Podstawa wymiaru składek ZUS zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę

Ustalając podstawę wymiaru składek bierze się sumę przychodów z tytułu wykonywania umowy zlecenia wypłaconych w danym miesiącu i następnie pomniejsza o kwotę diet za dni pobytu za granicą, za które wynagrodzenie jest wypłacane. Jeżeli tak ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy to podstawą do obliczenia składek będzie ta kwota, natomiast jeżeli ustalona kwota będzie niższa od przeciętnego wynagrodzenia to podstawą od której należy obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy będzie ww. przeciętne wynagrodzenie.

 

Jak wyjaśniła spółka, we wniosku o interpretację, prowadzi działalność w zakresie udostępniania pracowników na rzecz innych kontrahentów. Dodatkowo świadczy usługi m.in. usług budowlanych i usług remontowych. Usługi te świadczy na rzecz kontrahentów zagranicznych, w głównej mierze z siedzibą na terytorium Belgii. W celu wywiązywania się z zawartych kontraktów, których przedmiotem jest realizowanie ww. usług, spółka zawiera umowy zlecenia (umowy cywilnoprawne) z osobami fizycznymi na terenie Polski i czasowo kieruje te osoby do pracy na terenie Belgii, na okresy maksymalnie kilkumiesięczne. W obecnym stanie zleceniobiorcy otrzymują wynagrodzenia za okresy pracy świadczonej w okresie delegowania na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w cyklu miesięcznym.

Spółka zamierza zmienić dotychczasowe rozwiązania wypłaty wynagrodzeń zleceniobiorców za wykonaną pracę przez ich w okresie delegowania do pracy poza terytorium Polski. Zleceniobiorcy będą przez kilka kolejnych miesięcy wykonywali pracę w formie delegowania na terytorium Belgii w związku z zawartymi kontraktami z kontrahentami zagranicznymi z Belgii. Spółka obecnie jak i w przyszłości będzie występowała do ZUS o poświadczenie dla zleceniobiorców formularzy A1. Do ustalenia podstawy naliczenia składek będzie miało zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Całość wynagrodzenia zleceniobiorców stanowić będzie ich przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo spółka nie będzie wypłacała zleceniobiorcom jakichkolwiek innych kwot, np. diet z tytułu podróży służbowej. Wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcom będzie każdorazowo stanowiło przychód wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Spółka zamierza wypłacać wynagrodzenie zleceniobiorcom z dołu, przy czym może dojść do sytuacji, że w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego nastąpi faktyczna wypłata wynagrodzenia za dwa miesiące pracy, tj. za miesiąc poprzedni do 10-ego dnia miesiąca bieżącego oraz za miesiąc bieżący do ostatniego dnia roboczego miesiąca bieżącego. W przedstawionej sytuacji zleceniobiorcy uzyskają w jednym miesiącu dwa wynagrodzenia w kwocie wyższej niż kwota przeciętnego wynagrodzenia, które będą dotyczyły okresu dłuższego niż jeden miesiąc kalendarzowy.

Zdaniem spółki podstawą obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne poszczególnych zleceniobiorców będą regulacje zawarte w art. 18 ust. 1 i 3 w zw. z art. 4 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców stanowi przychód z tytułu wykonywanej umowy zlecenia w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. W myśl przepisów ustawy o PIT przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Za każdym razem podstawą służącą obliczeniu składek ubezpieczeniowych zleceniobiorców będzie łączna suma wynagrodzeń wypłaconych w danym miesiącu kalendarzowym. Następnie spółka ustalając podstawę wymiaru składek każdego z zleceniobiorców, zastosuje przepisy § 2 ust. 1 pkt 16 w zw. z § 5 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym część wynagrodzenia zleceniobiorców zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, których przychód jest wyższy od przeciętnego wynagrodzenia, odpowiadająca równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »