Podróż służbowa prywatnym samochodem: Zwrot za parkingi i autostrady a przychód pracownika

Pytanie podatnika: Czy zwrot dodatkowych kosztów podróży służbowych, tj. opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy spółka jest zobowiązana do obliczania, pobrania i odprowadzania podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 29 sierpnia 2016 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu pracownikom kosztów opłat za parkingi i autostrady związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej prywatnego samochodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 29 sierpnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu pracownikom kosztów opłat za parkingi i autostrady związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej prywatnego samochodu.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wyraża zgodę, aby pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogli odbywać podróże służbowe własnymi samochodami.

Wnioskodawca zawarł z każdym pracownikiem umowę na korzystanie z pojazdów prywatnych w celach służbowych.

Wnioskodawca zobowiązuje się zwracać pracownikom koszty podróży zgodnie z przedłożoną "kilometrówką" za każdy przejechany kilometr wg obowiązującej stawki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy oraz dodatkowo zwracać koszty związane z przejazdem płatnymi autostradami oraz płatnymi parkingami z uwagi na to, iż nie są one wliczane do kosztów przejazdu zgodnie z ww. rozporządzeniem i stanowią inne koszty związane z przejazdem samochodem prywatnym. Wskazana w nim stawka za przejechany kilometr obejmuje koszty eksploatacyjne pojazdu - jego zużycie, ubezpieczenie, paliwo. Natomiast takie koszty jak opłaty za autostrady, czy też płatny parking nie zostały ujęte we wskazanej kwocie i stanowią inne uzasadnione koszty.

Ponieważ większość parkingów w miejscowościach docelowych podróży służbowych podlega opłatom, a dojazd do nich jest szybszy i bardziej bezpieczny przy wykorzystaniu autostrad, Wnioskodawca zwraca pracownikom również inne koszty związane z podróżą służbową - w tym opłaty za płatne parkingi i autostrady według rzeczywiście poniesionych i prawidłowo udokumentowanych wydatków poniesionych przez pracowników w czasie podróży służbowej.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, iż wyjazd zatrudnionego pracownika:

 • będzie odbywał się na wyraźne polecenie pracodawcy i za jego zgodą oraz ustaloną trasą;
 • zlecone pracownikowi zadania będą miały zostać wykonane poza stałym miejscem pracy;
 • podróż będzie miała incydentalny charakter i będzie krótkotrwała.

Oddelegowani pracownicy będą mieli obowiązek sporządzania ewidencji przebiegu pojazdu i rozliczania dodatkowych kosztów podróży służbowej wg przedłożonych rachunków za drogi płatne i parkingi.

Wnioskodawca zobowiązuje się zwracać pracownikom koszty związane z eksploatacją samochodów. Wysokość zwrotu wynika z iloczynu przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km przebiegu.
Zgodnie z powyższym Wnioskodawca na tej podstawie zwraca pracownikom koszty wynikające z tzw. „kilometrówki" oraz inne uzasadnione koszty dotyczące opłat związanych z samochodem tj. opłaty za autostrady i parking.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie.

Czy zwrot dodatkowych kosztów podróży służbowych, tj. opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy spółka jest zobowiązana do obliczania, pobrania i odprowadzania podatku?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji podróży służbowej, dlatego w tej kwestii należy posłużyć się definicją zawartą w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Zgodnie z art. 775 § 1 ww. ustawy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Definicję podróży służbowej zawiera art. 77 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wynika z niego, że podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika. Zasady rozliczania krajowych podróży służbowych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

Zgodnie z przepisem § 2 ww. rozporządzenia z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

 1. diety;
 2. zwrot kosztów:
  1. przejazdów,
  2. dojazdów środkami komunikacji miejscowej...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »