Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsiębiorców - pytania i odpowiedzi

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych.

 

OBOWIĄZEK JPK_VAT

 

Kto nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT?

Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie:

 • zwolnienie przedmiotowe art. 43 ust.1 ustawy o VAT – sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT
 • zwolnienie na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT ( m. in. organizacje międzynarodowe realizujące zadania publiczne)
 • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł), art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT

Podatnik wykonujący tylko czynności zwolnione z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Czy ma obowiązek składania JPK_VAT? Co w sytuacji, gdy wyrejestruje się z VAT w trakcie miesiąca?

Podatnik, jeśli wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tak samo, gdy korzysta ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy), może złożyć zgłoszenie rejestracyjnej VAT-R i organ rejestruje go jako tzw. „podatnika VAT zwolnionego". Jeśli podatnik chce zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego, albo wykonywał czynności wyłącznie zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT i chce rozpocząć wykonywanie czynności innych niż zwolnione, jest obowiązany w odpowiednim terminie zgłosić to do NUS i złożyć wniosek VAT-R albo aktualizację VAT-R złożonego wcześniej jako zwolniony z VAT. Z tym terminem ma też obowiązek składać JPK_VAT. Jeśli podatnik wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT, nie rejestruje się jako VAT czynny. Jeśli podatnik wyrejestruje się z VAT w trakcie miesiąca, JPK_VAT składa także za ten miesiąc, w którym doszło do wyrejestrowania.

Czy gdy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej (do 6 m-cy podatnik nie jest wykreślony) podatnik wykonał usługę przedmiotowo zwolnioną, co do której nie ma obowiązku składania deklaracji, to czy ma on obowiązek wysłania pliku JPK_VAT? (W zakresie podatku VAT podatnik nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiła sprzedaż zwolniona, gdyż podatek do rozliczenia nie wystąpił. Podatnik sprzedaż tę wykaże w pierwszej deklaracji podatkowej, którą złoży po odwieszeniu działalności).

Jeżeli w okresie zawieszenia wykonywane były czynności zwolnione z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, nie ma obowiązku składania JPK_VAT za ten okres.

Czy w okresie zawieszenia (do 6 m-cy podatnik nie jest wykreślony) podatnik dokonuje zakupów, ma obowiązek wysyłania za poszczególne miesiące pliku JPK_VAT, gdy zgodnie z art. 99 ust 7a ustawy o podatku od towarów i usług nie ma obowiązku składania deklaracji, a dokona odliczenia w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy zaraz po odwieszeniu działalności?

Jeżeli w okresie zawieszenia podatnik nie musiał składać deklaracji  VAT, to nie ma obowiązku składania JPK_VAT.

Czy można wysyłać w JPK_VAT zbiorcze zestawienia faktur zakupu?

Nie, zgodnie z zasadami w JPK_VAT należy wykazywać każdą fakturę osobno.

 

WYSYŁANIE JPK_VAT

 

Czy pliki JPK_VAT wysyłane są do Ministerstwa Finansów?

Zgodnie z art. 82 §1b ustawy Ordynacja podatkowa pliki JPK_VAT przesyłane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

W jaki sposób przygotować plik JPK_VAT?

Podatnik który nie korzysta z oprogramowania księgowego z możliwością generowania plików w formacie XML, w celu przygotowania własnego pliku może pobrać plik JPK_VAT.csv,udostępniony przez Ministerstwo Finansów i wypełnić według własnych potrzeb w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym.

Tak przygotowany plik można wysłać z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0.

Jak wysłać JPK_VAT? Czy można to zrobić samemu?

Plik JPK_VAT może być samodzielnie wysłany przez podatnika. W tym celu przygotowany JPK_VAT w formacie CSV należy w aplikacji Klient JPK 2.0 zamienić (przekonwertować) na format XML, używając opcji „Konwersja pliku CSV do XML". Tak przygotowany dokument jest gotowy do wysyłki, której dokonuje się poprzez użycie opcji „Wyślij dokument" aplikacji Klient JPK 2.0.

Jak podpisywać JPK_VAT?

JPK_VAT może być podpisywany w aplikacji Klient JPK 2.0 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eG0).

Wysyłka pliku JPK_VAT w czyimś imieniu wymaga uprzedniego złożenia w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji  składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Co jest dowodem prawidłowego wysłania JPK_VAT?

Dowodem prawidłowego wysłania pliku JPK_VAT jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO".

Jak pobrać UPO dla wysłanego JPK_VAT?

W celu pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla poprawnie wysłanego JPK_VAT można skorzystać z funkcjonalności aplikacji Klient JPK 2.0 (kafel „Historia") lub aktywnego formularza UPO_JPK.pdf.

Co jest przyczyną błędu wysyłki JPK_VAT dla komunikatu „zainicjowanie wysyłania nie powiodło się"?

Przyczyną błędu może być m.in.:

 1. użycie nieprawidłowego Certyfikatu z kluczem publicznym Ministerstwa Finansów,
 2. niewłaściwe określenie lokalizacji pliku sterownika czytnika karty kryptograficznej,

Co oznacza poszczególne komunikaty o błędach przy wysyłce JPK_VAT?

Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

401 - Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.

403 - Dokument z niepoprawnym podpisem.

404 - Dokument z nieważnym certyfikatem (użyto niewłaściwego certyfikatu do szyfrowania lub jego brak).

405 - Dokument z odwołanym certyfikatem.

406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.

407 - Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX

408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.

409 - Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów.

410 - Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.

411 - Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony).

412 - Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.

413 - Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością.

414 - Suma kontrolna części dokumentu (pliku ……. ) niezgodna z deklarowaną wartością.

415 - Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.

Co oznacza komunikat „Brakująca przestrzeń nazwy JPK"?

Taki komunikat może się pojawić, gdy plik jest wysyłany na nieprawidłowej wersji struktury pliku JPK_VAT lub gdy występują błędy w strukturze przygotowanej przez systemy komercyjne.

Co oznacza komunikat 0 – „Połączenie podstawowe zostało zakończone. Wystąpił nieoczekiwany błąd przy wysyłaniu" albo NULL albo „Wystąpił błąd podczas pobrania UPO"?

Błąd ten jest wynikiem chwilowego braku połączenia z bramką JPK. W takiej sytuacji powinna być podjęta ponowna próba wysłania pliku JPK_VAT, czy też próba pobrania UPO.

Co oznacza komunikat „300" zwracany podczas wyszukiwania statusu dokumentu?

Przyczyną jest sprawdzanie statusu dokumentu przy użyciu formularza UPO dostępnego na stronie Portalu Podatkowego w zakładce e-Deklaracje, dedykowanego do sprawdzenia statusu deklaracji, a nie plików JPK_VAT.

Co oznacza komunikat „100" status przetwarzania wysłanego pliku?

Komunikat wskazuje, że rozpoczęto sesję przesyłania pliku. Po zakończonej wysyłce dokument otrzymuje status „120 – Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu". W przypadku dłuższego utrzymywania się statusu „100" zaleca się ponowną wysyłkę.

Czy firma prowadząca ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przy pomocy programu Microsoft Excel musi przesyłać w okresach miesięcznych JPK_VAT? Czy Microsoft Excel jest programem komputerowym?

Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel), należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Tym samym podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są obowiązane do comiesięcznego przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej JPK_VAT.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej.

Czy istnieje możliwość wysyłki JPK_VAT dotyczącego np. spółki lub innego podmiotu za pomocą Profilu Zaufanego? Czy konieczne jest w tym przypadku złożenie UPL-1?

Pliki JPK_VAT mogą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eG0). Szczegółowe informacje dotyczące założenia profilu zaufanego są dostępne pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany. W przypadku, gdy spółka lub inny podmiot ustanowi pełnomocnika należy złożyć UPL-1.

W jaki sposób weryfikowane jest posiadanie pełnomocnictwa UPL-1 podczas wysyłki JPK?

Osoby składające podpis na przesyłce plików JPK zobligowane są do posiadania pełnomocnictwa UPL-1, jest ono weryfikowane na dalszym etapie przetwarzania.

Czy obcokrajowiec może podpisać swoim podpisem plik JPK_VAT?

Tak, od marca 2017 r. obcokrajowiec może podpisać JPK_VAT swoim podpisem. W przypadku, gdy obcokrajowiec będzie wysyłał JPK_VAT w imieniu firmy musi być upoważniony do jej reprezentowania.

Czy obcokrajowiec, wysyłając JPK za polski podmiot, zagranicznym podpisem kwalifikowanym powinien mieć złożone UPL-1?

Tak, powinien być upoważniony poprzez UPL-1.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie z VAT muszą JPK_VAT wysyłać miesięcznie. Czy podatnicy mogą wysłać „zerowe" JPK_VAT za pierwsze dwa miesiące kwartału a wszystkie zakupy i sprzedaż z całego kwartału wykazać w trzecim miesięcznym zestawieniu JPK_VAT?

Nie, JPK_VAT – uwzględniający zapisy z ewidencji VAT z danego miesiąca – należy przesyłać co miesiąc, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Czy zasady uwzględniania dokumentów w miesięcznym JPK_VAT są tożsame z zasadami sporządzania VAT-7, tj. obowiązują: data powstania obowiązku podatkowego, miesiąc otrzymania faktury i dwa następne pozwalają na uwzględnienie podatku naliczonego w trzecim miesiącu JPK, natomiast sprzedaż podatnik wykazuje w JPK wg. obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

Tak, obowiązują generalnie tożsame zasady.

W 2016 r. można było dzielić rejestry i wysyłać je w formie JPK_VAT w kilku plikach. Czy w 2017 r. można dzielić rejestry na części i wysyłać JPK_VAT częściami, czy jednak konieczny jest jeden plik?

Począwszy od stycznia 2017 r., w związku z automatyzacją weryfikacji przekazywanych danych, informacja o prowadzonej ewidencji JPK_VAT powinna być przygotowana i przesłana w jednym pliku.

Jakie są konsekwencje dla podatnika otrzymania komunikatu o stwierdzeniu niezgodności w JPK_VAT?

Jeśli w przesłanym pliku JPK_VAT wystąpią niezgodności, do podatnika zostanie skierowane powiadomienie w postaci:

 • e-maila z adresu ckap.automat@ds.mofnet.gov.pl – na adres elektroniczny lub
 • wiadomości tekstowej SMS – na numer telefonu, który został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym [od nowego roku również w pliku JPK_VAT (3)].

Komunikat z Ministerstwa Finansów (w postaci wiadomości e-mail /sms) o zidentyfikowaniu niezgodności w JPK_VAT rodzi konieczność weryfikacji przez podatnika poprawności rozliczenia za dany okres i ewentualną korektę deklaracji lub korektę JPK_VAT albo też kontakt z właściwym dla podatnika urzędem skarbowym, celem wyjaśnienia przyczyn stwierdzonej w pliku niezgodności. Komunikat jest przy tym jedynie informacją i nie wiąże się automatycznie z negatywnymi konsekwencjami dla podatnika. Jeśli po jego otrzymaniu podatnik samodzielnie dokona korekty rozliczenia podatkowego, to nie pojawią się konsekwencje w postaci podwyższonych odsetek za zwłokę (150%). Brak reakcji ze strony podatnika na powiadomienie o niezgodnościach spowoduje zainicjowanie przez urząd skarbowy czynności sprawdzających.

Czy jest możliwe odzyskiwanie loginu i hasła do konta w aplikacji Klient JPK?

Klient JPK 2.0 to aplikacja desktopowa w związku z tym nie ma możliwości odzyskiwania hasła. Po utracie hasła należy zainstalować aplikację ponownie. Utracona zostanie wtedy tylko historia wysyłek.

Znając numery referencyjne poszczególnych transakcji wysyłek można pobrać i wydrukować UPO, korzystając z udostępnionego formularza UPO_JPK.pdf

 

JPK_VAT A DEKLARACJE VAT

 

Jeżeli podatnik rozlicza się w VAT kwartalnie i składa deklaracje VAT-7K, to czy może przesyłać JPK_VAT również kwartalnie?

Nie. JPK_VAT musi być przesyłany za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

W związku z miesięcznym obowiązkiem raportowania JPK_VAT, czy przedsiębiorstwo może nadal zachować możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie?

Tak, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług pozwalają – przy spełnieniu ustawowych warunków – na kwartalne składanie deklaracji VAT.

Czy JPK_VAT powinien uzgadniać się z danymi zawartymi w deklaracji VAT?

Zarówno JPK_VAT, jak i deklaracja VAT powinny być odzwierciedleniem ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Dane ujęte w JPK_VAT powinny zatem być zgodne z danymi wykazanymi w deklaracji VAT. W celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia błędów i wątpliwości, zmodyfikowano wersję struktury JPK_VAT tak, by odzwierciedlała w układzie tabelarycznym aktualnie obowiązującą deklarację dla podatku od towarów i usług.

Czy podatnik, który składa „zerową" deklarację VAT, ma obowiązek przesłania JPK_VAT?

TAK, nawet w przypadku składa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »