Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.07.2015

Podróże służbowe: Indywidualna polisa dla pracownika a przychód w PIT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wykupić dla pracowników indywidualne polisy. Zakres tak planowanego ubezpieczenia obejmować będzie: koszty leczenia, pakiet Assistance, ubezpieczenie NNW, OC w życiu prywatnym, ryzyko pracy obejmujące wykonywanie przez ubezpieczonego podczas podróży - ryzyko dodatkowe objęte polisą. Polisy ubezpieczeniowe będą imienne i przypisane do konkretnego pracownika i ważne tylko w okresie trwania podróży a nabywane będą każdorazowo przed planowaną podróżą. Czy wykupienie indywidualnej polisy dla pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 marca 2015 r. (data wpływu do Biura - 9 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wykupienia polisy ubezpieczeniowej dla pracowników oddelegowanych w podróż służbową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wykupienia polisy ubezpieczeniowej dla pracowników oddelegowanych w podróż służbową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Spółka czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz podatnik podatku dochodowego od osób prawnych ma zamiar wysłać swoich pracowników zatrudnionych na mocy umowy o pracę w delegacje służbowe na teren Republiki Włoskiej, gdzie planuje rozwinąć sprzedaż urządzeń chłodniczych własnej produkcji.

Delegowani pracownicy z zarządu Spółki jak i średniego kierownictwa prowadzić będą głównie działania zamierzające do nawiązania kontaktów handlowych z klientami na terenie Republiki Włoskiej i ich pozyskania celem bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży produkowanych przez Spółkę urządzeń. Z tego tytułu jako Ubezpieczający wykupi dla pracowników w firmie ubezpieczeniowej „X” indywidualne polisy typu „Wojażer”. Polisa ta określać będzie jako ubezpieczonego pracownika Wnioskodawcy oraz cel podróży jako „Praca lub podróż służbowa”, w związku z jego delegowaniem.

Zakres tak planowanego ubezpieczenia obejmować będzie:

W zakresie podstawowym:

 1. koszty leczenia,
 2. W zakresie rozszerzonym:

 3. pakiet Assistance obejmujący m.in.:
  • transport ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania lub kraju rezydencji, jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością firmy ubezpieczeniowej nie pozwala, ubezpieczonemu skorzystać z uprzednio przewidzianego środka transportu,
  • transport zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku,
  • pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa;
  • organizacja kontynuacji leczenia po powrocie ubezpieczonego do domu na terytorium RP
  • organizacja i pokrycie kosztów pomocy rehabilitacyjnej w domu ubezpieczonego na terytorium RP po powrocie ubezpieczonego do domu,
  • pomoc w prowadzeniu domu ubezpieczonego, na terytorium RP po powrocie z podróży - w okresie 30 dni od powrotu do domu;
 4. ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) - świadczenia z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 5. odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
 6. ryzyko pracy obejmujące wykonywanie przez ubezpieczonego podczas podróży - ryzyko dodatkowe objęte polisą.

W przypadku zagranicznych podróży służbowych Spółka wykupywać będzie polisy ubezpieczeniowe przed każdym wyjazdem służbowym na czas jego trwania. Polisy ubezpieczeniowe będą imienne i przypisane do konkretnego pracownika i ważne tylko w okresie trwania podróży a nabywane będą każdorazowo przed planowaną podróżą.

Podróże służbowe są rozliczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

W ocenie Wnioskodawcy zaistnienie któregokolwiek z wymienionych wyżej zdarzeń, obligować będzie Wnioskodawcę do poniesienia wydatków bądź refundacji wydatków poniesionych przez oddelegowanego.

Przepisami obligującymi Wnioskodawcę do poniesienia bądź refundacji tych wydatków będą:

 1. przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj.:
  • przepis art. 775 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że: „Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy, zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”,
  • przepis art. 120 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca,
 2. przepisy ustawy Kodeks cywilny, w związku z art. 300 Kodeksu pracy, tj.:
  • przepis art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, na podstawie którego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmującej wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu,
  • przepis 471 Kodeksu cywilnego, na podstawie którego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przepis ten stanowi o odpowiedzialności Wnioskodawcy w przypadku niewykonania obowiązku nałożonego na niego przepisem art. 775 § 1 Kodeksu pracy,
 3. przepisy wskazanego już we wniosku rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, tj.:
  • przepis § 2 pkt 2d stanowiący, że z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują inne niezbędne udokumentowane wydatki, określone lub uznane przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb,
  • przepis § 19 ust. 1, na podstawie którego w przypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych, niezbędnych kosztów leczenia za granicą,
  • przepis § 19 ust. 4, na podstawie którego w razie zgonu pracownika za granicą, pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.

W związku z powyższym do poszczególnych zdarzeń wymienionych we wniosku zastosowanie mają następujące przepisy, które obligują Wnioskodawcę do poniesienia bądź refundacji kosztów w przypadku zaistnienia danego zdarzenia:

 1. koszty leczenia podczas podróży służbowej § 19 ust. 1 rozporządzenia o podróżach,
 2. koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance obejmujące:
  • transport ubezpieczonego do kraju - § 2 pkt 2d, § 19 ust. 1 rozporządzenia o podróżach, art. 444 i 471 Kodeksu cywilnego,
  • pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa - § 2 pkt 2d rozporządzenia o podróżach, art. 444 i 471 Kodeksu cywilnego,
  • organizację i kontynuację leczenia po powrocie ubezpieczonego do domu - § 2 pkt 2d rozporządzenia o podróżach, art. 444 i 471 Kodeksu cywilnego,
  • organizację i pokrycie kosztów pomocy rehabilitacyjnej w domu ubezpieczonego po powrocie z podróży - § 2 pkt 2d rozporządzenia o podróżach, art. 444 i 471 Kodeksu cywilnego,
  • powypadkowa pomoc psychologa - § 2 pkt 2d rozporządzenia o podróżach, art. 444 i 471 Kodeksu cywilnego,
  • pomoc w prowadzeniu domu po powrocie z podróży - § 2 pkt 2d rozporządzenia o podróżach, art. 444 i 471 Kodeksu cywilnego,
  • wcześniejszy powrót do domu lub do miejsca zatrudnienia - § 2 pkt 2d rozporządzenia o podróżach, art. 471 Kodeksu cywilnego,
 3. odpowiedzialność cywilna - art. 120 § 1 Kodeksu pracy, § 2 pkt 2d rozporządzenia o podróżach, art. 471 Kodeksu cywilnego,
 4. następstwa nieszczęśliwych wypadków - § 2 pkt 2d rozporządzenia o podróżach, art. 444 i 471 Kodeksu cywilnego,
 5. wykonywanie pracy - § 19 ust. 1 rozporządzenia o podróżach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wykupienie przez Wnioskodawcę indywidualnej polisy dla pracownika Wnioskodawcy stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy zgodnie z ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »