorskie koszty uzyskania przychodów a PIT

Pytanie podatnika: Czy w związku z realizowanymi zadaniami mającymi twórczy charakter i będącymi przedmiotem prawa autorskiego Wnioskodawcy przysługuje prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części przychodów mających charakter twórczy, wypłacanych tytułem wynagrodzenia oraz premii i czy procentowy podział przychodów na przychody mające charakter twórczy i pozostałe przychody na podstawie karty czasu pracy będzie poprawny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2015 r. (data wpływu 15 października 2015 r.), uzupełniony pismem z dnia 9 grudnia 2015 r. (data nadania 14 grudnia 2015 r, data wpływu 15 grudnia 2015 r.) na wezwanie z dnia 2 grudnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-1283/15-2/MS2 (data nadania 3 grudnia 2015 r., data doręczenia 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 15 października 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 2 grudnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-1283/15-2/MS2 (data nadania 3 grudnia 2015 r., data doręczenia 7 grudnia 2015 r.) tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Pismem z dnia 9 grudnia 2015 r. (data nadania 14 grudnia 2015 r., data wpływu 15 grudnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Przychody Wnioskodawcy wynikają z zatrudnienia na umowę o pracę zawartą w dniu 6 lutego 2014 r. z A. (A.) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na stanowisku Kierownika zespołu konsultantów do spraw komercjalizacji wyników badań naukowych (załączona kopia Umowy o pracę). Praca ta polega w pewnej części na kierowaniu, koordynowaniu, nadzorowaniu pracy zespołem konsultantów, prowadzeniu analizy dokumentacji badań naukowych lub projektów badawczych, organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń, konferencji, warsztatów, współpracą z zewnętrznymi podmiotami realizującymi zlecone projekty. Jednak przez większą część pracy Wnioskodawca wykonuje czynności i zadania mające twórczy charakter, za które przysługują majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności jest to sporządzenie indywidualnej, niezależnej opinii - rekomendacji (w tym raporty i analizy) dotyczącej prowadzonego zadania, która ma charakter twórczy, indywidualny i jest wyrażona w określonej formie. Każdorazowo realizowane zadanie kończy się wypracowaniem autorskiej rekomendacji oceniającej wartość rynkową badanego projektu, a następnie opracowaniem strategii wdrożenia na rynek analizowanych zagadnień, którymi są konkretne osiągnięcia naukowe, charakteryzujące się wysoką innowacyjnością. Opinia taka sporządzona jest na podstawie wielorakich kryteriów, które są szczegółowo analizowane. Przygotowana opinia ma charakter twórczy i sporządzona jest na podstawie zdobytej wiedzy na temat badanego obszaru tematycznego. Przygotowując taką opinię Wnioskodawca opiera się na unikalnej wiedzy w badanej gałęzi gospodarki. Opinia przygotowana jest w formie szczegółowej prezentacji, która jest przedstawiana następnie grupie międzynarodowych ekspertów. Wszystkie wykonywane przez Wnioskodawcę czynności, zarówno te poświęcone na prace merytoryczną, mające charakter twórczy jak i pozostałe, mają swoje odzwierciedlenie w karcie czasu pracy (załączona kopia Karty czasu pracy). Karta czasu pracy obrazuje każdy dzień i na jej podstawie jasno można określić ile czasu zostało poświęcone na daną czynność. Jednak w przyjętym w firmie zwyczajem karta czasu pracy nie jest potwierdzana w żaden sposób przez pracodawcę. W trakcie trwania roku podatkowego pracodawca zastosował podstawowe koszty uzyskania przychodu dla wszystkich osiągniętych przez Wnioskodawcę przychodów. Wszystkie dotychczas osiągnięte przez Wnioskodawcę przychody były wynagrodzenie za pracę. W przyszłości mogą wystąpić jednak dodatkowe składniki wynagrodzenia, np. premia za wdrożenie komercjalizowanego produktu na rynek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy w związku z realizowanymi zadaniami mającymi twórczy charakter i będącymi przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r., art. 1 ust. 2, o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługuje Wnioskodawcy prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., art. 22 ust. 9 pkt 3, do części przychodów mających charakter twórczy, wypłacanych tytułem wynagrodzenia oraz premii i czy procentowy podział przychodów na przychody mające charakter twórczy i pozostałe przychody na podstawie karty czasu pracy będzie poprawny?

Zdaniem Wnioskodawcy.
Wnioskodawca uważa, że zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., art. 22 ust. 9 pkt 3, do części przychodów mających twórczy charakter, podzielonych procentowo na przychody mające twórczy charakter i pozostałe przychody na podstawie karty czasu pracy będzie prawidłowe. Wnioskodawca uważa, że zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów można odnieść zarówno do wynagrodzenia za pracę, jak i innych składników wynagrodzenia, np. premii i nagród.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Ponadto, w świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są prawa majątkowe, za które uważa się w szczególności: przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 31 ww. ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub w ust. 9 pkt 1-3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a. Jeżeli świadczenia w naturze, świa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »