Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.08.2015

Podróże służbowe członków zarządu a koszty podatkowe

Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na hotele, całodzienne wyżywienie, podróż (przelot) oraz dojazd z i do lotniska (taksówki), spotkania z kontrahentami oraz pracownikami, włoskich członków zarządu Wnioskodawcy stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, o których mowa w dyspozycji przepisu artykułu 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 20 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy wypłacane członkom zarządu należności za czas podróży służbowej (hotele, wyżywienie, przelot samolotem, dojazd taksówką) są dla Spółki kosztami uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 20 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy wypłacane członkom zarządu należności za czas podróży służbowej (hotele, wyżywienie, przelot samolotem, dojazd taksówką) są dla Spółki kosztami uzyskania przychodów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania specjalistycznych części do pojazdów samochodowych. Spółka jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej X powstałej na bazie włoskiej grupy kapitałowej Y. W związku z powyższym, w skład zarządu Spółki wchodzą osoby będące obywatelami Włoch. Jednocześnie zaznaczyć należy, że wymienieni członkowie zarządu nie pozostają z Wnioskodawcą w żadnych stosunkach prawnych, z wyłączeniem stosunku powołania. W szczególności zaznaczyć należy, że pomiędzy Spółką, a członkami zarządu nie istnieje stosunek pracy, ani też stosunek cywilnoprawny. Ponadto Wnioskodawca pragnie wskazać, że jego Prezes Zarządu jest jednocześnie członkiem zarządu udziałowca Spółki, zaś członek zarządu Wnioskodawcy jest jednocześnie Prezesem Zarządu udziałowca Spółki. Zaznaczyć należy, że włoscy członkowie zarządu w związku z realizowaniem swoich obowiązków (zarządzaniem Spółką) odbywają regularne podróże służbowe z Włoch do Polski. W związku z czym, Wnioskodawca ponosi wydatki na ich koszty podróży, całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie. Jednocześnie Spółka pragnie podkreślić, że podczas przebywania na terenie Polski wskazani członkowie zarządu w znakomitej większości poświęcają czas na spotkania z kierownictwem i pracownikami Wnioskodawcy, uzgodnienia w sprawie strategii działania Spółki, spotkania handlowe z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami oraz na narady z załogą i zawieranie niektórych umów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Spółka w ramach opisanych wyżej wydatków pokrywa koszty hoteli, całodziennego wyżywienia, podróży (przelotu) oraz dojazdu z i do lotniska (taksówki). Pod względem technicznym, analizowane pokrywanie wydatków odbywa się poprzez zwrot gotówki lub przelew bankowy środków pieniężnych w wysokości ustalonej na podstawie faktury VAT przedłożonej przez danego członka zarządu. Nadto zaznaczyć należy, że we wskazanych fakturach VAT dokumentujących wydatki członków zarządu, w pozycji nabywcy widnieje Spółka, ilekroć wydatki te związane ze spotkaniami z obecnymi i potencjalnymi kontrahentami oraz pracownikami i współpracownikami Spółki.

Jednocześnie podkreślić należy, że Spółka nie zwraca i nie będzie zwracać członkom zarządu wydatków pozbawionych związku z osiągnięciem przez nią przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem ich źródła.

Obowiązek pokrywania przedmiotowych wydatków ciąży na Spółce w związku z uchwałą wspólników z 2 kwietnia 2015 r. wprowadzającą regulamin zwrotu wydatków zarządu. Jednocześnie Wnioskodawca pragnie podkreślić, że wszystkie faktury przedkładane Spółce przez włoskich członków zarządu, opatrzone są adnotacjami umożliwiającymi jednoznaczne wskazanie cel spotkania i kontrahenta, z którym to spotkanie się odbyło.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na hotele, całodzienne wyżywienie, podróż (przelot) oraz dojazd z i do lotniska (taksówki), spotkania z kontrahentami oraz pracownikami, włoskich członków zarządu Wnioskodawcy stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, o których mowa w dyspozycji przepisu artykułu 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez Spółkę na hotele, wyżywienie, podróż (przelot) oraz dojazd z i do lotniska (taksówki), a także spotkania z kontrahentami oraz pracownikami, włoskich członków zarządu Wnioskodawcy stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, o których mowa w dyspozycji przepisu artykułu 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa o CIT”).

Wskazać należy, że stosownie do art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT. Zaś koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote; według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Zatem jak słusznie wskazuje się w literaturze przedmiotu: (...) dany wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodów, jeśli spełnia łącznie następujące przesłanki:

  1. został faktycznie poniesiony;
  2. jego poniesienie nastąpiło w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
  3. nie znajduje się w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt, wymienionych w art. 16 ust. 1. Ustawy o CIT. - D. Jaszczak, B. Kuźniacki, A. Mariański, A. Nowak, M. Wilk „Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz”, Lex 2014 r.

Ponadto jak wskazują ww. autorzy, przez poniesienie wydatku należy rozumieć obciążenie majątku podatnika. Obciążenie to powinno mieć jednocześnie charakter definitywny. Wydatki jedynie tymczasowo poniesione, przez podatnika nie spełniają przesłanki definitywnego poniesienia. Dany wydatek spełnia przesłankę poniesienia w celu osiągnięcia przychodów, o ile uwzględniając doświadczenie praktyki gospodarczej, można powiedzieć, że choć potencjalnie możliwe jest to, że doprowadzi on do osiągnięcia przychodów. Ten aspekt oceny można określić jako kryterium obiektywne. Podatnik, ponosząc dany wydatek, w świetle całokształtu okoliczności faktycznych powinien mieć uzasadnione oczekiwanie, że istnieje możliwość osiągnięcia przychodów w związku z jego poniesieniem. Dokonując oceny kryterium obiektywnego przesłanki poniesienia wydatku w celu osiągnięcia przychodów, należy zwrócić szczególną uwagę na ocenę całokształtu okoliczności faktycznych i charakteru prowadzonej działalności gospodarczej podatnika.

Przedstawione wyżej rozważania w zakresie przesłanek uznania danego kosztu za koszt uzyskania przychodów odnoszą się odpowiednio do kosztów poniesionych w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Każdorazowej ocenie powinna podlegać zatem definitywność poniesienia danego wydatku, a także subiektywno-obiektywna przesłanka poniesienia wydatku w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Analiza powinna obejmować całokształt okoliczności gospodarczych i faktycznych oraz potencjalną możliwość i ekonomiczne znaczenie poniesionego wydatku w zakresie doprowadzenia do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Trzeba również pamiętać o tym, że ustawodawca kładzie nacisk na cel działań podejmowanych przez podatnika, a nie ich skutek. Brak zabezpieczenia źródła przychodów mimo ponoszonych kosztów na ten cel (i nawet utrata danego źródła przychodów) nie przekreślają możliwości uznania ich za koszty uzyskania przychodów.

Ponadto Wnioskodawca, odnosząc się do poglądów wyrażanych ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »