Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.11.2016

Podstawa opodatkowania przychodu udokumentowanego fakturą i potwierdzonego paragonem

Pytanie podatnika: Czy do podstawy opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej wlicza się przychód: a) udokumentowany fakturą fiskalną, b) zarejestrowany na kasie fiskalnej i potwierdzony paragonem fiskalnym, do którego następnie została wystawiona faktura ze wskazanym w niej NIP-em? Jeśli odpowiedź na pytanie jest pozytywna - to, czy spółka powinna dokonać korekty sprzedaży udokumentowanej fakturą za okres rozliczeniowy, w którym miała miejsce sprzedaż, czy też może pomniejszyć podstawę opodatkowania za okres, w którym wystawiono fakturę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2016 r. (data wpływu 8 sierpnia 2016 r.) uzupełnionym pismem Strony z dnia 30 sierpnia 2016 r. (data wpływu 30 sierpnia 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 26 sierpnia 2016 r. (skutecznie doręczone Stronie w dniu 30 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od sprzedaży detalicznej w zakresie określenia podstawy opodatkowania przychodu udokumentowanego fakturą fiskalną, zarejestrowanego na kasie fiskalnej i potwierdzonego paragonem - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od sprzedaży detalicznej w zakresie określenia podstawy opodatkowania przychodu udokumentowanego fakturą fiskalną, zarejestrowanego na kasie fiskalnej i potwierdzonego paragonem. Wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 30 sierpnia 2016 r. (data wpływu 30 sierpnia 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 26 sierpnia 2016 r. znak nr IPPP2/4513-3/16-2/JO.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka S.A. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie - między innymi - sprzedaży detalicznej towarów na własnych stacjach paliw. Tym samym Spółka - zgodnie z ustawą o podatku od sprzedaży detalicznej (art. 3 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1155.) staje się sprzedawcą detalicznym i podatnikiem tego podatku. Dostawa towarów na rzecz klientów detalicznych (w rozumieniu ustawy konsumentów - art. 3 pkt 3) odbywa się za pomocą kas rejestrujących. Po transakcji klient otrzymuje paragon fiskalny a transakcja zostaje zarejestrowana w systemie informatycznym Spółki, co skutkuje jej opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Zdarzają się jednak następujące sytuacje:

1. klient zaraz po zarejestrowaniu transakcji na kasie rejestrującej żąda wystawienia faktury, klient „zabiera” paragon/paragony a następnie po pewnym czasie żąda wystawienia faktury do wcześniej otrzymanego paragonu/paragonów.

W przypadku, gdy dochodzi do wystawienia faktury klient podaje swój Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). W takim przypadku NIP:

 1. znajduje się w bazie informatycznej Spółki (klient prowadzi działalność gospodarczą),
 2. znajduje się w bazie Spółki, jednakże klient i NIP nie został zweryfikowany pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. nie znajduje się bazie danych Spółki a po jego wskazaniu do wystawienia faktury nie jest weryfikowany - czy prowadzi działalność gospodarczą.

Odnośnie NIP analogicznie postępuje się w przypadku wystawiania faktur drukowanych bezpośrednio z drukarek fiskalnych (faktura fiskalna). Jednocześnie Spółka podkreśla, że nie ma możliwości ani prawnych ani biznesowych, aby każdorazowo weryfikować czy zakup towarów na stacjach paliw dokumentowany fakturami jest związany z działalnością gospodarczą klienta.

Spółka - w zakresie opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej - zamierza w przychodzie ze sprzedaży detalicznej uwzględniać łączną sprzedaż rejestrowaną na kasach fiskalnych, potwierdzoną wystawionymi paragonami fiskalnymi. Następnie Spółka zmniejszy przychód (tym samym podstawę opodatkowania) o kwotę transakcji, do których wystawiono faktury z NIP-em w danym okresie rozliczeniowym a po złożeniu deklaracji, Spółka dokona odpowiedniej korekty przychodu ze sprzedaży detalicznej, podstawy opodatkowania i zmniejszy wpłacony podatek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy do podstawy opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej wlicza się przychód: a) udokumentowany fakturą fiskalną, b) zarejestrowany na kasie fiskalnej i potwierdzony paragonem fiskalnym, do którego następnie została wystawiona faktura ze wskazanym w niej NIP-em?
 2. Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie okaże się pozytywna - to, czy Spółka powinna dokonać korekty sprzedaży udokumentowanej fakturą za okres rozliczeniowy, w którym miała miejsce sprzedaż, czy też może pomniejszyć podstawę opodatkowania za okres, w którym wystawiono fakturę?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej - przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nabywającą towary bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Natomiast przez sprzedaż detaliczną (punkt 5 tego artykułu) rozumie się dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:

 1. w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854 oraz z 2016 r. poz. 615),
 2. poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

- także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej;

Artykuł 5 ustawy stanowi, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem jest przychód ze sprzedaży detalicznej.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 tejże ustawy przychód ze sprzedaży detalicznej określa się na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących oraz obrotu niezaewidencjonowanego zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dodatkowo według art. 10 ust. 1 podatnicy są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego:

 1. składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe o wysokości podatku, sporządzone według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Zdaniem Spółki z powołanych wyżej przepisów nie wynika obowiązek ujmowania w przychodzie ze sprzedaży detalicznej, sprzedaży potwierdzonej paragonem fiskalnym, do którego następnie została wystawiona faktura. Celem opodatkowania wskazanym w ustawie jest sprzedaż detaliczna na rzecz konsumentów a nie sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego też w punkcie 3 art. 3 ustawy wyraźnie wskazano, jakie cechy musi spełniać nabywca aby jego nabycie podlegało opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem. Po pierwsze - nie może on prowadzić działalności gospodarczej, a po drugie - jeśli prowadzi działalność gospodarczą to zakupione przez niego towary nie mogą pozostawać w związku z taką działalnością. A contrario brak opodatkowania będzie miał miejsce, gdy nabywca prowadzi działalność gospodarczą a zakupione towary mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - wymaga zarejestrowania podatnika przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnika VAT czynnego/zwolnionego. Od tego też momentu podatnik ma prawo posługiwania się dla celów podatku od towarów usług nadanym NIP. Może więc m.in. otrzymywać faktury dokumentujące nabycie towarów i usług a także na ich podstawie odliczać podatek naliczony. Jednocześnie należy podkreślić, że zgodne z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, NIP jest elementem obligatoryjnym faktury. W związku z tym dla sprzedawcy oznacza to - w przypadku gdy nabywca podaje NIP - że ma do czynienia z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Dodatkowo należy podkreślić, że nabywca, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT - a tym samym nie posiada dla celów VAT NIP - nie ma prawa do obniżenia podatku należ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »