Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.03.2013

Podatkowe skutki utraty statusu zakładu pracy chronionej

Pytanie podatnika: W jaki sposób należy obliczać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych należnych za styczeń 2013 r. a wypłaconych 8 lutego 2013 r., w lutym 2013 r. - płatnik nie będzie posiadał statusu zakładu pracy chronionej? Czy powstaje obowiązek korygowania wpłaconej do US zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2012 r. (data wpływu 16 listopada 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 lutego 2013 r. (data wpływu 11 lutego 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
obliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osób niepełnosprawnych, w przypadku rezygnacji przez płatnika ze statusu zakładu pracy chronionej – jest nieprawidłowe,
skorygowania zaliczki na podatek dochodowy w związku ze zmianą wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 16 listopada 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowego obliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osób niepełnosprawnych, w przypadku rezygnacji przez płatnika ze statusu zakładu pracy chronionej.


Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), w związku z czym, pismem z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr IPTPB1/415-695/12-2/MD, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Wezwanie wysłano w dniu 31 stycznia 2013 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 1 lutego 2013 r.), Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 8 lutego 2013 r. (data wpływu 11 lutego 2013 r.), które nadane zostało w polskiej placówce pocztowej w dniu 8 lutego 2013 r.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca planuje zrezygnować ze statusu zakładu pracy chronionej z dniem 1 stycznia 2013 r. składając odpowiednie wnioski do PFRON, Urzędu Skarbowego i Wojewody. Zgodnie z art. 38 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 31 tejże ustawy, którzy utracili status zakładu pracy, zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów tych osób z tytułów określonych w art. 12 oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych przez tych płatników tym osobom przekazują w odpowiedniej wysokości na ZFRON i na rachunek urzędu skarbowego.


W związku z tym, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa terminu wpłaty zaliczki na rachunek ZFRON, przyjmuje się termin określony w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji. Według tego przepisu, pracodawca jest zobowiązany do przekazywania środków funduszu rehabilitacji na rachunek bankowy, na którym gromadzone są środki tego funduszu, w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano. Za dzień uzyskania środków rozumie się dzień pobrania zaliczki. Z tego względu zakład pracy przekazuje zaliczki na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w terminie 7 dni od dnia wypłaty pracownikom wynagrodzeń, od których potrącono zaliczki. Termin dokonania wpłaty na rachunek urzędu skarbowego określony został w art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do tego przepisu, płatnik obowiązany jest przekazywać zaliczki na podatek w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym je pobrał. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnia procent wpłaty na ZFRON od wysokości osiągniętego przez płatnika wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.


Z uwagi na powyższe, czyli z uwagi na:


różne terminy dokonywania wpłat na ZFRON i na konto urzędu skarbowego,
termin wypłaty wynagrodzenia z dołu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca,
konieczność uwzględniania wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,


powstaje pytanie jaki miesiąc zakład pracy powinien przyjmować jako bazę do wskazania wysokości wskaźnika osób niepełnosprawnych, żeby prawidłowo określić należną wpłatę na ZFRON i urząd skarbowy.


W piśmie z dnia 8 lutego 2013 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż w styczniu 2013 r. będzie jeszcze posiadać status zakładu pracy chronionej, a od 1 lutego 2013 r. prawdopodobnie utraci status zakładu pracy chronionej (zpchr). Wynagrodzenia Wnioskodawca wypłaca w następnym miesiącu, np. za styczeń 2013 r. w następnym miesiącu, czyli w lutym 2013 r. Dla części pracowników niepełnosprawnych orzeczenie o niepełnosprawności kończy się z dniem 31 stycznia 2013 r.
Prawdopodobnie część pracowników, dla których orzeczenie o stopniu niepełnosprawności skończyło się z dniem 31 stycznia 2013 r. dostarczy kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego wynikać będzie ciągłość posiadanego stopnia niepełnosprawności, jednak pracownicy ci będą dostarczać kolejne orzeczenia w różnych terminach. Prawdopodobnym terminem dostarczenia orzeczenia do pracodawcy będzie kwiecień 2013 r. Zatem, za luty 2013 r. pracownicy będą wliczani do stanu zatrudnienia jako osoby pełnosprawne, ale po dostarczeniu orzeczenia do pracodawcy będą wliczani do stanu zatrudnienia jako osoby niepełnosprawne również za luty i marzec 2013 r., poprzez skorygowanie stanu zatrudnienia i wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przewidywany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2013 r. wynosić będzie 50,30%, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2013 r. wynosić będzie 30%, natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2013 r. po korekcie wskaźników wynikających z dostarczenia do pracodawcy kolejnych orzeczeń wnosić będzie 40%.


W związku z powyższym zadano następujące pytania:


W jaki sposób powinien być wyliczony wskaźnik zatrudnienia, który trzeba będzie przyjmować za podstawę ustalenia wysokości wpłat na ZFRON i na konto urzędu skarbowego, tzn. czy za miesiąc, za który wynagrodzenie jest należne, czy może za miesiąc, w którym wynagrodzenie zostało wypłacone...


Przyjęcie wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiąc, w którym wynagrodzenie jest wypłacane jest niemożliwe w terminie określonym przez ustawę o rehabilitacji, bo wpłata na ZFRON następuje w terminie 7 dni od daty wypłaty, czyli najpóźniej do 17 dnia odpowiedniego miesiąca, czyli w trakcie jego trwania. Jednakże w terminie przekazywania kwoty na konto urzędu skarbowego, czyli do 20 dnia miesiąca następującego po dacie wypłaty znana będzie już wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiąc, w którym dokonano wypłaty.


Czy wtedy zakład pracy powinien dokonywać korekty kwoty przekazanej na ZFRON, czy nie dokonuje korekty przyjmując wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiąc, za który wynagrodzenie jest należne...


Pismem z dnia 8 lutego 2013 r., dokonano przeformułowania powyższych pytań zadając następujące pytania:


1. W jaki sposób należy obliczać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych należnych za styczeń 2013 r. a wypłaconych 8 lutego 2013 r., w lutym 2013 r. - płatnik nie będzie posiadał statusu zakładu pracy chronionej, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych obliczony za luty 2013 r. wynosić będzie 30%, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych obliczony za styczeń 2013 r. wynosić będzie 50,3%...
2. W jaki sposób należy obliczać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych należnych za luty 2013 r., a wypłaconych 8 marca 2013 r., w lutym 2013 r. - płatnik nie będzie posiadał statusu zakładu pracy chronionej, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych obliczony za luty 2013 r. wynosić będzie 30%...
3. W jaki sposób należy obliczać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych należnych za luty 2013 r. a wypłaconych 8 marca 2013 r., w lutym 2013 r. - płatnik nie będzie posiadał statusu zakładu pracy chronionej, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych obliczony za luty 2013 r. wynosić będzie 30%, w sytuacji gdy pracownicy niepełnosprawni dostarczą kolejne orzeczenie o niepełnosprawności z których wynikać będzie ciągłość orzeczenia i wskutek tego pracodawca dokona korekty wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych za luty 2013 r. i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych za luty 2013 r. po korekcie wynosić będzie 40%...
4. Czy powstaje obowiązek korygowania wpłaconej do US zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w sytuacji gdy pracownicy niepełnosprawni dostarczą orzeczenia o niepełnosprawności, z których wynikać będzie ciągłość niepełnosprawności, a po korekcie wskaźników wynikających z dostarczenia do pracodawcy kolejnych orzeczeń wskaźnik ulegnie zwiększeniu...


Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku:


Ad.1.


Zgodnie z art. 38 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), płatnicy, o których mowa w art. 31 tejże ustawy, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów tych osób z tytułów określonych w art. 12 oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych przez tych płatników tym osobom przekazują w odpowiedniej wysokości na ZFRON, bądź na rachunek urzędu skarbowego.


Termin dokonania wpłaty na rachunek urzędu skarbowego określony został w art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »